Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Badanie potrzeb szkoleniowych

Prawidłowa diagnoza potrzeb szkoleniowych jest warunkiem efektywnego szkolenia. W Krajowej Szkole analiza potrzeb szkoleniowych przebiega dwutorowo. Zasadniczym źródłem informacji o potrzebach szkoleniowych są dane przekazane przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, prezesów sądów apelacyjnych oraz prokuratorów regionalnych, stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2431). Po nadesłaniu informacji przez ww. podmioty sporządzana jest ich szczegółowa analiza ilościowa. Drugim źródłem informacji o potrzebach szkoleniowych są propozycje wskazywane przez uczestników szkoleń w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po zakończeniu każdego szkolenia. Propozycje te także poddawane są analizie ilościowej, a następnie weryfikowane w toku zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grup focusowych) z przedstawicielami każdej grupy zawodowej adresatów szkoleń KSSiP. Efekty obu analiz zawiera raport końcowy, który jest podstawą sporządzenia założeń do rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej.

Data publikacji: 
2021-01-12 10:59
Data wytworzenia: 
2021-01-12 10:59
Autor treści: 
admin