Język strony

Menu top

Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej

Do zadań Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej należy organizowanie i prowadzenie aplikacji prokuratorskiej, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu prokuratorskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 2. opracowywanie szczegółowych programu aplikacji prokuratorskiej oraz organizowanie przebiegu aplikacji;
 3. koordynowanie działań zapewniających prawidłową współpracę pomiędzy Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej  i  Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej oraz pomiędzy tymi Ośrodkami a innymi jednostkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów;
 5. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów.

W Ośrodku Aplikacji Prokuratorskiej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Dydaktyczny;
 3. Dział Praktyk i Spraw Aplikantów.

Do zadań Działu Dydaktycznego należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów poszczególnych cykli zajęć (zjazdów) i praktyk;
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
 1. przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
 2. współpraca z wykładowcami,
 3. przygotowywanie i gromadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym list obecności na zajęciach oraz usprawiedliwień nieobecności na zajęciach,
 4. opracowywanie informacji o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach aplikantów na każdym zjeździe i przekazywanie zestawienia do działów praktyk i spraw aplikantów, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego zjazdu,
 5. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 1. nadzór nad wykonywaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów;
 2. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 3. organizowanie szkoleń dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów;
 4. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem aplikantów;
 5. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów;
 6. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym do ich przeprowadzenia;
 7. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów;
 8. po zakończeniu szkolenia danego rocznika opracowywanie zestawienia ocen wszystkich aplikantów danego rocznika ze wszystkich sprawdzianów i przekazanie tego zestawienia do odpowiednich działów praktyk i spraw aplikantów najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego;
 9. po zakończeniu szkolenia danego rocznika przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami sprawdzianów w postaci elektronicznego nośnika danych, a w razie jego braku w wersji papierowej oraz arkuszy ocen;
 10. współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej OSUiWM w zakresie organizacji wymiany aplikantów w ramach realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (dalej: EJTN) programu AIAKOS;
 11. organizowanie adresowanego do aplikantów Krajowej Szkoły Konkursu Krasomówczego naprzemiennie przez Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodek Aaplikacji Prokuratorskiej;
 12. obsługa administracyjna koła kryminalistyki i nauk sądowych.

Do zadań Działu Praktyk i Spraw Aplikantów należy:

 1. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych;
 2. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności: opinie, nagrody, kary porządkowe i usprawiedliwienia nieobecności na praktykach;
 3. przekazywanie do Działu Zarządzania Kadrami dokumentów obejmujących opinie z praktyk, nałożone kary i otrzymane nagrody nie później niż po zakończeniu szkolenia danego rocznika;
 4. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej;
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zezwoleń, projektów zarządzeń o potrąceniu stypendium i innych pism dotyczących aplikantów;
 6. wydawanie legitymacji aplikantów zaświadczeń o przebiegu aplikacji;
 7. wydawanie dyplomów ukończenia aplikacji oraz dyplomów złożenia egzaminu;
 8. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów;
 9. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu;
 10. koordynowanie praktyk;
 11. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 12. organizowanie szkoleń dla patronów koordynatorów i patronów praktyk;
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych przez aplikantów środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania;
 14. przygotowywanie zajęć z języków obcych oraz innych zajęć dodatkowych dla aplikantów;
 15. współpraca z działami dydaktycznymi odpowiednio Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej i Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej w przedmiocie organizacji wydarzeń AIAKOS i THEMIS, w szczególności w zakresie dotyczącym naboru i selekcji kandydatów;
 16. przygotowywanie od strony organizacyjnej egzaminu prokuratorskiego;
 17. wsparcie organizacyjne i techniczne zespołów egzaminacyjnych i komisji egzaminacyjnych;
 18. przygotowywanie list klasyfikacyjnych egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej.
Data publikacji: 
2018-01-11 14:35
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:34
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-05-30 11:49
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk