Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2020

Nabór 2020

Informacje

 • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską 2020 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
   
 • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 20 września 2020 r.  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
   
 • Zgłoszenie do konkursu może również złożyć kandydat, który przedstawi zaświadczenie, potwierdzające, że zdał on wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do udziału w konkursie jest złożenie przez niego, nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, tj. do dnia 5 listopada 2020 r. odpisu dyplomu (kopia) lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.
   
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 1300 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 29 1020 2892 0000 5502 0738 2940, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
   
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2019 r. poz. 1042), aplikantem aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, tj. w dniu 19 listopada 2020 r. 35. roku życia.
   
 • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 17 ust. 4 lub 4a powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.
   
 • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami telefonów: (12) 617-96-22, (12) 617-96-29 oraz drogą elektroniczną: [email protected], [email protected]

Rejestracja Kandydatów

Komunikaty i zarządzenia

Komunikat nr 25/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 224/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 225/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyłącznie odręcznego sporządzania prac pisemnych podczas drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Komunikat Nr 41/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Komunikat Nr 48/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r. oraz określenia trybu ich składania

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2020 r. w sprawie powołania zespołów nadzorujących przebieg testu w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 60/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Komunikat nr 62/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia nowego terminu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r. oraz określenia stanu prawnego obowiązującego podczas testu konkursowego w dniu 20 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Komunikat nr 1/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r., wskazania czasu i miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu oraz określenia wytycznych w zakresie postępowania podczas tego etapu konkursu w związku z zagrożeniem Covid-19.

Informacja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania pierwszego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Instrukcja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 5 stycznia 2021 roku dotycząca zachowania szczególnej ostrożności oraz trybu postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem podczas pierwszego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w dniu 20 stycznia 2021 r.

Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w I etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Informacja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku

Instrukcja Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 1 lutego 2021 roku dotycząca zachowania szczególnej ostrożności oraz trybu postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem podczas drugiego etapu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w dniu 4 lutego 2021 r.

Komunikat Nr 4/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie objęcia ubezpieczeniem od NNW kandydatów uczestniczących w drugim etapie konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 r.

 

I etap konkursu

 

II etap konkursu

 

Komunikat Przewodniczącej komisji konkursowej z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Komunikat Nr 7/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską

Komunikat Nr 13/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów przyjętych na XII rocznik aplikacji sędziowskiej i XII rocznik aplikacji prokuratorskiej

 

Analiza naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2020 roku:

- prezentacja
- prezentacja
- analiza testu
- analiza pracy pisemnej
- przystępujący do pierwszego etapu w latach 2009-2020

 

Data publikacji: 
2020-05-06 14:52
Data wytworzenia: 
2020-05-06 14:52
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-04-19 13:07
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński