Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Loga - Kapitał Ludzki, Narodowa Strategia Spójności, Krajowa Szkoła Śądownictwa i Prokuratury oraz Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa o dofinansowanie projektu POKL.05.03.00-00-012/11 „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, została podpisana w dniu 13 lipca 2012 roku.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału wymiaru sprawiedliwości poprzez rozwój komunikacji z użytkownikami wymiaru sprawiedliwości oraz wzrost poziomu wiedzy ogólnej, specjalistycznej i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania sądami i sprawami.
Cele szczegółowe projektu:
 1. podniesienie kompetencji Kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz w zakresie zarządzania wiedzą, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, a także PR;
 2. popularyzacja europejskich standardów sprawności postępowania, jednolitości oraz zarządzania sądami;
 3. adaptacja nowoczesnych metod zarządzania sektorem publicznym do specyfiki wymiaru sprawiedliwości.
Realizacja wyżej wymienionych celów zaowocuje rozwojem kompetencji Kadr wymiaru sprawiedliwości, poprawą jakości świadczonych usług, przez co projekt będzie bezpośrednio przyczyniał się do realizacji celów priorytetu V, działanie 5.3. Ponadto wpłynie on pozytywnie na planowaną reformę, priorytetem której jest redukcja zaległości w orzekaniu, przyspieszenie i usprawnienie postępowań – zwłaszcza w sądach gospodarczych.
Grupą docelową w projekcie są: sędziowie, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, urzędnicy sądów i prokuratur, urzędnicy KSSiP oraz asystenci sędziego i prokuratora, referendarze sądowi. Grupy docelowe zostały wybrane z uwagi na bezpośredni lub przyszły wpływ na czas oraz jakość prowadzonych postępowań przygotowawczych lub sądowych.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

I. Pilotaż wdrażania nowoczesnych metod zarządzania sądami powszechnymi:

 • opracowanie planów doskonalenia działalności sądów powszechnych i ich pilotażowe wdrażanie w szczególności w trzech podstawowych obszarach zarządzania: ZZL, wiedzą, informacją i porozumiewaniem się oraz relacjami ze społeczeństwem (PR) w 11apelacjach,
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania zmian organizacją,
 • wsparcie eksperckie i szkoleniowe kadry zarządczej i działu HR,
 • cykl roboczych spotkań w celu monitorowania postępów we wdrożeniu pilotażu, - analiza oraz opracowanie raportu końcowego potrzeb szkoleniowych wdrożonych do wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych technologii IT.

II. Pilotaż wdrażania efektywnych metod zarządzania sprawą:

 •  opracowanie metodyk postępowań i casebooków w typowych sprawach cywilnych i gospodarczych, których stronami są przedsiębiorcy wraz ze standardami czasowymi dla wybranych kategorii spraw,
 • upowszechnienie wiedzy o standardach prawnych RE w dziedzinie sprawności sądownictwa przez popularyzację wyników prac Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ),
 • konferencja podsumowująca raporty CEPEJ,
 • opracowanie wzorcowego modelu postępowań gospodarczych analiza zgromadzonych w realizowanym projekcie informacji z akt postępowania gospodarczego, celem identyfikacji problemów i opracowania idealnego modelu postępowania.

III. Wsparcie orzecznictwa i poprawa jakości usług publicznych świadczonych na rzecz przedsiębiorców:

 • opracowanie i przeprowadzenie interdyscyplinarnych kursów specjalistycznych w formie stacjonarnej i e-learningowej z zakresu węższych dziedzin polskiego i unijnego prawa dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów,
 • opracowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. postępowania dowodowego dla sędziów i prokuratorów celem opracowania optymalnego, z punktu widzenia efektywności postępowań sądowych, modelu postępowania dowodowego metodyki i techniki prowadzenia postępowań dowodowych w systemie protokołu elektronicznego oraz technik i metod optymalizacji współpracy z biegłymi sądowymi (po zmianach w KPC likwidujących odrębność procedury w sprawach gosp.),
 • opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu szkoleniowego dla kandydatów na sędziów – aplikantów, asystentów, referendarzy i początkujących sędziów wydziałów gospodarczych, w zakresie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki i rynku wewnętrznego, połączonej z odbywaniem wizyt studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Fair Play, seminariami z zakresu przedsiębiorczości i kształcenia umiejętności rozstrzygania konfliktów interesów w sprawach gospodarczych i wykładni umów.
 • stworzenie narzędzia zarządzania wiedzą – biblioteki elektronicznej sędziego i prokuratora zawierającej m.in. aktualne, wybrane orzecznictwo w sprawach gospodarczych,
 • opracowanie raportu uwzględniającego stan obecny oraz proponowane zmiany w zakresie promocji i wspierania udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu sądowym oraz zdobycie wiedzy przez sędziów i prokuratorów z zakresu europejskiego prawa gospodarczego.

IV. Szkolenia e-learningowe:

 • w ramach danego zadania pracownik wymiaru sprawiedliwości oraz BO otrzyma możliwość dostępu do platformy e-learningowej w ramach, której będzie możliwość poszerzenia oraz usystematyzowania wiedzy,
 • utworzenie instrumentów efektywnej komunikacji i przepływu informacji o wdrażaniu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania – utworzenie sieci tematycznej poświęconej wdrażaniu zasad „dobrego rządzenia” i zarządzania wiedzą w wymiarze sprawiedliwości – w formie portalu internetowego.

V. Monitoring projektu:

 • opracowanie ewaluacji mid-term oraz końcowej projektu celem zmierzenia efektywności działań podjętych w ramach projektu,
 • w ramach ewaluacji mid-term zostanie przeprowadzone dodatkowo badanie ewaluacyjne wśród pracowników POI jednostek wymiaru sprawiedliwości, celem opracowania standardów obsługi interesanta,
 • opracowanie zaleceń i rekomendacji dla kadry zarządzającej oraz kryteriów oceny postępów zmian organizacyjnych.

VI. Współpraca ponadnarodowa:

W ramach współpracy ponadnarodowej KSSiP wybrała do współpracy 4 partnerów z innych krajów zrzeszonych w UE. Wszyscy partnerzy są organami administracji rządowej, ich budżety są finansowane z budżetu państw. Dysponują oni wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do pomocy w osiągnięciu rezultatów i produktów zakładanych przez Wnioskodawcę. Wybór partnerów ponadnarodowych oparto na rankingu Banku Światowego i raportach CEPEJ, a także raportach powstałych po wizytach w sądach pracowników MS realizowanych w ramach PO KL „Modernizacja zarządzania kadrami w sądownictwie powszechnym”, zadanie nr 2 ”Wizyty studyjne w krajach UE”. Partnerzy nie posiadają doświadczenia w realizacji czy udziale w projektach dofinansowanych przez EFS w ramach PO KL.
Partnerzy w ramach projektu są odpowiedzialni za współpracę ponadnarodową. Ich zadaniem jest podzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem (w teorii i praktyce) z reprezentantami polskiego wymiaru sprawiedliwości, poprzez seminaria, grupy robocze i wizyty studyjne.
 

Cele współpracy:

 1. Identyfikacja techniczno-organizacyjnych rozwiązań służących poprawie sprawności wymiaru sprawiedliwości.
 2. Wymiana doświadczeń związanych z implementacją rozwiązań wypracowanych przez CEPEI oraz określonych w Programie Sztokholmskim i rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat roli sędziego narodowego w europejskim systemie sądowniczym.

W ramach współpracy ponadnarodowej planujemy osiągnąć następujące rezultaty:

 1. Wymianę doświadczeń;
 2. Podniesienie poziomu wzajemnego zaufania;
 3. Stworzenie europejskiej platformy wymiany doświadczeń;
 4. Wzrost wiedzy i umiejętności polskiej kadry zarządzającej sądami o technikach i metodach zarządzania sektorem sprawiedliwości;
 5. Wdrożenie zasad good governance do praktyki polskiego sądownictwa.

Parterami Projektu są:

 1. District Court of Roermond the Netherlands;
 2. Saxon State Ministryof Justice and European Affairs – Germany;
 3. Ministry of Justice, Department of Judicial Administration, Training Unit – Finland;
 4. Royal Court of Justice, Judicial Office England.

W ramach komponentu zaplanowano następujące działania:

 1. spotkanie grupy roboczej,
 2. pięć seminariów,
 3. dwie konferencje,
 4. wizyty studyjne w trzech krajach partnerskich,
 5. opracowanie i publikacja kompendium dobrych praktyk,
 6. budowa komunikatora,
 7. ewaluacja końcowa.

Spotkanie grupy roboczej – w ramach komponentu ponadnarodowego projektu PWP – „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych –case management” odbyło się w siedzibie Krajowej Szkoły w Krakowie w dniach 26-28 września 2012 r .

 
W dniu 26-28 września 2012 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej otwierające współpracę międzynarodową w ramach Projektu. Uczestników powitała Pani prok. dr Anna Wdowiarz-Pelc, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły ds. organizacyjnych.
 

Główne cele spotkania:

 • Identyfikacja techniczno-organizacyjnych rozwiązań służących poprawie efektywności wymiaru sprawiedliwości;
 • Dyskusja dotycząca Projektu, określenie zasad współpracy oraz organizacji seminariów, wizyt studyjnych i konferencji;
Uczestnicy: W spotkaniu uczestniczyli:11 prezesów polskich sądów oraz 6 reprezentantów partnerów projektu: 2 z Holandii, 2 z Niemiec i 2 z Finlandii.
Prowadzący spotkanie:
Dyskusja była prowadzona przez Pana SSR Tomasza Kałużnego, Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Pana SSO Krzysztofa Hejosza, Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach.
 
„w dniach 6-9 listopada 2012 r. oraz 13- 16 listopada 2012 r. odbyły się wizyty studyjne w krajach partnerów projektu: w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. W wizytach wzięli udział prezesi i sędziowie sądów pilotażowych”.
„W dniach 10- 12 grudnia w Warszawie odbyło się pierwsze z pięciu zaplanowanych w ramach komponentu ponadnarodowego seminarium „zarządzanie przepływem spraw/zarządzanie sprawą”. W seminarium udział wzięli: 11 prezesów polskich sądów oraz 9 gości zagranicznych – reprezentantów naszych partnerów z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Finlandii.”
Termin i miejsce następnego wydarzenia 11-13 lutego 2013 r. Hotel Ibis Stare Miasto, Warszawa, ul. Muranowska 2
II seminarium międzynarodowe „zarządzanie czasem i kosztami postępowań. Standaryzacja postępowań”
II seminarium międzynarodowe odbyło się w Sądzie Najwyższym oraz w hotelu Ibis w Warszawie, w dniach 11-13 lutego 2013 r.
Spotkanie prowadzili:
Pan prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, przewodniczący komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego,
Pan prof. dr hab. Karol Weitz, członek komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego,
Pan SSO Krzysztof Hejosz, Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,
Pan dr hab. Paweł Łuków, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii,
W seminarium udział wzięli prezesi polskich sądów oraz goście zagraniczni.
 

Termin i miejsce następnego wydarzenia 11-13 lutego 2013 r. Hotel Ibis Stare Miasto, Warszawa, ul. Muranowska 2
II seminarium międzynarodowe „zarządzanie czasem i kosztami postępowań. Standaryzacja postępowań”

II seminarium międzynarodowe odbyło się w Sądzie Najwyższym oraz w hotelu Ibis w Warszawie, w dniach 11-13 lutego 2013 r.

Spotkanie prowadzili:

Pan prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, przewodniczący komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego,

Pan prof. dr hab. Karol Weitz, członek komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego,

Pan SSO Krzysztof Hejosz, Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,

Pan dr hab. Paweł Łuków, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii,

W seminarium udział wzięli prezesi polskich sądów oraz goście zagraniczni.

Harmonogram seminarium II tutaj

Materiały z seminarium II tutaj

Najbliższe wydarzenie w ramach komponentu ponadnarodowego:

Seminarium III - „Zarządzenie obciążeniem pracą w sądach”

miejsce wydarzenia – Warszawa: Sąd Okręgowy w Warszawie , ul. Czerniakowska 100, hotel Ibis, ul. Muranowska 2

harmonogram spotkania: tutaj

materiały z seminarium III: tutaj

Seminarium IV „Wykorzystanie technik informatycznych IT w zarządzaniu sprawa i przepływem spraw” odbyło się w dniach 3-5 czerwca 2013 r. we Wrocławiu, w Sądzie Okręgowym, przy ul. Sądowej 1.

harmonogram seminarium IV
materiały z seminarium IV

Konferencja międzynarodowa I „Efektywność, sprawność i skuteczność w zarządzaniu sądami i sprawami – standardy europejskie” odbyła się w dniach 24-25 czerwca 2013 r. w Warszawie, w Sądzie Najwyższym, przy Placu Krasińskich 2/4/6

harmonogram konferencji
materiały z konferencji
/zadanie VI – wersja angielska/

Goals of the cooperation

 1. the collaboration is aimed at identifying technical and organizational solutions which serve the purpose of improving the efficiency of the justice system and which can be transposed to the Polish judicial system,

 2. the cooperation is also meant to enable the exchange of experience concerning the implementation of the solutions developed by the agencies of the Council of Europe (CEPEJ) and determined in EU soft law (e.g. the Stockholm Programme, European Parliament resolution of 9 July 2008 on the role of the national judge in the European judicial system (2007/2027 (INI)) (2009/C 294 E/06).

Planned results:

 1. exchange of good practice,

 2. raising the level of mutual trust between the judicial of project partners’ countries,

 3. creating a communicator for international cooperation,

 4. increasing the knowledge and skills of Polish managerial staff in charge of courts in the field of justice system management techniques and methods,

 5. Implementing good governance rules into Polish judicial system.

The Project Partners are:

 1. District Court of Roermond the Netherlands,

 2. Saxon State Ministryof Justice and European Affairs – Germany,

 3. Ministry of Justice, Department of Judicial Administration, Training Unit – Finland,

 4. Royal Court of Justice, Judicial Office England.

The activities planned in the frame of the cooperation:

 1. working group meeting,

 2. five seminars,

 3. two conferences,

 4. study visits in Germany, the Netherlands and England,

 5. elaboration and publication a compendium of the good practices,

 6. creation of a communicator for international cooperation,

 7. final evaluation.

The date and the place of the first event: the working group meeting: September 26-28, 2012, Cracow

Seminarium V „Dobre praktyki – szkolenia sędziów i pracowników w zakresie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych” odbędzie się w dniach 23-25 września 2013 r.

 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:38
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:38
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-01-13 08:47
Autor zmiany: 
admin