Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia albo delegowania

Klauzula informacyjna - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia albo delegowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu nawiązania stosunku pracy oraz w związku z przebiegiem zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres zatrudnienia oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa do ich pozyskania i w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z ciążących na nim obowiązków prawnych, np.:

 1. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
 3. naczelnikom urzędów skarbowych;
 4. Ministrowi Sprawiedliwości.

Dane osobowe będą ujawniane także innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie niezbędne do wykonania czynności w związku z zatrudnieniem Pani/Pana lub delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w KSSiP, np.:

 1. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie świadczenia usług informatycznych,
 2. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie medycyny pracy;
 3. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 4. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 5. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie podnoszenia kwalifikacji;
 6. bankom – w przypadku wypłaty wynagrodzeń;
 7. podmiotom świadczącym benefity dla pracowników;
 8. podmiotom świadczącym usługi podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP – jeżeli korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej;
 10. podmiotom świadczącym usługi informatyczne i serwisującym systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych w KSSiP;
 11. podmiotom świadczącym dla KSSiP usługi z zakresu pomocy prawnej oraz usługi doradcze.

6. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych może skutkować́ odmową nawiązania stosunku pracy, odmową przyznania świadczeń́ wynikających ze stosunku pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:19
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:40
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski