Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej (OAP) należy organizowanie i prowadzenie aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonej w formie aplikacji uzupełniającej, w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 2. opracowywanie szczegółowych programów aplikacji prokuratorskiej, w tym prowadzonej w formie aplikacji uzupełniającej oraz organizowanie przebiegu tych aplikacji;
 3. koordynowanie działań zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej  i  Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej oraz pomiędzy tymi Ośrodkami a innymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów;
 5. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;

 

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej (OAP) należy także:

 1. organizowanie działalności wydawniczej, w tym w zakresie dotyczącym Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 2. współpraca z Biurem Dyrektora, w szczególności z Działem ds. Funduszy Zewnętrznych w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych dla realizowanych zadań.

 

W Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Dydaktyczny;
 3. Działy Praktyk i Spraw Aplikantów.

 

Do zadań Działu Dydaktycznego OAP należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów poszczególnych cykli zajęć (zjazdów) i praktyk;
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
  1. przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
  2. współpraca z wykładowcami,
  3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym list obecności na zajęciach oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach,
  4. opracowywanie informacji o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach aplikantów na każdym zjeździe i przekazywanie zestawienia do działów praktyk i spraw aplikantów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego zjazdu,
  5. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 3. nadzór nad wykonywaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów;
 4. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 5. organizowanie szkoleń i konferencji, w tym metodycznych, dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów;
 6. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 7. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów;
 8. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym do ich przeprowadzenia;
 9. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów;
 10. realizowanie na podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi kursów i szkoleń dla aplikantów;
 11. współpraca z Sekcją ds. szkoleń multimedialnych oraz Sekcją – Platforma VR/AI w związku z realizacją projektów szkoleniowych multimedialnych, na potrzeby szkolenia aplikantów.
 12. po zakończeniu szkolenia danego rocznika opracowywanie zestawienia ocen wszystkich aplikantów danego rocznika ze wszystkich sprawdzianów i przekazanie tego zestawienia do Działu Praktyk i Spraw Aplikantów OAP najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu prokuratorskiego;
 13. po zakończeniu szkolenia danego rocznika przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami indywidualnych zestawień ocen ze sprawdzianów uzyskanych przez aplikanta potwierdzonych pieczęcią i podpisem osoby weryfikującej poprawność danych;
 14. analiza przebiegu procesu szkoleniowego w celu zapewnienia jego spójności i podniesienia jakości, w tym prowadzenie badań dotyczących efektywności kształcenia oraz przeprowadzanie hospitacji zajęć;
 15. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów i wykładowców;
 16. analizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz w kontekście przygotowywania i realizowania planów zajęć oraz współpracy z wykładowcami.

 

Do zadań Działu Dydaktycznego OAP należy również współorganizowanie we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej im. Aleksandra Głazka oraz organizowanie Konkursu Krasomówczego dla aplikantów Krajowej Szkoły, a także organizacja działalności koła naukowego kryminalistyki i nauk sądowych.

 

Do zadań Działu Praktyk i Spraw Aplikantów OAP należy:

 1. organizacja uroczystości inauguracji i zakończenia szkolenia kolejnych roczników aplikacji;
 2. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych;
 3. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności: opinie, nagrody, kary porządkowe, zarządzenia dotyczące przebiegu szkolenia, w tym o zmianie terminów odbywanych przez aplikantów praktyk lub o zmianie terminów dni wolnych od zajęć i praktyk;
 4. prowadzenie ewidencji dotyczącej usprawiedliwienia nieobecności aplikantów na praktykach i czynności z tym związanych;
 5. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów dotyczących nałożonych kar i otrzymanych nagród, a także indywidulanych zestawień ocen z praktyk uzyskanych przez aplikanta potwierdzonych pieczęcią i podpisem osoby weryfikującej poprawność danych, a do archiwum zakładowego przekazywanie opinii z praktyk – nie później niż po zakończeniu szkolenia danego rocznika;
 6. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowywanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej,
 7. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, sprzeciwów, postanowień, zezwoleń, zarządzeń oraz innych pism dotyczących indywidualnych spraw aplikantów, w zakresie niezastrzeżonym do zadań innych komórek organizacyjnych w ramach Ośrodka;
 8. wydawanie aplikantom legitymacji, zaświadczeń o przebiegu aplikacji, a także dokumentacji dotyczącej udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 9. wydawanie dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu;
 10. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów;
 11. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu;
 12. koordynowanie praktyk;
 13. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 14. organizowanie szkoleń i konferencji dla patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez aplikantów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania;
 16. przygotowywanie zajęć z języków obcych oraz innych zajęć dodatkowych dla aplikantów;
 17. współpraca z Działem Dydaktycznym OAS w przedmiocie organizacji wydarzeń AIAKOS i THEMIS, w szczególności w zakresie dotyczącym naboru i selekcji kandydatów;
 18. przygotowywanie od strony organizacyjnej egzaminu prokuratorskiego;
 19. wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 20. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej;
 21. organizowanie wyboru stanowisk asesorskich;
 22. współpraca merytoryczna z Działem Badań i Analiz w związku z prowadzonymi badaniami ankietowymi wśród aplikantów, patronów praktyk i patronów koordynatorów;
 23. analizowanie raportów i opracowań przygotowanych przez Dział Badań i Analiz w kontekście koordynowania praktyk oraz współpracy z patronami koordynatorami i patronami praktyk.

 

Data publikacji: 
2018-01-11 14:35
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:34
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-05-21 15:26
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski