Język strony

Menu top

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, współpraca międzynarodowa w tym zakresie, a także działalność wydawnicza, w tym w szczególności:

      1. szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
      2. szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;
      3. prowadzenie badań i analiz służących:
        a)  ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej,
        b)  ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt. 1 i 2,
        c)   realizacji pozostałych zadań KSSiP;
      4. opracowywanie projektu regulaminu działalności szkoleniowej w zakresie realizowanym przez Ośrodek;
      5. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie związanym ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i jednostek organizacyjnych prokuratury;
      6. koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury;
      7. pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie funduszy, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych;
      8. organizowanie działalności wydawniczej, w tym sporządzanie i realizacja planów wydawniczych, pozyskiwanie materiałów do publikacji, przygotowywanie umów z autorami i recenzentami materiałów przeznaczonych do publikacji, sporządzanie wniosków zakupowych lub wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących działalności wydawniczej, dystrybucja publikacji, koordynowanie zamieszczania informacji i materiałów wydawniczych na stronie internetowej KSSiP.
 

W Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat;
 2. Dział Szkoleń;
 3. Dział Współpracy Międzynarodowej;
 4. Dział Badań i Analiz;
 5. Dział Funduszy Pomocowych.

W Dziale Szkoleń wyodrębnia się Sekcję ds. koordynacji szkoleń.

Do zadań Działu Szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń programowych oraz corocznego harmonogramu działalności szkoleniowej;
 2. przygotowywanie programów szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;
 3. opiniowanie i wsparcie merytoryczne szkoleń współorganizowanych z innymi podmiotami;
 4. współpraca z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;
 5. dobór wykładowców Krajowej Szkoły i współpraca z nimi;
 6. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach szkolenia ustawicznego kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły;
 7. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ustawicznych;
 8. prowadzenie dokumentacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego;
 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań oraz wniosków z każdego szkolenia i z każdej innej formy doskonalenia zawodowego;
 10. obsługa, nadzorowanie i koordynowanie pracy platformy szkoleniowej KSSiP;
 11. przygotowywanie dokumentacji związanej z zapewnieniem obsługi cateringowej i noclegów;
 12. realizacja innych zadań w zakresie szkolenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Do zadań Sekcji ds. koordynacji szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych, urzędników sądowych oraz urzędników prokuratury, w tym w szczególności:

 1. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie szkoleń ustawicznych;
 2. prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz przekazywanie jej do Działu Szkoleń;
 3. przygotowywanie, opracowywanie i generowanie sprawozdań oraz wniosków z każdego szkolenia i z każdej innej formy doskonalenia zawodowego;
 4. obsługa platformy szkoleniowej w zakresie organizowania szkoleń;
 5. współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi KSSiP w zakresie uzasadnionym zabezpieczeniem prawidłowego przebiegu procesu szkoleniowego;
 6. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i rejestrów w biurze Krajowej Szkoły w Warszawie;
 7. realizowanie innych czynności organizacyjnych i technicznych oraz czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej w biurze Krajowej Szkoły w Warszawie.

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a w szczególności:

 1. planowanie i przygotowywanie programów współpracy międzynarodowej w zakresie działalności szkoleniowej;
 2. bieżąca współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi instytucjami zajmującymi się działalnością szkoleniową kadr sądownictwa i prokuratury;
 3. organizowanie szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury związanych z tematyką międzynarodową;
 4. organizowanie staży zagranicznych;
 5. organizowanie lub koordynowanie wizyt zagranicznych związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i prokuratury;
 6. organizowanie programów wymiany;
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów międzynarodowych w zakresie zleconym przez Dyrektora;
 8. prowadzenie procesu rekrutacji uczestników szkoleń międzynarodowych i koordynowanie tych szkoleń;
 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań i wniosków z każdego zorganizowanego szkolenia;
 10. gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości i procesu szkolenia jego kadr w innych państwach;
 11. obsługa platformy szkoleniowej KSSiP w zakresie przydzielonych zadań;
 12. organizowanie, we współpracy z działami dydaktycznymi OAS i OAP, wymiany w ramach realizowanego przez EJTN programu AIAKOS.

Do zadań Działu Badań i Analiz należy prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań statutowych Krajowej Szkoły, a także działalność wydawnicza, w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności Krajowej Szkoły;
 2. prowadzenie badań i analiz dotyczących bieżących oraz perspektywicznych potrzeb szkoleniowych kadr sądownictwa i prokuratury, w szczególności tych, które winny stanowić podstawę do przygotowania corocznych założeń programowych w zakresie szkolenia ustawicznego;
 3. opracowywanie standardów szkoleń i materiałów szkoleniowych;
 4. opracowywanie i wdrażanie systemu długoterminowych i zewnętrznych ewaluacji szkoleń;
 5. opracowywanie i udzielanie informacji w zakresie związanym z realizacją zadań OSUiWM oraz prowadzonymi badaniami i analizami;
 6. opracowywanie analizy danych statystycznych na zlecenie OAS i OAP;
 7. organizowanie działalności wydawniczej, w tym sporządzanie i realizacja planów wydawniczych, pozyskiwanie materiałów do publikacji, przygotowywanie umów z autorami i recenzentami materiałów przeznaczonych do publikacji, sporządzanie wniosków zakupowych lub wniosków o wszczęcie postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego dotyczących działalności wydawniczej, dystrybucja publikacji, koordynowanie zamieszczania informacji i materiałów wydawniczych na stronie internetowej KSSiP.

Do zadań Działu Funduszy Pomocowych należy realizacja zadań Krajowej Szkoły w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych.

Dział Funduszy Pomocowych, w szczególności:

 1. pozyskuje informacje na temat istniejących i powstających programów wspierających działania KSSiP oraz przekazuje te informacje Dyrektorowi i komórkom organizacyjnym;
 2. prowadzi i aktualizuje bank informacji o dostępnych funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych oraz przekazuje powyższe informacje zainteresowanym komórkom organizacyjnym;
 3. analizuje możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację zadań KSSiP;
 4. opiniuje propozycje projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne do programów pod kątem możliwości pozyskania funduszy pomocowych;
 5. współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych;
 6. opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno - informacyjne o realizowanych projektach;
 7. współpracuje z mediami w zakresie publikacji materiałów informacyjno - publicystycznych, prasowych oraz elektronicznych w zakresie realizowanych projektów;
 8. przygotowuje projekty, a w szczególności:
 1. przygotowuje i składa, po zatwierdzeniu aplikacji przez Dyrektora, wniosek o dofinansowanie,
 2. odpowiada za przygotowanie opracowań będących wymaganymi załącznikami do wniosku, w tym analiz finansowo-ekonomicznych,
 3. zleca tłumaczenie projektu na język obcy, jeżeli jest to wymagane,
 4. pozyskuje partnerów do projektów we współpracy z komórkami organizacyjnymi;
 1. koordynuje projekty zgodnie z wymaganiami i procedurami funduszu/programu pomocowego;
 2. wykonuje raporty okresowe;
 3. przygotowuje i składa raporty końcowe oraz wnioski o płatność;
 4. nadzoruje rozliczenie projektu.
Data publikacji: 
2013-08-05 13:30
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:30
Ostatnia zmiana: 
2020-11-17 16:13
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński