Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich

Celem projektu pn. „Efektywność szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich” było ustalenie
w jakim stopniu szkolenie aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole odpowiadało realnym potrzebom asesury sądowej, czy wiedza i umiejętności będące przedmiotem szkolenia były wystarczające do sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków asesora, a jeżeli nie to w jakim zakresie i dlaczego.

Przedmiotem badań były opinie asesorów sądowych i przewodniczących wydziałów, w których asesorzy orzekają, co do stopnia przygotowania asesorów do pełnienia przez nich służby.

W części dotyczącej badania asesorów przedmiotem badań były ich opinie co do ważności wybranych kompetencji w ich pracy i stopnia przygotowania w tym zakresie w toku aplikacji sędziowskiej przez Krajową Szkołę. Opinie asesorów sądowych zbadano co do kompetencji takich jak: „wiedza merytoryczna”, „radzenie sobie ze stresem”, „efektywne komunikowanie się”, „wywieranie wpływu”, „inteligencja emocjonalna”, „współpraca, motywowanie i rozwój”, „planowanie i organizacja pracy”, „decyzyjność” i „otwartość na zmiany”.

Poza tym przedmiotem badania asesorów były także ich opinie co do optymalizacji programu aplikacji, a także co do działań, które Krajowa Szkoła mogłaby podjąć by ułatwić im wykonywanie zawodu.

Przedmiotem badania, w części dotyczącej opinii przewodniczących wydziałów, był poziom sześciu kluczowych kompetencji asesorów sądowych orzekających w kierowanych przez nich wydziałach. Opinie przewodniczących wydziałów zbadano w zakresie takich kompetencji asesorów sądowych, jak: „wiedza merytoryczna”, „radzenie sobie ze stresem”, „efektywne komunikowanie się”, „takt i kultura osobista”, „planowanie i organizacja pracy” oraz „podejmowanie decyzji bez zwłoki”. Z uwagi na objętość ankiety w badaniu przewodniczących wydziałów nie uwzględniono wszystkich kompetencji jakie powinien posiadać sędzia (zgodnie z wyżej przywołanym Raportem). Poproszono ich jedynie o opinie na temat kompetencji asesorów sądowych, które, jako ich bezpośredni przełożeni, mogli najlepiej ocenić, mając o tym najlepszą wiedzę.

Ostateczne wyniki badania zostały zaprezentowane w artykule pt: „Efektywność kształcenia aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”, zamieszczonym w Kwartalniku Krajowej Szkoły – Zeszyt nr 4 z 2020 r. Artykuł dostępny jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/pobierz_plik/2020-4_40_-_efektywnosc.pdf

 

Data publikacji: 
2021-01-12 11:26
Data wytworzenia: 
2021-01-12 11:26
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2022-03-10 10:38
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński