Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Biuro Administracyjne

Do zadań Biura Administracyjnego należy prowadzenie spraw dotyczących mienia i gospodarki Krajowej Szkoły, zaopatrzenia i usług, obsługi teleinformatycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy, zamówień publicznych, finansów i księgowości oraz spraw socjalno-bytowych, w tym w szczególności:

 1. ewidencja i inwentaryzacja majątku;
 2. zaopatrzenie w środki trwałe, wyposażenie i materiały;
 3. organizowanie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów;
 4. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także o ochronie przeciwpożarowej;
 5. gospodarowanie siecią teleinformatyczną;
 6. administrowanie budynkami KSSiP;
 7. realizacja zadań w zakresie zamawiania materiałów informacyjno-promocyjnych o KSSiP i ich rozpowszechnianie;
 8. gospodarowanie materiałami promocyjnymi, w tym ich ewidencjonowanie;
 9. działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych w ramach Domu Aplikanta i OS, a także zarządzanie tymi obiektami;
 10. monitorowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez KSSiP, w zakresie efektywności procesów oraz realizacji zadań w stosunku do planu (kontroling);
 11. prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 12. opracowywanie planu zamówień publicznych;
 13. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 14. zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych;
 15. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 16. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej;
 17. regulowanie zobowiązań wobec pracowników, instytucji i kontrahentów;
 18. realizacja zadań związanych z dostawą prasy;
 19. koordynowanie działań komórek organizacyjnych w zakresie informatyzacji KSSiP (zakup i wdrażanie sprzętu oraz systemów);

Do zadań Biura Administracyjnego należy także współpraca z Biurem Dyrektora, w szczególności z Działem ds. Funduszy Zewnętrznych w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych dla realizowanych zadań.

 

W Biurze Administracyjnym wyodrębnia się:

 1. Dział Administracyjno-Gospodarczy;
 2. Dział Administracyjno-Gospodarczy OSUiWM;
 3. Dział Informatyczny;
 4. Dział Zarządzania Domem Aplikanta;
 5. Dział Finansowo-Księgowy;
 6. Dział Zamówień Publicznych;
 7. ośrodek szkoleniowy.

 

W Dziale Finansowo-Księgowym wyodrębnia się Sekcję Płac.

 

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego, z zastrzeżeniem zadań przewidzianych dla Działu Administracyjno-Gospodarczego OSUiWM, należy prowadzenie spraw dotyczących administrowania i gospodarowania mieniem, zaopatrzenia i usług oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obsługa kancelaryjno-biurowa Biura Administracyjnego oraz zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-finansowych, w tym w szczególności:

 1. w zakresie inwestycji:
 1. opracowywanie planów zapotrzebowania na materiały i usługi,
 2. opracowywanie i realizacja planów inwestycyjnych,
 3. nadzór techniczny nad inwestycjami,
 4. rozliczanie i odbiór inwestycji;
 1. w zakresie zadań remontowo-budowlanych:
 1. opracowywanie i realizowanie planów robót,
 2. nadzór techniczny nad robotami,
 3. rozliczanie i odbiór robót;
 1. w zakresie ewidencji i inwentaryzacji majątku:
 1. prowadzenie wykazów i sporządzanie dokumentów związanych z ewidencją majątku,
 2. oznaczanie środków trwałych i wyposażenia,
 3. informowanie Działu Finansowo-Księgowego o przesunięciach środków trwałych i wyposażenia,
 4. sporządzanie dokumentów dotyczących weryfikacji stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
 5. likwidacja składników majątkowych,
 6. przechowywanie ksiąg inwentarzowych,
 7. przeprowadzanie rocznej (do bilansu) weryfikacji stawek i okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz sporządzanie protokołu z przeprowadzonej weryfikacji,
 1. w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej:
 1. przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 2. inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 3. opracowywanie dokumentów związanych z ryzykiem zawodowym pracowników,
 4. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 1. zapewnianie realizacji i rozliczanie umów, w tym z dostawcami mediów i innych usług;
 2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia;
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą gastronomiczną w siedzibie KSSiP;
 4. administracja położonych w Krakowie budynków KSSiP i terenów przyległych, w tym:
 1. utrzymywanie porządku na terenie i wokół budynków,
 2. nadzorowanie stanu technicznego budynków i pomieszczeń,
 3. usuwanie usterek, dokonywanie drobnych napraw bieżących i usuwanie awarii sieci, mediów i urządzeń technicznych,
 4. prowadzenie dokumentacji technicznej budynków,
 5. zapewnianie nadzoru eksploatacji lokalnych systemów typu monitoring, alarmy i dozór,
 6. przygotowywanie sal do zajęć,
 7. dekorowanie i flagowanie obiektów,
 8. aktualizowanie tablic informacyjnych;
 1. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w środki trwałe, wyposażenie i materiały;
 2. opracowywanie projektów materiałów promocyjnych, po zasięgnięciu opinii Działu Organizacyjnego;
 3. realizacja zadań w zakresie zamawiania materiałów informacyjno-promocyjnych o KSSiP i ich rozpowszechnianie;
 4. gospodarowanie materiałami promocyjnymi, w tym ich ewidencjonowanie;
 5. uczestniczenie w odbiorach oraz przekazywaniu do eksploatacji obiektów wykonanych w ramach inwestycji i remontów;
 6. gospodarka samochodowa;
 7. wykonywanie czynności technicznych związanych z organizacją imprez okolicznościowych;
 8. aktualizacja informacji o numeracji telefonicznej;
 9. realizacja zadań związanych z dostawą prasy;
 10. zapewnienie realizacji na rzecz Biura Administracyjnego i zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-finansowych czynności kancelaryjno-biurowych, w tym obsługa telefoniczna, prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji oraz przesyłanie jej do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją, rejestrowanie spraw w sposób przyjęty w KSSiP, zakładanie teczek spraw, prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad, prowadzenie ewidencji adresów i telefonów, przechowywanie dokumentacji załatwionych spraw nieprzekazanych innej komórce organizacyjnej, składanie zapotrzebowania na materiały i sprzęt biurowy.
 11. sporządzanie informacji z rozliczenia realizacji i wykonania wydatków z budżetu państwa dla jednostek zewnętrznych.

 

Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego OSUiWM należy prowadzenie spraw dotyczących administrowania i gospodarowania mieniem, zaopatrzenia i usług, księgozbioru, filii archiwum oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności:

 1. w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego:
  1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych KSSiP,
  2. przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  3. udostępnianie dokumentacji będącej na stanie archiwum lub informacji w niej zawartych,
  4. przygotowywanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego,
 2. w zakresie inwestycji:
 1. opracowywanie planów zapotrzebowania na materiały i usługi,
 2. opracowywanie i realizacja planów inwestycyjnych,
 3. nadzór techniczny nad inwestycjami,
 4. rozliczanie i odbiór inwestycji;
 1. w zakresie zadań remontowo-budowlanych:
 1. opracowywanie i realizowanie planów robót,
 2. nadzór techniczny nad robotami,
 3. rozliczanie i odbiór robót;
 1. w zakresie ewidencji i inwentaryzacji majątku:
 1. prowadzenie wykazów i sporządzanie dokumentów związanych z ewidencją majątku,
 2. oznaczanie środków trwałych i wyposażenia,
 3. informowanie Działu Finansowo-Księgowego o przesunięciach środków trwałych i wyposażenia,
 4. sporządzanie dokumentów dotyczących weryfikacji stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
 5. likwidacja składników majątkowych,
 6. przechowywanie ksiąg inwentarzowych,
 7. przeprowadzanie rocznej (do bilansu) weryfikacji stawek i okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz sporządzanie protokołu z przeprowadzonej weryfikacji,
 1. w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej:
 1. przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 2. inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 3. opracowywanie dokumentów związanych z ryzykiem zawodowym pracowników,
 4. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 1. zapewnianie realizacji i rozliczanie umów, w tym z dostawcami mediów i innych usług;
 2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia;
 3. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w środki trwałe, wyposażenie i materiały;
 4. gospodarowanie materiałami promocyjnymi, w tym ich ewidencjonowanie;
 5. uczestniczenie w odbiorach oraz przekazywaniu do eksploatacji obiektów wykonanych w ramach inwestycji i remontów;
 6. gospodarka samochodowa;
 7. wykonywanie czynności technicznych związanych z organizacją imprez okolicznościowych;
 8. aktualizacja informacji o numeracji telefonicznej;
 9. sporządzanie informacji z rozliczenia realizacji i wykonania wydatków z budżetu państwa dla jednostek zewnętrznych.
 10. w zakresie funkcjonowania Biblioteki Krajowej Szkoły:
  1. ewidencja materiałów bibliotecznych,
  2. udostępnianie materiałów bibliotecznych i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
  3. zabezpieczanie i konserwowanie materiałów bibliotecznych,
  4. wnioskowanie zakupów materiałów bibliotecznych i ich realizacja,
  5. przeprowadzanie rocznej (do bilansu) weryfikacji i uzgodnienia stanu materiałów bibliotecznych z ewidencją księgową w DFK.
 11. administrowanie położonymi w Lublinie budynkami KSSiP i terenami przyległymi, w tym:
 1. utrzymywanie porządku na terenie i wokół budynków,
 2. nadzorowanie stanu technicznego budynków i pomieszczeń,
 3. usuwanie usterek, dokonywanie drobnych napraw bieżących i usuwanie awarii sieci, mediów i urządzeń technicznych,
 4. prowadzenie dokumentacji technicznej budynków,
 5. zapewnianie nadzoru eksploatacji lokalnych systemów typu monitoring, alarmy i dozór,
 6. przygotowywanie sal oraz podejmowanie innych czynności technicznych związanych z organizacją szkoleń ustawicznych,
 7. dekorowanie i flagowanie obiektów,
 8. aktualizowanie tablic informacyjnych;
 1. gospodarowanie siecią teleinformatyczną i sprzętem teleinformatycznym funkcjonującymi w budynku Krajowej Szkoły w Lublinie, poprzez:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
  2. wykonywanie napraw sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
  3. wspieranie bieżącej pracy użytkowników systemów teleinformatycznych i zasobów informatycznych,
  4. koordynację zewnętrznych usług związanych z dostawą, naprawą i serwisowaniem sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania;
 2. koordynowanie obiegu korespondencji w OSUiWM, poprzez:
 1. przyjmowanie korespondencji przychodzącej oraz jej rejestracja,
 2. przedstawianie korespondencji do dekretacji,
 3. rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją,
 4. przyjmowanie korespondencji wychodzącej, jej kontrola pod względem formalnym i ekspedycja,
 5. ewidencjonowanie korespondencji w sposób przyjęty w KSSiP,
 6. udostępnianie dokumentacji będącej na stanie filii archiwum lub informacji w niej zawartych.

W zakresie organizacji szkoleń ustawicznych zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych oraz kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego OSUiWM współpracują z zastępcą Dyrektora kierującym Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej.

 

Do zadań Działu Informatycznego należy zapewnienie obsługi teleinformatycznej Krajowej Szkoły, w tym w szczególności:

 1. administrowanie systemami informatycznymi, aplikacjami użytkowymi oraz telefonią voip funkcjonującymi w KSSiP;
 2. administrowanie użytkowe pocztą elektroniczną oraz stroną internetową;
 3. zestawienie łącz internetowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi KSSiP,  konfiguracji sieci w celu utrzymania płynnej komunikacji koniecznej do efektywnej pracy użytkowników;
 4. zarządzanie teleinformatyczną siecią strukturalną;
 5. prowadzenie ewidencji urządzeń informatycznych, w tym:

a. przyjmowanie sprzętu na stan,

b. zmiana miejsca użytkowania,

c. likwidacja sprzętu,

d. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w lit. a-c;

 1. administrowanie urządzeniami serwerowymi i sieciowymi, zarządzanie domeną kssip.gov.pl oraz nadzór nad peryferyjnymi urządzeniami informatycznymi;
 2. współpraca z dostawcami w obszarze urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania informatycznego;
 3. współpraca z administratorem obiektu;
 4. bieżąca obsługa techniczna i informatyczna systemów i urządzeń informatycznych oraz prowadzenie wewnętrznego helpdesku dla użytkowników;
 5. planowanie i prowadzenie prac modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz niezbędnych napraw urządzeń informatycznych;
 6. przygotowywanie planów zakupów urządzeń informatycznych i oprogramowania

w celu zapewniania odtworzenia środków technicznych i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań;

 1. opiniowanie wniosków wpływających do Działu Zamówień Publicznych dotyczących zakupu urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz oprogramowania;
 2. przygotowywanie legitymacji aplikantów, dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu, na podstawie danych przekazanych przez działy praktyk i spraw aplikantów OAS i OAP;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego sieci LAN, serwerów oraz stacji roboczych uwzględniając możliwości środków technicznych będących w posiadaniu Krajowej Szkoły;
 4. przeprowadzanie rocznej (do bilansu) weryfikacji stawek i okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie protokołu z przeprowadzonej weryfikacji.

