Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2012

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu na aplikację ogólną można przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków z dopiskiem „Konkurs na aplikację ogólną” lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Działu Egzaminów KSSiP w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 
  • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerem tel. (12) 617-96-22, e.mail:[email protected].
  • Termin do składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 6 lipca 2012 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 750 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy KSSiP prowadzony wNBP Oddział Okręgowy w Krakowie, numer: 62 1010 1270 0051 7713 1200 0000, z dopiskiem „opłata za konkurs na aplikację ogólną w 2012 r.”
  • Za oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
  • Dopuszczalne jest złożenie kopii dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i dowodu osobistego – w formie światłokopii (kserokopia).
  • Życiorys obejmuje skrótowy opis przebiegu dotychczasowego życia, ograniczony do istotnych faktów, najczęściej przedstawiany w postaci syntetycznej, z podaniem dat oraz przypisanych do nich faktów. Życiorys winien być podpisany.
  • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 5 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566, z póżn. zm.). KSSiP nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację ogólną.

Rejestracja kandydatów

Data publikacji: 
2013-08-05 17:19
Data wytworzenia: 
2013-08-05 17:19
Ostatnia zmiana: 
2013-09-09 09:24
Autor zmiany: 
admin