Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sędzia Robert Pelewicz

Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dniem 30 stycznia 1995 r. został powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2002 r. uzyskał tytuł honorowy „Sędzia Europejski", przyznany przez Międzynarodową Komisję Prawników - Sekcja Polska jako wyraz najwyższej oceny uzasadnień do orzeczeń wydanych w oparciu o postanowienia Konstytucji RP oraz akty prawa międzynarodowego. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 marca 2007 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Obecnie, jako sędzia delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, od dnia 1 lipca 2021 r. orzeka na delegacji w Sądzie Apelacyjnym Krakowie. Od dnia 1 kwietnia 2022 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierującego Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej. Ukończył dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie „Prawo Unii Europejskiej" oraz dwusemestralne studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie „Retoryka i kreowanie wizerunku dla prawników". Od 2010 r. do dnia 1 grudnia 2020 r. był czynnym wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z zakresu prawa karnego, prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem systemu prawnego Unii Europejskiej oraz z zakresu ustroju sądownictwa polskiego. W latach 2014 - 2015 był w ramach działań Komisji Europejskiej ekspertem krótkookresowym w projekcie Komisji Europejskiej „Wsparcie reform sądownictwa karnego w Uzbekistanie", DCI ASIE 2009/020-509 (Taszkient – Uzbekistan). Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym redaktorem naukowym artykułów naukowych, opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. „Probacja”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły  Sądownictwa i Prokuratury”, „Prokuratura i Prawo”), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. W okresie od 2015 do 2019 r. należał do Rady Programowo - Naukowej kwartalnika „Probacja" powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości, a w okresie od 2016 r. do 2018 r. był zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika Służby Więziennej „Przegląd Więziennictwa Polskiego".

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sędzia Ryszard Sadlik
Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

mężczyzna w okularach, ubrany w garnitur, ujęcie od ramion do głowy, w tle okno i tył monitora komputera.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1995 r.). Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach orzekający w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 9 stycznia 2018 r. do 5 grudnia 2023 r. był Prezesem Sądu Okręgowego w Kielcach oraz przewodniczącym Wydziału Wizytacyjnego. Autor kilkuset publikacji w czasopismach prawniczych (m. in. Monitor Prawa Pracy, Przegląd Sądowy, Orzecznictwo Sądów Polskich, Przegląd Prawa Handlowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Radca Prawny, Służba Pracownicza, Doradca Podatnika, Serwis Prawno-Pracowniczy, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna). Autor publikacji książkowych: „Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników”, „Rozwiązanie umowy o pracę”, „Zakaz konkurencji jako sposób ochrony interesów pracodawcy. Współautor „Jak zatrudniać. Etat czy współpraca”. Wykładowca z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Członek Komisji Egzaminacyjnej oraz Zespołu Egzaminacyjnego. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na egzamin wstępny na aplikację radcowską w Kielcach. Komisarz wyborczy. Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prof. u. dr hab. Czesław Kłak
Prokurator Prokuratury Krajowej

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2003 r.). W 2005 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy nt. „Wyrok nakazowy a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka” stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo karne, postępowanie karne), zaś w 2012 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Skarga na przewlekłość postępowania a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” i dorobku naukowego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: postępowanie karne). Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych naukowców (w 2007 i 2008 r.). Obecnie jest profesorem w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego, Kryminologii i Postępowania Karnego, a także Dyrektorem Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2007 r. ukończył etatową aplikację prokuratorską i złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin prokuratorski. Pracował w Prokuraturze Rejonowej w Ropczycach i Rzeszowie, zaś dniem 1 grudnia 2021 r. powołany został na  stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Od 13 lipca 2022 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Od 2011 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, m.in. z zakresu prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego, postępowania karnego oraz prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego. Od 10 grudnia 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierującego Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej. W latach 2018-2023 był członkiem Trybunału Stanu, a od 2019 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest także m.in. członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie (od 2021 r.) oraz wiceprzewodniczącym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla województwa podkarpackiego (od 2018 r.). Autor ponad 190 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, podręczników i rozdziałów w podręcznikach akademickich, artykułów naukowych, w tym opublikowanych w prestiżowych periodykach naukowych (m.in. „Przegląd Sądowy”, „Przegląd Legislacyjny”, „Palestra”, „Prokuratura i Prawo”, „Probacja”), rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. Jest również m.in. członkiem Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Legislacyjny”, członkiem Komitetu Naukowego kwartalnika „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, członkiem Rady Programowo-Naukowej „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”, członkiem Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Prawo i Klimat” oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja”, a także licznych towarzystw naukowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP), Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr hab. Maria Joanna Gondek

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, absolwentka Wydziału Filozofii KUL, na którym uzyskała stopnie doktora (2007) i doktora habilitowanego (2018),  obecnie adiunkt w Katedrze Języka, Retoryki i Prawa Mediów  Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  Prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w obszarze filozoficznych podstaw retoryki, etyki zawodowej, komunikacji retorycznej, retoryki i etyki prawniczej. W latach 1998-2002 sekretarz redakcji Powszechnej Encyklopedii Filozofii w Polskim Oddziale Międzynarodowego Towarzystwa Tomasza z Akwinu w Lublinie (t. I, II Powszechnej Encyklopedii Filozofii). Od roku 2008 do 2010 kierownik Podyplomowych Studiów z Retoryki Stosowanej organizowanych przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL. Współtwórczyni programu ramowego i treści programowych unikatowego kierunku studiów "Retoryka stosowana", zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku. Od roku 2011 była kierownikiem i organizatorem  dziewięciu edycji Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Oratorskiego. Należy do międzynarodowych oraz  krajowych towarzystw naukowych filozoficznych i retorycznych, m.in. International Ėtienne Gilson Society, Rhetoric Society of Europe, Polskiego Towarzystwa Retorycznego.  Jest Autorką monografii Praxis – Phronesis –Rhetorica. Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej  (Lublin 2018), rozdziałów w monografiach (wydanych m. in. w Brill oraz Taylor and Francis/Routledge), licznych artykułów opublikowanych w języku polskim i angielskim (m. in. w „Studia Gilsoniana, A Journal in Classical Philosophy”, „Roczniki Filozoficzne”, „Forum Artis Rhetoricae”), haseł w polskiej i angielskiej edycji Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest przewodniczącą Rady Naukowej czasopisma „Consilium Iuridicum”, wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadziła zajęcia dla aplikantów, tworzyła programy i prowadziła szkolenia dla sędziów, prokuratorów, kuratorów. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach grantowych skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości. Była organizatorką licznych interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjnych, w tym współorganizatorką i wykładowcą Instytutu Edukacji Narodowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anna Rajca

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Działaczka samorządowa i społeczna. W latach 2019-2020 Zastępca Wójta Gminy Liszki, w latach 2015-2018 roku Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia. W ramach pracy w samorządzie zaangażowana w szereg projektów społecznych w zakresie edukacji, polityki socjalnej oraz kultury m.in. „Vulcan Kompetencji w Małopolskich Samorządach”, „Aktywna tablica” oraz Światowe Dni Młodzieży. Od 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora Sądu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, jednego z największych sądów rejonowych w Polsce. W ramach obowiązków odpowiedzialna za nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych sądu oraz za jego działalność administracyjną, w tym budżet.  Wcześniej zawodowo związana z Sądem Okręgowym w Krakowie, gdzie pracowała najpierw, jako asystent sędziego (2006-2015), a następnie, jako radca prawny (2020). Uczestniczka wielu szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym staży zagranicznych m.in. w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN (European Organization for Nuclear Research) w Szwajcarii.

 

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-02-03 10:37
Autor zmiany: 
Anna
Tabin