 

Do Działu Zarządzania Domem Aplikanta należą sprawy związane z funkcjonowaniem Domu Aplikanta, w tym w szczególności:

 1. zakwaterowanie i wykwaterowanie mieszkańców oraz prowadzenie ich ewidencji;
 2. dbałość o zapewnienie prawidłowych warunków zakwaterowania;
 3. czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu korzystania z Domu Aplikanta;
 4. zapewnianie właściwego stanu technicznego i sanitarnego;
 5. realizacja zadań w zakresie remontów, konserwacji oraz zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia;
 6. windykacja należności wynikających z zakwaterowania;
 7. prowadzenie bieżących analiz kluczowych wskaźników efektywności funkcjonowania Domu Aplikanta, przychodów, kosztów i rentowności usług oraz cykliczna analiza wysokości stawek za nocleg.

 

Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy, który wykonuje zadania określone w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o rachunkowości oraz w innych właściwych aktach prawnych.

 

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy prowadzenie spraw dotyczących finansów i księgowości Krajowej Szkoły, w tym w szczególności:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych KSSiP zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie dowodów księgowych własnych i obcych;
 2. sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo-finansowego na podstawie planów poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 3. sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
 4. sporządzanie comiesięcznego oraz rocznego rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji podmiotowej;
 5. sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 6. prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie właściwości Działu;
 7. opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, polityki rachunkowości itp.;
 8. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;
 9. opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego, bieżące analizowanie przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego i sporządzanie okresowych informacji o stanie jego realizacji;
 10. wycenianie aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 11. sporządzanie bilansu oraz rachunków zysków i strat;
 12. sporządzanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych;
 13. sporządzanie innych niestandardowych raportów i sprawozdań finansowych;
 14. organizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych;
 15. przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych;
 16. ewidencjonowanie i kontrolowanie realizacji wydatków ponoszonych w ramach planu rzeczowo-finansowego pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 17. okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na podstawie otrzymanej do rozliczenia inwentaryzacji;
 18. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowo-księgowych i ich dekretacja;
 19. uzgadnianie i potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami;
 20. uzgadnianie i księgowanie naliczanych rezerw;
 21. uzgadnianie z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi wysokości należności oraz odpisów aktualizujących należności;
 22. naliczanie odsetek od nieterminowo wykonanych zobowiązań;
 23. wystawianie not księgowych z tytułu nienależnego lub nieterminowego wykonania zobowiązań na podstawie wniosków komórek merytorycznych;
 24. prowadzenie rozliczeń podróży służbowych;
 25. sporządzanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów podatkowych, do sporządzania których zobowiązana jest KSSiP;
 26. ewidencjonowanie wszystkich faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych związanych z zakupami dostaw, usług i robót, po ich uprzednim zatwierdzeniu merytorycznym przez właściwe komórki;
 27. przygotowywanie dokumentów do kontroli i audytów;
 28. przygotowywanie niestandardowych raportów;
 29. akceptowanie pod względem finansowym list płac, faktur, rachunków, umów, dyspozycji bankowych i innych dokumentów angażujących środki finansowe i fundusze KSSiP;
 30. weryfikacja budżetowa dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień;
 31. przygotowywanie statystyki finansowej;
 32. dokonywanie płatności za faktury, rozliczenia gotówkowe i inne rozliczenia publiczno-prawne, na podstawie dokumentów finansowych zatwierdzonych merytorycznie przez właściwe komórki;
 33. weryfikacja i akceptacja przelewów bankowych;
 34. dokonywanie przelewów płacowych, realizacja zobowiązań względem ZUS i urzędu skarbowego oraz innych zobowiązań publicznoprawnych;
 35. obsługa elektronicznych systemów bankowych;
 36. współpraca z bankami w zakresie obsługi finansowej;
 37. wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu finansowo-księgowego;
 38. sporządzanie not odsetkowych i wezwań do zapłaty oraz przesyłanie ich do kontrahentów;
 39. przygotowywanie zapotrzebowania na środki oraz raportów z ich wykorzystania;
 40. rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kontach księgowych;
 41. księgowanie otrzymanych rozliczeń publicznoprawnych z tytułu składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 42. sporządzanie sprawozdań z zakresu należności i zobowiązań;
 43. obliczanie comiesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
 44. nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych, wpływających do Działu Finansowo-Księgowego;
 45. uzgadnianie sald na kontach bilansowych, pozabilansowych i wynikowych;
 46. sporządzanie innych finansowych sprawozdań okresowych;
 47. zabezpieczanie płynności finansowej KSSiP, w tym terminowej zapłaty zobowiązań, oraz wskazywanie optymalnych warunków płatności w zawieranych przez KSSiP umowach;
 48. prowadzenie dokumentacji w zakresie nr rachunków bankowych osób delegowanych do KSSiP.

 

Do zadań Sekcji Płac należy prowadzenie spraw dotyczących płac i innych rozliczeń, a także spraw socjalno-bytowych i pracowniczych, w tym w szczególności:

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów płacowych i ich dekretacja;
 2. naliczanie wynagrodzeń i stypendiów oraz pochodnych od nich, a także innych należności przysługujących pracownikom i aplikantom;
 3. prowadzenie dokumentacji płacowej i stypendialnej;
 4. prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz wpłat na Fundusz Pracy;
 5. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 6. sporządzanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów podatkowych związanych z płacami, do sporządzania których zobowiązana jest KSSiP;
 7. wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 8. archiwizowanie dokumentacji płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. sporządzanie raportów o wypłaconych wynagrodzeniach;
 10. przygotowywanie dokumentów do kontroli i audytów, niestandardowych raportów i analiz kadrowo-płacowych;
 11. nadzór nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów płacowych;
 12. sporządzanie deklaracji i sprawozdań okresowych w ramach kompetencji;
 13. prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
 14. prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 15. informowanie Działu Finansowo-Księgowego o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych i innych kwot podlegających refundacji;
 16. prowadzenie i rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 17. prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw związanych z wypadkami przy pracy i zachorowaniami na choroby zawodowe;
 18. prowadzenie spraw związanych z medycyną pracy;
 19. organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i kierowanie na nie pracowników;
 20. obsługa PFRON i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych;
 21. opracowanie projektu planu płac (wynagrodzenia i pochodne) oraz sporządzanie okresowych informacji o stanie realizacji;
 22. sporządzanie innych niestandardowych raportów i zestawień z zakresu płac;
 23. sporządzanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych z zakresu płac;
 24. prowadzenie dokumentacji w zakresie nr rachunków bankowych pracowników i wykładowców KSSiP.

 

Dział Zamówień Publicznych wykonuje zadania z zakresu udzielania przez Krajową Szkołę zamówień publicznych, w tym w szczególności:

 1. opracowuje i aktualizuje plany zamówień publicznych;
 2. opracowuje i aktualizuje plan postępowań;
 3. prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące zamówień publicznych;
 4. przygotowuje i przeprowadza postępowania z zakresu zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych;
 5. opiniuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych;
 6. sporządza sprawozdania roczne przekazywane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 7. przygotowuje dokumenty do kontroli i audytów;
 8. rejestruje, w centralnym rejestrze umów, umowy zawarte w wyniku postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W uzasadnionych wypadkach:

 1. czynności, o jakich mowa pkt 4 powyżej, mogą zostać powierzone innej niż Dział Zamówień Publicznych komórce organizacyjnej. W tej sytuacji Dział Zamówień Publicznych koordynuje wykonywane czynności i weryfikuje ich zgodność z obowiązującymi przepisami;
 2. Działowi Zamówień Publicznych może zostać powierzone prowadzenie postępowania, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Ośrodek szkoleniowy stanowi wyodrębnioną finansowo, samodzielną jednostkę organizacyjną Krajowej Szkoły, powołaną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych, obsługi konferencji, zjazdów, sympozjów i innych imprez grupowych o charakterze szkoleniowym bądź reprezentacyjnym.


 

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:31
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:31
Ostatnia zmiana: 
2024-05-21 15:24
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski