Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej)

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

  1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
  4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celu oraz w związku z przeprowadzeniem naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską̨, jak również̇ w celach badawczo – statystycznych.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe znajdujące się na stronie internetowej KSSiP pełniącej jednocześnie funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KSSiP zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu ich przetwarzania, tj. zakończeniu procedury naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską. Pozostała dokumentacja z konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską zawierająca również Pani/Pana dane osobowe, będzie przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów oraz zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Odbiorcy danych

Podane przez Panią̨/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP w celu wykonania czynności administracyjnych, członkom komisji konkursowej i zespołów nadzorujących przebieg konkursu, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną i prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych kandydatów na aplikantów w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z KSSiP w realizacji obowiązku prawnego, w szczególności Ministerstwu Sprawiedliwości, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury.

6. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.

Skorzystanie z przysługujących Pani/Panu ww. uprawnień wymaga skierowania stosownego żądania za pomocą dostępnych środków komunikacji do Administratora (KSSiP).

Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych), którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie - jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych stanowi realizację obowiązku ustawowego określonego w art. 17 ust. 4 i 4a oraz art. 37c ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP i obejmuje informacje zawarte w zgłoszeniu do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską, a zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do przeprowadzenia naboru na aplikacje. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, zaś konsekwencją ich niepodania jest niemożność skutecznego złożenia zgłoszenia do konkursu i udziału w nim.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:34
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:41
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski