Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą̨ sędziowską albo aplikację uzupełniającą prokuratorską na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2...

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą̨ sędziowską albo aplikację uzupełniającą prokuratorską na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a także aplikantów tych aplikacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celach:

 1. ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację uzupełniającą sędziowską̨ i aplikację uzupełniającą prokuratorską,
 2. prowadzenia aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym również̇ organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 3. badawczo – statystycznych.

W przypadku przekazania przez Panią/Pana z własnej inicjatywy innych danych osobowych niż określone w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w tym szczególnych kategorii danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania będą zgody udzielone przez Panią/Pana, pod warunkiem pisemnego wyrażenia takich zgód (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda nie może odnosić się do danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą również przechowywane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP, członkom zespołów i komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego w zakresie niezbędnym do:

 1. prawidłowego i zgodnego z prawem ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację uzupełniającą sędziowską̨ i aplikację uzupełniającą prokuratorską,
 2. prowadzenia aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym również̇ organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 3. przeprowadzenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego,
 4. sporządzania opracowań́ badawczo – statycznych.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane także innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z KSSiP w procesie szkolenia aplikantów (np. sądom i jednostkom organizacyjnym prokuratury) lub w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z ciążących obowiązków (np. Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), a także innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą ujawniane także innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym i prowadzoną aplikacją np.:

 1. operatorom usług pocztowych i firmom kurierskim – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 2. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP – jeżeli korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
 3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz obsługującym systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (w tym firmom serwisującym, dostawcom usług informatycznych, firmom hostingowym),
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury usługi z zakresu pomocy prawnej oraz usługi doradcze.

Zakres ujawnianych danych osobowych będzie każdorazowo ograniczony do niezbędnego minimum.

6. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych stanowi realizację obowiązków ustawowych określonych w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność́ umieszczenia na liście kandydatów przyjętych na aplikację, a w rezultacie niemożność́ odbywania aplikacji uzupełniającej sędziowskiej albo aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:35
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:41
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski