Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Klauzula informacyjna - kandydat do pracy

Klauzula informacyjna - kandydat do pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

  1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
  4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected] oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy prawa do ich pozyskania i w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Administratora z ciążących obowiązków prawnych (np. Ministrowi Sprawiedliwości sprawującemu nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury). Dane osobowe będą ujawniane także innym administratorom oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe, jeżeli ich ujawnienie będzie związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym (np. Ministrowi Cyfryzacji administrującemu platformą ePUAP; operatorom usług pocztowych; podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora, świadczącym usługi informatyczne i serwisującym systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych). Zakres ujawnianych danych osobowych będzie każdorazowo ograniczony do niezbędnego minimum.

6. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych może uniemożliwić́ bądź́ utrudnić́ udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

8. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegać́ profilowaniu.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:16
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:40
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski