Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Dział ds. Funduszy Zewnętrznych

Do zadań Działu ds.Funduszy Zewnętrznych należy realizacja zadań Krajowej Szkoły w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych.
 

 

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) realizuje projekt pn. „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmocnienie praw osób pokrzywdzonych”.
 
Obejmuje on przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu:
 • zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18roku życia
 • przemocy wobec kobiet (przestępstwa seksualne) i przemocy w rodzinie
 • sytuacji małoletnich w procedurach migracyjnych
 • postępowania z ofiarami przemocy w rodzinie oraz przestępstw seksualnych
Szkolenia przeznaczone są dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, asystentów prokuratora, zawodowych kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich, radców prawnych, aplikantów radcowskich.
 
Okres realizacji projektu: 1 marca 2023 r. - 31 marca 2024 r.
 
Szkolenia będą realizowane w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Sosnowcu, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zamościu, Zielonej Górze.
 
Szczegółowe informacje i harmonogram szkoleń dostępne na stronie: https://www.kssip.gov.pl/node/8836
 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, realizuje projekt z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej pt. „Ekonomia i finanse dla kadr wymiaru sprawiedliwości".
 
Głównym celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów u min. 800 przedstawicieli grupy docelowej: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratora, poprzez opracowanie dedykowanego programu szkoleniowego oraz realizację szkoleń dostosowanych do potrzeb grupy docelowej.  
 
W ramach projektu zaplanowano realizację łącznie 27 szkoleń o następującej tematyce:
 • Przebieg postępowania podziałowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych,
 • Prawo spółek osobowych i kapitałowych w praktyce sądowej,
 • Wpływ procesów ekonomicznych na kwestie odpowiedzialności karnej,
 • Organizacja systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw w praktyce sądowej,
 • Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania sądowe, postępowania administracyjne, postępowania egzekucyjne i zabezpieczające.
Szkolenia będą realizowane od kwietnia 2023 roku do września 2024 roku w trybie stacjonarnym w Lublinie,  Warszawie, Krakowie, Gdańsku oraz w trybie on-line.
 
W ramach projektu zaplanowano nagranie dydaktycznych materiałów multimedialnych:
 • 5 webinariów z tematyki objętej projektem, które zostaną zaimplementowane na Platformę Szkoleniową e-KSSiP,
 • e-booka – stanowiącego kompendium wiedzy w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych.
Szczegółowe informacje i harmonogram szkoleń dostępne na stronie: https://www.kssip.gov.pl/node/8849
 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE
 

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości


Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizowała projekt pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.06.2023.
 
Projekt skierowany był do: sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury.
 
Głównym celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z obszaru prawa ochrony środowiska osób spośród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów).
 
Szkolenia zaplanowane w ramach projektu były realizowane od lutego 2022 r. w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.
 
Dodatkowe działania projektowe:
 • opracowanie szkolenia e-learningowego z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostanie zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP
 • wydanie publikacji książkowej z zakresu prawa ochrony środowiska, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów i jednostek prokuratur w całej Polsce oraz udostępniona w formiee-booka na platformie e-KSSiP;
 • nagranie 4 szkoleń w formie webinariów, które zostaną zaimplementowane i udostępnienie użytkownikom platformy szkoleniowej e-KSSiP.
Wartość projektu:  1 462 636,80 zł

Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowała projekt pt. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów oraz urzędników sądów powszechnych, w tym:
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
 • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych.
 
Szkolenia zaplanowane w projekcie realizowane były w Lublinie oraz w Warszawie w okresie od III kwartału 2020 r. do I kwartału 2023 roku.
 
Wartość projektu: 3 314 829,00 zł
 
Dodatkowe działania projektowe:
 • opracowanie 2 szkoleń e-learningowych w języku polskim i angielskim z obszaru prawa ochrony środowiska, które zostaną zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP
 • wydanie publikacji książkowej z zakresu sądowej współpracy międzynarodowej w sprawach cywilnych i karnych, która zostanie rozdystrybuowana do wszystkich sądów w całej Polsce oraz udostępniona w formie e-booka na platformie e-KSSiP;
 • nagranie 4 szkoleń w formie webinariów, które zostaną zaimplementowane i udostępnienie użytkownikom platformy szkoleniowej e-KSSiP.

Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowała projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Celem projektu było zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzowanego systemu kształcenia ustawicznego kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
 
Główne działania projektu to:
 • Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP,
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP),
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji.
 
W dniu 29 grudnia 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu.  Realizacja zadań została wydłużona do dnia 30 czerwca 2023 r. ze zwiększeniem wartości projektu do 11 315 619,19 zł
 
W ramach dodatkowych działań zaplanowano:
 • Zorganizowanie dodatkowych szkoleń kompetencji miękkich z zakresu zarządzania i komunikacji opartych na formule blended-learning dla 300 osób spośród KWS.
 • Rozbudowanie Modułu Szkoleń Ustawicznych w platformie e-KSSiP o nowe funkcjonalności umożliwiające obsługę szkoleń realizowanych w trybie zdalnym, integracja platformy e-KSSiP z systemami funkcjonującymi w Krajowej Szkole oraz utworzenie sprawnego systemu komunikacji help-desk oraz doposażenie Wnioskodawcy o sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w trybie zdalnym.
 • Aktualizację bazy szkoleń e-learningowych i utworzenie nowych szkoleń odpowiadających na potrzeby powstałe w związku ze zmianami legislacyjnymi
Wartość projektu: 5 000 000 zł., po aneksowaniu umowy 11 315 619,19  zł

Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowała projekt pt. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury. Celem projektu była aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu realizowano w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.
 
Szkolenia odbywały się w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od listopada 2021 r. do czerwca 2023 roku.
 
Wartość projektu:  1 744 867,20 zł

Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizowała projekt pt. „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Realizacja projektu była zaplanowana na okres: od 1 lipca 2021 roku  do 31 sierpnia 2023 roku.
 
Grupę docelową wsparcia stanowili: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów - zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej.
 
Głównym celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony konsumenta oraz postępowań egzekucyjnych kadr wymiaru sprawiedliwości poprzez opracowanie dedykowanych programów szkoleń wraz z obudową metodyczną oraz realizację szkoleń dla min. 875 osób.
Szkolenia były realizowane od stycznia 2022 roku do czerwca 2023 roku: w Lublinie, Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
 
W ramach projektu dodatkowo opracowane zostały szkolenia e-learningowe z obszaru prawa ochrony konsumenta oraz egzekucji sądowej, które zostały zaimplementowane na platformę szkoleniową e-KSSiP.
 
Wartość projektu:  1 928 467,20 zł

Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. realizowała projekt pt. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski, a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju.
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu realizowane były w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.
 
Szkolenia odbywały się w Lublinie,Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.
 
Wartość projektu: 999 854,40 zł

Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 listopada 2021 r. realizowała projekt pt. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski, a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju.
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu były realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe w Lublinie i Warszawie od października 2020 r. do lipca 2021 roku.
 
Wartość projektu: 1 199 767,20 zł

Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowała projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski.
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie. 
 
Szkolenia realizowane były w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Pozaniu.
 
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł

Zarządzanie konfliktem na sali sądowej

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowała projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski.
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  
 
Szkolenia były realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu.
 
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany  był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany był do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia były realizowane w Lublinie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.
 
Wartość projektu: 1 271 646,00 zł

Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
 
Projekt skierowany byłdo prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.
 
Wartość projektu: 1 299 606,00 zł

Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".
 
Celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł
 
Adresatami projektu była kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:
 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych
specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.
 
Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:
 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 • Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 • Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego
 • Udział w szkoleniach był bezpłatny dla Uczestników.
 
Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia ogłoszono we wrześniu 2017 r.
 
W ramach projektu. dodatkowo zostały opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.
 
 

Finansowane ze środków Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Unii Europejskiej


Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE

 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zrealizowała projekt pt.: „Szkolenie e-learningowe w obszarze prawa konkurencji UE” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.
W ramach projektu przewidziane było szkolenie e-learningowe z języka angielskiego z zakresu specjalistycznej terminologii z zakresu prawa konkurencji obejmujące zakres tematyczny:
•    obowiązki wynikające z art. 101 oraz art. 102 TFUE,
•    współpraca w ramach sieci organów ochrony konkurencji,
•    orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji w zakresie prawa konkurencji,
•    wnioski do Komisji o opinie w sprawach kwestii dotyczących stosowania wspólnotowych przepisów o konkurencji,
•    sankcje w prawie antymonopolowym
Szkolenie skierowane było do grupy 150 sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratorskich, asystentów prokuratorów zajmujących się sprawami konkurencji oraz aplikantów KSSiP z terenu całej Polski.
Celem projektu było zapewnienie stosowania spójnego prawa konkurencji UE przez sądy krajowe poprzez stworzenie warunków do rozwoju kompetencji językowych w zakresie specjalistycznej terminologii stosowanej w prawie konkurencji w trakcie szkolenia e-learningowego w okresie od 01.09.2015r. do 28.02.2017r.
 
 

Finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014


Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej

 
W kwietniu 2015 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury rozpoczęła realizację projektu pod tytułem: „Szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich na lata 2009 – 2014. Operatorem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i  zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.
 
Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności służb (prokuratury i kadry sędziowskiej) w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez organizację szkoleń dla 2300 osób - sędziów i prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów. W ramach projektu przeprowadzonych zostało 46 szesnastogodzinnych szkoleń w zakresie 5 bloków tematycznych dotyczących:
 
I Moduł - Przestępczość transgraniczna narkotykowa - 10 edycji;
II  Moduł - Zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji - 6 edycji ;
III Moduł - Handel ludźmi - 10 edycji;
IV Moduł -  Zorganizowana przestępczość transgraniczna - 10 edycji;
V Moduł– Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym-10 edycji.
Szkolenia odbyły się w okresie od września 2015 roku do lutego 2016 roku. Zostały zorganizowane w 6 miastach:  Warszawie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2024-02-08 09:02
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński