Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2017

Nabór 2017

Informacje

 • Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
  i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
  o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2017 r. poz. 1139) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 20).
 • Zgodnie z art. 17 powołanej wyżej ustawy, nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską rozpoczęty przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych do ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej włącznie.  
 • Zgłoszenie do konkursu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami można przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły w Krakowie,
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Termin do złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 8 września 2017 r.
  W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu, uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113).
 • Opłata za udział w konkursie wynosi 1000 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 56 1240 4650 1111 0010 4960 9870 prowadzony w PEKAO SA Oddział w Krakowie, z dopiskiem „Imię i nazwisko kandydata – opłata za konkurs na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
  w 2017 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
 • Za dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, uważa się również wydruk komputerowy potwierdzający dokonanie przelewu z internetowego konta bankowego.
 • Test konkursowy oraz zadania w ramach pracy pisemnej obejmują dziedziny prawa określone w § 7 ust. 1 pkt 1) i 3) powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie będzie publikować szczegółowego wykazu aktów prawnych obowiązujących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską.
 • Informacje w sprawie konkursu udzielane są pod numerami tel. (12) 617-96-29,
  (12) 617-96-22 oraz drogą elektroniczną [email protected]

W związku ze zbliżającym się drugim etapem konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w siedzibie „Targów w Krakowie” Spółka z o. o. przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie, przypominamy, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego komisji konkursowej, osoby towarzyszące kandydatom nie będą wpuszczane na teren budynku, w którym przeprowadzony zostanie egzamin.

Rejestracja kandydatów

Komunikaty i zarządzenia

 

 

 

 

 

Data publikacji: 
2017-03-28 14:03
Data wytworzenia: 
2017-03-28 14:02
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-04-05 15:32
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński