Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna dla Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji, których wydawcą jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, dla Recenzentów oraz członków Rady Naukowej, Kolegium...

Klauzula informacyjna dla Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji, których wydawcą jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, dla Recenzentów oraz członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego i Redakcji Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowania się̨ w związku z jej realizacją;
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji;
 3. dochodzenia roszczeń́ związanych z zawartą umową;
 4. archiwizowania dokumentacji, tj. w szczególności umów i dokumentów rozliczeniowych;
 5. realizacji procesu wydawniczego;
 6. prowadzenia statystyk, zestawień́ i analiz;
 7. obsługi zgłoszeń́ kierowanych z wykorzystaniem kontaktu e-mail oraz innych wniosków.
 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

 1. Odbiorcy danych

Podane przez Panią̨/Pana dane osobowe będą̨ udostępniane w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność́ pocztową lub kurierską, bankom dla dokonania rozliczeń́, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na KSSiP obowiązków (tj. m.in. Urząd Skarbowy, PIP, ZUS) oraz podmiotom realizującym na zlecenie KSSiP proces wydawniczy.

 1. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność́ publikacji tekstów oraz zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z KSSiP w zakresie prowadzonej działalności wydawniczej, a także niemożność pełnienia funkcji w Radzie Wydawniczej oraz organach Kwartalnika.

 1. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:58
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:43
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:42
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski