Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla użytkowników biblioteki KSSiP

Katalog internetowy

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników biblioteki KSSiP

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, jako Administrator danych osobowych w wykonaniu obowiązku informacyjnego podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez bibliotekę Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został powołany Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Ogólne informacje

Podstawowym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja dostępu do zasobów bibliotecznych stacjonarnych i elektronicznych posiadanych przez KSSiP. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.

Informacje szczegółowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udostępnienia i umożliwienia korzystania z zasobów biblioteki KSSiP, w tym z zasobów elektronicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • obsługi wniosków i zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • dochodzenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO
 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

KSSiP przetwarza następujące dane osobowe w związku z realizacją działań biblioteki:

 • czytelnicy – imię, nazwisko, miejsce pracy, adres e-mail, nr telefonu, rodzaj i rocznik aplikacji
 • upoważnieni – imię, nazwisko,
 • interesanci – imię, nazwisko, adres e-mail.

Pracownicy KSSiP przetwarzają, w formie dostępu, również dane pozyskane podczas identyfikacji interesantów, osób upoważnionych oraz czytelników.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków KSSiP wynikających ze świadczonych na Pani/Pana rzecz usług, nie dłużej jednak niż 6 lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania.

Jeśli przepisy prawa stanowią inaczej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres w nich przewidziany.

 1. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawierających regulację w zakresie powierzenia przetwarzania.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poprzez komunikaty i informacje wysyłane przez program biblioteczny na adres mailowy czytelnika.

Data publikacji: 
2021-09-01 11:33
Data wytworzenia: 
2021-09-01 11:29
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-09-01 11:37
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński