Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór 2014

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu na aplikację ogólną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację ogólną” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie KSSiP w Krakowie, pok. 419, IV p., od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 8 lipca 2014 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin do złożenia zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w placówce pocztowej ope­ratora publicznego lub innego uprawnionego operatora pocztowego.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 840 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP prowadzony w PEKAO SA Oddział w Krakowie, numer: 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2014 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Za oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
  • Dopuszczalne jest złożenie kopii dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i dowodu osobistego – w formie światłokopii (kserokopia).
  • Życiorys powinien obejmować skrótowy opis przebiegu dotychczasowego życia, ograniczony do istotnych faktów, najczęściej w postaci syntetycznej, z podaniem dat oraz przypisanych do nich faktów. Życiorys winien być podpisany.
  • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1006). KSSiP nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację ogólną.
  • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami tel. (12) 617-96-22 / (12) 617-96-29 oraz drogą elektroniczną [email protected] / [email protected])

Rejestracja kandydatów

Komunikaty i zarządzenia

I etap

II etap

Materiały z II etapu

Data publikacji: 
2013-12-19 11:26
Data wytworzenia: 
2013-12-19 11:20
Ostatnia zmiana: 
2019-11-25 13:12
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma