Menu top

Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości (POWER)

  

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

 

TYTUŁ PROJEKTU "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"
PROGRAM OPERACYJNY  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
DZIAŁANIE 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL

Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształceni i obsługi szkoleń umożłiwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzownaego systemu kształcenia ustawiczengo kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce

OKRES TRWANIA od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r.

 

Główne działania zaplanowane w projekcie:

 

 1. Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP - innowacyjnego i intuicyjnego informatycznego narzędzia łączącego funkcje:
 • portalu służącego tworzeniu indywidualnych profili kompetencyjnych użytkowników, zawierających informacje o zdiagnozowanych za pomocą samo opisowych testów kompetencji lukach kompetencyjnych;
 • portalu służącego do badania indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. ze zmian legislacyjnych oraz badaniu opinii kadr wymiaru sprawiedliwości na temat wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską;
 • narzędzia do elektronicznej obsługi szkoleń ustawicznych KSSiP, pozwalającego na dokonywanie szybkiej elektronicznej rekrutacji i ewaluacji, zamieszczanie materiałów szkoleniowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych przez KSSiP na podstawie harmonogramu działalności szkoleniowej na dany rok;
 • portalu służącego komunikacji i wymianie doświadczeń kadr wymiaru sprawiedliwości;
 • bazy wiedzy
 • platformy e-learningowej.

 

 1. Badanie potrzeb szkoleniowych m.in. wynikajacych ze zmian legislacyjnych oraz wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP)

E-KSSiP będzie posiadał nowe funkcje, niedostępne dla kadr wymiaru sprawiedliwości w dotychczas oferowanych przez KSSiP narzędziach. Moduł Monitorowania i Analiz e-KSSiP pozwoli użytkownikom na wskazywanie (w specjalnie opracowanych do tego celu ankietach) indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. z wprowadzanych zmian legislacyjnych oraz wyrażanie własnej opinii na temat rzeczywistego wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską. Kadry wymiaru sprawiedliwości będą mogły wskazywać na ważność danej zmiany legislacyjnej w kontekście chęci uzupełnienia bądź aktualizacji wiedzy lub oceny wpływu danej zmiany legislacyjnej na ich praktykę zawodową. Dzięki takim bezpośrednim badaniom KSSiP będzie mogła w przyszłości w szybki sposób zareagować na najczęściej wskazywane przez kadry wymiaru sprawiedliwości potrzeby szkoleniowe, w tym mające ich zdaniem największy wpływ na praktykę zawodową. Odpowiedzią na zdiagnozowane w ten sposób potrzeby będzie zorganizowanie szkoleń w formie wykładów lub warsztatów mających na celu uzupełnienie brakującej wiedzy. Prowadzone w ten sposób badania będę miały rzeczywisty i bezpośredni wkład w tworzenie planów szkoleniowych dla poszczególnych grup zawodowych, gdyż pozyskane dane będą stanowiły materiał pomocniczy podczas tworzenia corocznych harmonogramów szkoleniowych, na których opiera się szkolenie ustawiczne w KSSiP, zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

 1. Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji

Szkolenia prowadzone będą za pomocą nowo wprowadzonej metody kształcenia tj. blended-learningu, czyli połączenia formy szkolenia ustawicznego (prowadzonego metodą tradycyjną) z materiałem uzupełniającym w formie kursu e-learningowego. Udział w szkoleniach poprzedzony będzie stworzeniem przez każdego uczestnika projektu indywidualnego profilu kompetencyjnego, zawierającego dane dot. zdiagnozowanych (za pomocą samoopisowego testu kompetencji) luk kompetencji miękkich. Zdiagnozowane w badaniu luki będą podstawą do rekrutacji na poszczególne szkolenia.

Prawidłowe zarządzanie i komunikacja to podstawa do właściwego funkcjonowania każdej jednostki. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez zmniejszenia luk kompetencyjnych miękkich kadr wymiaru sprawiedliwości powstałych m.in. w wyniku wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych dot. organizacji sądów i prokuratur. W przyszłości przyczyni się to do zwiększenia efektywności funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości.


AKTUALNOŚCI:

 

20.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w IV kwartale 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie rekrutacji do projektu Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości.

Szkolenia w ramach projektu przewidziane są dla: sędziów, prokuratorów, asystentów sędziego/asystentów prokuratora, referendarzy sądowych, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, urzędników sądu/ prokuratury, kuratorów sądowych, osób pełniących funkcje kierownicze w sądzie/ prokuraturze.

Rozpoczęcie rekrutacji przewidziano na IV kwartał 2019 r. Zapisy na szkolenie możliwe będą za pomocą narzędzia e-KSSiP.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń oraz daty rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane do jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Poniżej tytuły zaplanowanych szkoleń:

 1. Zarządzanie stresem zawodowym.”
 2. „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości.”
 3. „Manipulacja, argumentacja, perswazja w zachowaniach ludzkich.”
 4. „Zrozumieć siebie, zrozumieć innych – jak skutecznie reagować na emocje?”
 5. „Współpraca, motywacja, rozwijanie.”
 6. „Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości.”
 7. „Sztuka podejmowania decyzji.”
 8. „Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

 

Osoby wskazane do kontaktu:

 

Eliza Danielewska – e-mentor
tel.: 81 458 37 63
e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

 

Katarzyna Lenczowska - Soboń – prokurator
tel.: 81 458 37 50
e-mail: k.lenczowska-sobon@kssip.gov.pl


 


19.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu mającego na celu wdrożenie nowoczesnej i wielofunkcyjnej platformy szkoleniowej (e-KSSiP) - finansowanego ze środków unijnych - podejmowane są działania zmierzające do połączenia aktualnie funkcjonujących Platformy e-learningowej KSSiP i Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Prowadzone prace scalenia baz danych użytkowników obu platform szkoleniowych powodują konieczność bieżącej weryfikacji kont użytkowników w aspekcie aktualności i prawdziwości zwartych tam danych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie przez użytkowników wskazanych wyżej Platform sprawdzenia i ewentualnie uzupełnienia lub aktualizacji posiadanych kont.

Nadto informuję o konieczności indywidualizacji adresów e-mail, albowiem po scaleniu platform, do jednego adresu poczty e-mail zostanie przypisane tylko jedno konto użytkownika. Nie będzie możliwe utrzymywanie kont użytkowników, gdzie jako e-mail podano adres poczty elektronicznej jednostki lub komórki organizacyjnej użytkownika konta.

W związku z opisanymi działaniami pracownicy KSSiP będą się z Państwem kontaktować drogą e-mailową lub telefonicznie – w przypadku konieczności weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych na kontach użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a szczególności potrzeby uzyskania informacji w zakresie czy konto użytkownika jest aktualne, prawidłowe i kompletne, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w Lublinie na numery: 81 440 87 14, 81 458 37 62, 81 458 37 63, 81 458 37 44 lub o kontakt e-mail na adres: pomoc_ekssip@kssip.gov.pl

 


19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z trzech zadań częściowych:

część 1: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 2: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 3: decyzyjność

 

 


11.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”,  o wartości powyżej kwot określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP  którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych. 

numer sprawy: BD-V.2611.39.2018

 


24.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z pięciu zadań częściowych:

część 1: inteligencja emocjonalna

część 2: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 3: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 4: decyzyjność

część 5: otwartość na zmiany

 


16.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne zamieszczone zostało postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest:

Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych.

 


08.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z ośmiu zadań częściowych:

część 1: zarządzanie stresem zawodowym

część 2: komunikacja

część 3: wywieranie wpływu

część 4: inteligencja emocjonalna

część 5: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 6: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 7: decyzyjność

część 8: otwartość na zmiany

 

 


24.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. przeprowadzane zostały badania kompetencji z zakresu zarządzania i komunikacji wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. W wyniku tych prac  stworzeny został raport  zawierający bazę profili kompetencyjnych oraz dopasowanych do profili samoopisowych testów kompetencji, służących do diagnozy luk kompetencyjnych prowadzonych drogą elektroniczną wraz z obudową metodyczną w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 

Data publikacji: 
2017-08-08 14:04
Data wytworzenia: 
2017-08-08 14:04
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2019-12-02 22:06
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska