Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP w celach:

 1. zapewnienia kadry dydaktycznej KSSiP, w tym:
  1. wydania opinii przez Radę Programową KSSiP,
  2. pełnienia roli wykładowcy lub koordynatora zajęć́,
  3. udziału w konkursach, konferencjach i wymianach międzynarodowych,
 2. badawczo-statystycznych,
 3. zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych oraz wykonania wynikających z nich obowiązków w zakresie ubezpieczeń́ społecznych oraz zobowiązań́ podatkowych.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

5. Odbiorcy danych

Podane przez Panią̨/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności członkom Rady Programowej KSSiP oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

6. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność́ wykonywania funkcji wykładowcy oraz zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z KSSiP.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:58
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:40
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:42
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski