Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu i w związku z przyjęciem i obiegiem korespondencji kierowanej do KSSiP. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na kierowaną korespondencję w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być́ przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęcia i obiegu korespondencji przez okres wynikający z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych

Podane przez Panią̨/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:

 1. pracownikom i osobom delegowanym,
 2. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie świadczenia usług informatycznych.
 3. podmiotom obsługującym KSSiP w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.
 1. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować́ odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:59
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:48
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:42
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski