Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Badanie efektywności szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich

Celem projektu pn. „Badanie efektywności szkolenia wstępnego aplikantów prokuratorskich” było ustalenie stopnia dostosowania systemu szkolenia aplikantów prokuratorskich do rzeczywistych potrzeb wynikających z wykonywania zadań służbowych asesora prokuratury. Badaniem zostali objęci asesorzy prokuratury mianowani w latach 2018 – 2020.

Przedmiotem badania były opinie asesorów prokuratury i ich aprobantów, co do stopnia przygotowania asesorów do wykonywania przez nich zadań służbowych.

W części dotyczącej asesorów zbadano ich opinie co do ważności wybranych kompetencji w ich pracy i stopnia przygotowania w tym zakresie w toku aplikacji prokuratorskiej przez Krajową Szkołę. Opinie asesorów prokuratury zbadano co do kompetencji takich jak: „wiedza merytoryczna”, „radzenie sobie ze stresem”, „efektywne komunikowanie się”, „wywieranie wpływu”, „inteligencja emocjonalna”, „współpraca, motywowanie i rozwój”, „planowanie i organizacja pracy”, „decyzyjność” i „otwartość na zmiany”.

Poza tym przedmiotem badania asesorów były także ich opinie co do optymalizacji programu aplikacji, a także co do działań, które Krajowa Szkoła mogłaby podjąć by ułatwić im wykonywanie zawodu.

Badanie opinii aprobantów miało na celu ustalenie mocnych i słabych stron przygotowania asesorów prokuratury w zakresie: wiedzy merytorycznej, radzenia sobie ze stresem, efektywnej komunikacji, taktu i kultury osobistej, planowania i organizacji pracy oraz podejmowania decyzji bez zwłoki oraz dotyczyło oceny pracy asesora prokuratury w zakresie wymienionych w pytaniu pierwszym kompetencji.

Wyniki badania zostały zaprezentowane w artykule pt.: „Efektywność kształcenia aplikantów sędziowskich i prokuratorskich w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”, opublikowanym w Kwartalniku Krajowej Szkoły – Zeszyt nr 4 z 2022 r. Artykuł dostępny jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/5_koneckikaweckanozdrynplotnicki.pdf

 

Data publikacji: 
2022-03-10 10:45
Data wytworzenia: 
2022-03-10 10:42
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-02-21 08:06
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki