Rada Programowa

Zgodnie z Art. 5. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230 ze zm.) organami Krajowej Szkoły są  Rada Programowa oraz Dyrektor. Radę Programową powołuje Minister Sprawiedliwości.

Rada składa się z nie więcej niż 18 członków, w tym:

 • 3 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości;
 • 3 członków wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa;
 • 3 członków wskazanych przez Prokuratora Generalnego;
 • 3 członków wskazanych przez Krajową Radę Prokuratury;
 • członka wskazanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 • członka wskazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • członka wskazanego przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo;
 • członka wskazanego przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

Skład Rady Programowej powołanej zarządzeniem nr 162/13/DSO Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2013 r. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. 2012 r. poz. 1230 ze zm.):

 1. Janina Błachut – prof. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej,
 2. Stefan Babiarz – dr, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej,
 3. Agata Gałuszka – Górska – prokurator Prokuratury Krajowej,
 4. Katarzyna Gonera - sędzia Sądu Najwyższego,
 5. Jan Górowski - sędzia Sądu Najwyższego,
 6. Krzysztof Hejosz – sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach,
 7. Aleksander Herzog - prokurator Prokuratury Krajowej,
 8. Jarosław Hołda – prokurator Prokuratury Krajowej,
 9. Marek Jamrogowicz – prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 10. Piotr Kardas – prof. dr hab., adwokat,
 11. Jan Kremer – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
 12. Iwona Kujawa – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
 13. Grzegorz Łaszczyca – prof. dr hab., radca prawny,
 14. Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej,
 15. Ewa Stryczyńska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
 16. Waldemar Szmidt – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
 17. Zygmunt Truszkiewicz – dr hab., notariusz.,
 18. Artur Wrona – prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowie.

Do zadań Rady należy:

 1.  ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;
 2. opracowywanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 3. uchwalanie programów aplikacji;
 4. opiniowanie składu zespołów i komisji konkursowych oraz zespołów i komisji egzaminacyjnych;
 5.  ustalanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 6. ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia;
 7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;
 8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;
 9. uchwalanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 10. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;
 11. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;
 12. wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły;
 13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły.

Regulamin organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:34
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:34
Ostatnia zmiana: 
2016-10-07 11:56
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński