Menu top

Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości (POWER)

  

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

 

TYTUŁ PROJEKTU "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"
PROGRAM OPERACYJNY  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
DZIAŁANIE 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL

Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształceni i obsługi szkoleń umożłiwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzownaego systemu kształcenia ustawiczengo kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce

OKRES TRWANIA od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r.

 

Główne działania zaplanowane w projekcie:

 

  1. Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP - innowacyjnego i intuicyjnego informatycznego narzędzia łączącego funkcje:
  • portalu służącego tworzeniu indywidualnych profili kompetencyjnych użytkowników, zawierających informacje o zdiagnozowanych za pomocą samo opisowych testów kompetencji lukach kompetencyjnych;
  • portalu służącego do badania indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. ze zmian legislacyjnych oraz badaniu opinii kadr wymiaru sprawiedliwości na temat wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską;
  • narzędzia do elektronicznej obsługi szkoleń ustawicznych KSSiP, pozwalającego na dokonywanie szybkiej elektronicznej rekrutacji i ewaluacji, zamieszczanie materiałów szkoleniowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych przez KSSiP na podstawie harmonogramu działalności szkoleniowej na dany rok;
  • portalu służącego komunikacji i wymianie doświadczeń kadr wymiaru sprawiedliwości;
  • bazy wiedzy
  • platformy e-learningowej.

 

  1. Badanie potrzeb szkoleniowych m.in. wynikajacych ze zmian legislacyjnych oraz wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP)

E-KSSiP będzie posiadał nowe funkcje, niedostępne dla kadr wymiaru sprawiedliwości w dotychczas oferowanych przez KSSiP narzędziach. Moduł Monitorowania i Analiz e-KSSiP pozwoli użytkownikom na wskazywanie (w specjalnie opracowanych do tego celu ankietach) indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. z wprowadzanych zmian legislacyjnych oraz wyrażanie własnej opinii na temat rzeczywistego wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską. Kadry wymiaru sprawiedliwości będą mogły wskazywać na ważność danej zmiany legislacyjnej w kontekście chęci uzupełnienia bądź aktualizacji wiedzy lub oceny wpływu danej zmiany legislacyjnej na ich praktykę zawodową. Dzięki takim bezpośrednim badaniom KSSiP będzie mogła w przyszłości w szybki sposób zareagować na najczęściej wskazywane przez kadry wymiaru sprawiedliwości potrzeby szkoleniowe, w tym mające ich zdaniem największy wpływ na praktykę zawodową. Odpowiedzią na zdiagnozowane w ten sposób potrzeby będzie zorganizowanie szkoleń w formie wykładów lub warsztatów mających na celu uzupełnienie brakującej wiedzy. Prowadzone w ten sposób badania będę miały rzeczywisty i bezpośredni wkład w tworzenie planów szkoleniowych dla poszczególnych grup zawodowych, gdyż pozyskane dane będą stanowiły materiał pomocniczy podczas tworzenia corocznych harmonogramów szkoleniowych, na których opiera się szkolenie ustawiczne w KSSiP, zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

  1. Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji

Szkolenia prowadzone będą za pomocą nowo wprowadzonej metody kształcenia tj. blended-learningu, czyli połączenia formy szkolenia ustawicznego (prowadzonego metodą tradycyjną) z materiałem uzupełniającym w formie kursu e-learningowego. Udział w szkoleniach poprzedzony będzie stworzeniem przez każdego uczestnika projektu indywidualnego profilu kompetencyjnego, zawierającego dane dot. zdiagnozowanych (za pomocą samoopisowego testu kompetencji) luk kompetencji miękkich. Zdiagnozowane w badaniu luki będą podstawą do rekrutacji na poszczególne szkolenia.

Prawidłowe zarządzanie i komunikacja to podstawa do właściwego funkcjonowania każdej jednostki. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez zmniejszenia luk kompetencyjnych miękkich kadr wymiaru sprawiedliwości powstałych m.in. w wyniku wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych dot. organizacji sądów i prokuratur. W przyszłości przyczyni się to do zwiększenia efektywności funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości.


AKTUALNOŚCI:

 

 


19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z trzech zadań częściowych:

część 1: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 2: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 3: decyzyjność

 

 


24.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z pięciu zadań częściowych:

część 1: inteligencja emocjonalna

część 2: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 3: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 4: decyzyjność

część 5: otwartość na zmiany

 


16.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne zamieszczone zostało postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest:

Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych.

 


08.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z ośmiu zadań częściowych:

część 1: zarządzanie stresem zawodowym

część 2: komunikacja

część 3: wywieranie wpływu

część 4: inteligencja emocjonalna

część 5: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 6: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 7: decyzyjność

część 8: otwartość na zmiany

 

 


24.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. przeprowadzane zostały badania kompetencji z zakresu zarządzania i komunikacji wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. W wyniku tych prac  stworzeny został raport  zawierający bazę profili kompetencyjnych oraz dopasowanych do profili samoopisowych testów kompetencji, służących do diagnozy luk kompetencyjnych prowadzonych drogą elektroniczną wraz z obudową metodyczną w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 

Data publikacji: 
2017-08-08 14:04
Data wytworzenia: 
2017-08-08 14:04
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-11-30 15:04
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska