Język strony

Menu top

Projekty aktualne

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation "

Projekt "Interactive language training events on cross-border mediation" finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE orzekających w sprawach cywilnych. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Sędziów ds. Mediacji (GEMME).

Projekt „Trainings for Court Coordinators in EU law”

Projekt „Szkolenia dla osób pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów z państw UE pełniących funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Bułgarii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk sędziów-koordynatorów z UE.

Projekt „Practice oriented training on the prevention of child sexual abuse material online”

Projekt „Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Francji, Estonii, Polski, Chorwacji, Bułgarii, Portugalii.

Głównym celem projektu jest realizacja  praktycznych  szkoleń  na  temat  dostępnych  metod  oraz  narzędzi zapobiegających wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie.

Projekt „Obtaining electronic evidence when investigating and prosecuting crimes”

Projekt „Uzyskiwanie dowodów elektronicznych podczas dochodzenia i ścigania przestępstw” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Celem projektu jest zapoznanie uczestników z tym, jaki wpływ mają dowody elektroniczne na postępowanie karne.

W ramach projektu zaplanowano w latach 2020-2021 organizację 6 seminariów, w tym jednego w Polsce.

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Projekt „Better applying European cross-border procedures: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskich procedur transgranicznych: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE.

Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerem projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Słowenii oraz EJTN.

Projekt „Provision of seminars to train judges and legal practitioners on EU gender equality and non-discrimination legislation”

Projekt „Szkolenia dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego równości płci i niedyskryminacji” jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami - szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw UE.

Projekt „Better applying European criminal law: legal and language training events for court staff across Europe”

Projekt „Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do urzędników sądowych z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA), a partnerami – EJTN oraz szkoły wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zarówno wiedzy prawniczej, jak i językowych kompetencji pracowników sądów w celu ułatwienia komunikacji i współpracy transgranicznej.

Projekt „Enhancing Cross-border Mutual Legal Assistance and Recognition of Decisions within the Context of Detention”

Projekt „Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, a także EJTN i Rada Europy.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności.

Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021

W marcu 2020r. roku Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP rozpoczął realizację współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019).

Transgraniczne postępowanie upadłościowe-interdyscyplinarna współpraca sądowa

Projekt „ Transgraniczne postępowanie upadłościowe - interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Subscribe to Projekty aktualne