Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekty zakończone

Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices”

Celem projektu pt.: „Uniting forces against cyber challenges of terrorism – exchange of best practices” było podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych, a także wzmocnienie wzajemnej współpracy poprzez wymianę najlepszych praktyk. Projekt, współfinansowany przez UE, koordynowany był przez Belgijski Instytut Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (IFJ-IGO).

Projekt Jus Lingua

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od 2017 r. jest partnerem w projekcie „Jus Lingua in English”, koordynowanym przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Partnerami w przedmiotowym projekcie są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

Projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU”

   W 2017 roku zakończył się dofinansowywany przez Komisję Europejską projekt szkoleń językowych pt.: „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU” (Grant Agreement JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762). Projekt ten, realizowany w latach 2016-2017 we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji, miał na celu podniesienie kompetencji językowych uczestników w celu usprawnienia współpracy i wymiany informacji między instytucjami wymiaru sprawiedliwości z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Społeczna reintegracja osób skazanych w UE

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Społeczna reintegracja osób skazanych w UE” (Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive European approach)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4495.

Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: „Praktyczne zastosowanie instrumentów współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych” (Practical exercises in implementing the judicial cooperation instruments in civil and commercial matters) GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JCIV/AG/4634.

 

Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Najwyższą Radą Sądownictwa w Rumunii zakończyła realizację projektu pt.: "Prawa procesowe w prawie karnym Unii Europejskiej" (Procedural rights in EU criminal law)  GRANT AGREEMENT NO. JUST/2013/JPEN/AG/4496.

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

    W październiku 2017 roku zakończył się trwający od listopada 2015 roku projekt aktywnych szkoleń z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej (Projekt ACTIONES).

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

ACTIONES - Aktywne szkolenie z zakresu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

przez wymianę doświadczeń na płaszczyźnie krajowej

 

 Projekt ACTIONES, realizowany w okresie od listopada 2015 r. do października 2017 r., koordynowany jest przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji (EUI).

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2013

 

Szkolenia za granicą

 

EU disability law and the UN convention on the rights of persons with disabilities           
24 - 25 stycznia 2013, Trewir

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2012

Szkolenia za granicą

 

Szkolenie z Katalogu EJTN: "Illegal immigration and trafficking in human beings: investigation, evidence, legal framework and sanctions"
2-3 lutego 2012, Lizbona       

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2011

Szkolenia za granicą

 

Seminarium nt. „Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych”

17-28 stycznia 2011 i  31 stycznia - 11 lutego 2011, Trewir

 

Projekt dotyczący sposobów szkolenia kadry urzędniczej sądów i prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że w kwietniu 2013 roku rozpoczęła się realizacja projektu dotyczącego sposobów szkolenia urzędników wymiaru sprawiedliwości oraz promującego współpracę pomiędzy podmiotami zajmującymi się działalnością szkoleniową w Unii Europejskiej. 

Projekt TRAFUT - raport

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 września – 15 października 2011r.

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2010

Szkolenia za granicą

Seminarium międzynarodowe nt. “Rights of the defense”
25-26 stycznia 2010, Amsterdam

Szkolenia i konferencje międzynarodowe - rok 2009

Szkolenia za granicą

Seminarium nt. ‘Restrictive Agreements and Article 81’
13-14 luty 2009, Budapeszt

Szkolenia międzynarodowe - rok 2007

Szkolenia za granicą

Transgraniczna mediacja w sprawach rodzinnych: doświadczenia i perspektywy.
23-24 kwietnia 2007, Trewir

Subscribe to Projekty zakończone