Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekty aktualne

Projekt "Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system"

Projekt „Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA).

Projekt "Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives"

Projekt „Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA).

Projekt WESTEROS 2 “Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia”

Współfinansowany przez UE projekt WESTEROS 2  „Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi poprzez wzmacnianie mechanizmów prewencji, współpracy oraz odzyskiwania mienia” koordynowany jest przez rumuńską prokuraturę (Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice - Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism -DIICOT), natomiast jego partnerami – oprócz KSSiP – są Policja Federalna Belgii oraz dwie rumuńskie Agencje zajmujące się odzyskiwaniem mienia (ANABI) oraz zwalczaniem handlu ludźmi (ANITP).

 

Projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych”

Współfinansowany przez UE projekt „Prawo rodzinne UE w ujęciu postępowań transgranicznych” koordynowany jest przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Partnerem projektu – oprócz KSSiP – jest Uniunea Nationala a Barourilor Din rumunia (Krajowy Związek Adwokatów w Rumunii). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów.

Projekt "JUSTFREE Justice and Freedom of Speech"

W 2020 roku rozpoczęto implementację projektu „JUSTFREE Justice and Freedom of Speech”, dofinansowanego z środów Unii Europejskiej, koordynowanego przez Francuską Krajową Szkołę Kadr Sądownictwa (ENM), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation "

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation" finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE orzekających w sprawach cywilnych. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów ds. Mediacji (GEMME).

Projekt „Trainings for Court Coordinators in EU law”

Projekt „Szkolenia dla osób pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE pełniących funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk sędziów-koordynatorów z UE.

Projekt „Practice oriented training on the prevention of child sexual abuse material online”

Projekt „Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Francji, Estonii, Polski, Chorwacji, Bułgarii, Portugalii.

Głównym celem projektu jest realizacja  praktycznych  szkoleń  na  temat  dostępnych  metod  oraz  narzędzi zapobiegających wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Projekt „Obtaining electronic evidence when investigating and prosecuting crimes”

Projekt „Uzyskiwanie dowodów elektronicznych podczas dochodzenia i ścigania przestępstw” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tym, jaki wpływ mają dowody elektroniczne na postępowanie karne.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2021-2022 organizację 6 seminariów, w tym jednego w Polsce (w 2022 roku).

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Projekt „Better applying European cross-border procedures: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskich procedur transgranicznych: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerem projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii oraz EJTN.

Projekt „Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU gender equality and non-discrimination legislation”

Projekt „Szkolenia dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego równości płci i niedyskryminacji” jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami - szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE.

Projekt „Better applying European criminal law: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami – EJTN oraz szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zarówno wiedzy prawniczej, jak i językowych kompetencji pracowników sądów w celu ułatwienia komunikacji i współpracy transgranicznej.

Projekt „Enhancing Cross-border Mutual Legal Assistance and Recognition of Decisions within the Context of Detention”

Projekt „Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, a także EJTN i Rada Europy.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności.

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021

W marcu 2020r. roku Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP rozpoczął realizację współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019).

Transgraniczne postępowanie upadłościowe-interdyscyplinarna współpraca sądowa

Projekt „ Transgraniczne postępowanie upadłościowe - interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Subscribe to Projekty aktualne