Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ochrona danych osobowych (RODO)

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP), z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
 
Inspektorem ochrony danych (IOD) w KSSiP jest Pan Michał Majuch.
Z IOD można skontaktować się e-mailowo: [email protected]  lub telefonicznie: 516 376 172
 
Pani/Pana dane są przetwarzane w celach realizacji zadań KSSiP wynikających z przepisów prawa, zawierania i realizacji umów lub na podstawie zgody, w szczególności:
  • prowadzenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej;
  • przeprowadzania egzaminów sędziowskich, prokuratorskich i referendarskich;
  • szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury – również z wykorzystaniem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP;
  • przeprowadzania konkursów organizowanych dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich;
  • prowadzenia działalności wydawniczej;
  • rekrutacji, zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych;
  • udostępniania informacji publicznej;
  • rozpatrywania skarg i wniosków;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie KSSiP, pracowników oraz ochrony mienia;
  • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników KSSiP, osoby delegowane do KSSIP, członków komisji konkursowych i zespołów nadzorujących przebieg konkursów. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną i prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych oraz innym odbiorcom danych współdziałającym z KSSiP w realizacji obowiązku prawnego, w szczególności Ministerstwu Sprawiedliwości, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policji, sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury).

Przysługuje Państwu prawo do  dostępu do danych Pani/Pana dotyczących; sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu.

Każde z wyżej wskazanych żądań będzie rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO oraz innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Każda osoba, której dane przetwarzane są na podstawie jej zgody, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza według Pani/Pana przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zamieszczonych poniżej klauzulach informacyjnych oraz u IOD KSSiP.

Klauzle informacyjne

1 - Klauzula informacyjna dla użytkowników biblioteki KSSiP

2 - Klauzula informacyjna - monitoring

3 - Klauzula informacyjna - kandydat do pracy

4 - Klauzula informacyjna - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia albo delegowania

5 - Klauzula informacyjna – dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej na podstawie art. 22 uKSSiP)

6 - Klauzula informacyjna - dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację na podstawie art. 23 ust. 1 uKSSiP

7 - Klauzula informacyjna – dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej na podstawie art. 22 w zw. z art. 37a ust. uKSSiP)

8 - Klauzula informacyjna – dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą sędziowską albo aplikację uzupełniającą prokuratorską

9 - Klauzula informacyjna  Platforma Szkoleniowa e-KSSiP

10 - Klauzula informacyjna - dla osób realizujących obowiązki na rzecz KSSiP na podstawie aktu powołania

11 - Klauzula informacyjna - dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

12 - Klauzula informacyjna - dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

13 - Klauzula informacyjna - dla osób fizycznych zawierających z KSSiP umowę cywilnoprawną

14 - Klauzula informacyjna - dla aplikantów biorących udział w konkursach

15 - Klauzula informacyjna - działalność wydawnicza Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

16 - Klauzula informacyjna - przyjmowanie i obieg korespondencji w Krajowej Szkole Sądownictwa  i Prokuratury

17 – Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się mailowo

18 - klauzula informacyjna - dla osoby zawierającej umowę cywilno-prawną z KSSiP

 

Data publikacji: 
2023-03-03 13:56
Data wytworzenia: 
2023-03-03 13:56
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-03-17 08:09
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma