Menu top

Informacje ogólne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi scentralizowane szkolenie wstępne kadr sądownictwa i prokuratury - aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, których celem  jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk asesora sądowego i sędziego oraz asesora prokuratury i prokuratora.

Ustawowe zadania w tym zakresie realizuje Ośrodek Szkolenia Wstępnego w Krakowie, do którego zadań  należy zorganizowanie naboru na aplikacje, prowadzenie aplikacji oraz przygotowanie i obsługa administracyjna egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego.

Aplikacja jest formą szkolenia zawodowego mającego na celu przygotowanie do wykonywania określonego zawodu prawniczego. Aplikacja sędziowska i aplikacja prokuratorska trwają 36 miesięcy.

Szkolenie na aplikacjach odbywa się zgodnie z uchwalonymi przez Radę Programową programami w cyklach, które obejmują 5-dniowe zajęcia w siedzibie Krajowej Szkoły oraz kilkutygodniowe praktyki poświęcone problematyce omówionej na zajęciach. Na zakończenie każdego cyklu aplikanci przystępują do sprawdzianu wiedzy z tego zakresu i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Aplikanci korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, położonej w centrum Krakowa. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Krajowej Szkoły, którymi są prawnicy, przede wszystkim sędziowie i prokuratorzy, a także specjaliści z innych dziedzin. Aplikanci są szkoleni w kilkunastoosobowych grupach przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak: case method (analiza orzeczeń Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów powszechnych), warsztaty (praca na aktach sądowych i prokuratorskich), analiza i rozwiązywanie kazusów, symulacja rozpraw. Należy podkreślić, że wykłady na aplikacji należą do rzadkości.  Aplikanci mają bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych oraz informatycznych programów prawniczych.  

Istotnym elementem szkolenia zawodowego są praktyki, które obejmują ok. 80 % czasu aplikacji. Każdy aplikant jest kierowany na praktykę do sądu, prokuratury i jednostek administracji publicznej, położonych w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Podczas praktyki aplikant nabywa umiejętności praktycznego wykonywania zawodu sędziego lub prokuratora. W tym czasie znajduje się pod opieką indywidualnie wyznaczonych patronów praktyk, którymi są sędziowie, prokuratorzy. Przez cały okres aplikacji nad aplikantem czuwa również, odpowiadający za prawidłowy przebieg praktyk, patron koordynator, który wskazuje kandydatów na patronów praktyk oraz sporządza opinię końcową z przebiegu wszystkich praktyk.

Każdy cykl szkoleniowy kończy się sprawdzianem polegającym na opracowaniu decyzji procesowej w oparciu o akta sądowe lub prokuratorskie. Warunkiem ukończenia aplikacji jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk. Aplikanci w ostatnim miesiącu aplikacji przystępują do egzaminu - odpowiednio - sędziowskiego albo prokuratorskiego.

Aplikanci mogą uczestniczyć w szkoleniach z języka angielskiego, obejmujących naukę terminologii prawniczej oraz w uzupełniających szkoleniach oferowanych na platformie e-learningowej. Ponadto mają możliwość wzięcia udziału w wymianach zagranicznych młodych prawników, organizowanych we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, np. Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Justice Training Network - EJTN). Krajowa Szkoła oferuje aplikantom możliwość wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej współorganizowanym z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna, Konkursie Krasomówczym, a także zajęciach sportowych.

Aplikant jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach, praktykach przewidzianych programem aplikacji, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, przystępowania do sprawdzianów oraz egzaminów, przestrzegania regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły oraz zarządzeń i poleceń porządkowych jej Dyrektora. W czasie aplikacji nie może wykonywać dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Aplikant jest uprawniony do otrzymywania stypendium oraz podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość stypendium aplikanta nie może przekroczyć wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego referendarza sądowego.

Aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu:

1) długotrwałej choroby powodującej niezdolność do odbywania aplikacji przez okres dłuższy niż 30 dni,

2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym długotrwale chorym,

- wypłaca się 80% stypendium, jednak łącznie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy w toku całej aplikacji.

Również aplikantowi zawieszonemu w prawach i obowiązkach z powodu urodzenia dziecka i konieczności sprawowania w związku z tym osobistej opieki na dzieckiem wypłaca się 80% stypendium nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Aplikant skreślony z listy aplikantów lub taki, który nie podjął zatrudnienia w wyuczonym zawodzie ma obowiązek zwrotu stypendium uzyskanego w czasie trwania aplikacji.

W trakcie zjazdów w Krakowie aplikant może korzystać odpłatnie z zakwaterowania w 1-osobowych pokojach hotelowych Domu Aplikanta.

Data publikacji: 
2013-08-08 11:24
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:24
Ostatnia zmiana: 
2017-07-11 11:10
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk