Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Klauzula informacyjna - Platforma Szkoleniowa e-KSSiP

Klauzula informacyjna - Platforma Szkoleniowa e-KSSiP

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, informuje, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (dalej: KSSiP) z siedzibą przy ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.

Z administratorem można kontaktować́ się̨:

 1. listownie na adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5;
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kssip.gov.pl;
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /kssip_krakow/SkrytkaESP;
 4. telefonicznie na nr: (12) 617 96 14 lub faksem na nr: (12) 617 94 11.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W KSSiP został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania KSSiP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@kssip.gov.pl oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Administratora wskazanym powyżej.

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP oraz międzynarodowej działalności szkoleniowej KSSiP dane osobowe przetwarzane są̨ w następujących celach:

 1. w celu realizacji zadań nałożonych na KSSIP wobec aplikantów, kandydatów na aplikantów, wykładowców i kandydatów na wykładowców KSSiP oraz osób objętych szkoleniem lub doskonaleniem zawodowym prowadzonym przez KSSiP, osób przystępujących do egzaminów przeprowadzanych na podstawie ustawy oraz członków komisji i zespołów powoływanych na podstawie ustawy, a także w związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w aktach udostępnianych KSSiP dla celów dydaktycznych (art. 56. ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 2. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego sędziów, asesorów sadowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 3. w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 4. w celu prowadzenia analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze oraz ustaleniu potrzeb szkoleniowych osób zajmujących w sądach i prokuraturze stanowiska wymienione w pkt a i b, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 5. w celach rekrutacji oraz organizacji międzynarodowych wydarzeń szkoleniowych i programów wymian (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 6. w celach lub dla zawodów nie wymienionych powyżej, związanych z realizacją ustawowych zadań́ Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę̨, której dane dotyczą̨ (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 22 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury),
 7. w celu gromadzenia danych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19, związanych z realizacją ustawowych zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury).
 1. Kategorie danych

W ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość zamieszkania, zawód (stanowisko), miejsce pracy, numer telefonu, zaświadczenia o kompetencjach, posiadanie zaświadczenia o szczepieniu na COVID-19.

 1. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane
 1. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Platformy Szkoleniowej
  e-KSSiP, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;

- na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO,

a także

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody;

 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych), którym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa,

ul. Stawki 2) – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Prawa wskazane w pkt 1 lit. a-g można wykonać poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcjonalności Platformy Szkoleniowej e-KSSiP (profil użytkownika, wiadomości wewnętrzne) lub skierowanie pisemnej informacji do administratora.
 2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do skorzystania
  z Platformy Szkoleniowej e-KSSiP.
 1. Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane.

 1. Dane wykładowców KSSIP będą przechowywane przez 10 lat od ostatniej aktywności wykładowcy.
 2. Dane kandydatów na wykładowców Administrator przechowuje przez okres 3 lat od złożenia wniosku, jeżeli wnioskowi nie nadano dalszego biegu lub w przypadku braku akceptacji wniosku przez Radę Programową lub do dnia wniesienia sprzeciwu odnośnie kandydata na wykładowcę.
 3. Dane użytkowników, którzy założyli konto, a nie uzyskali jeszcze pozytywnej weryfikacji są przechowywane do czasu pozytywnej decyzji w przedmiocie akceptacji konta.
 4. Dane użytkownika korzystającego z Platformy Szkoleniowej e-KSSIP będą przechowywane przez 5 lat od ostatniej aktywności użytkownika.
 5. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach będą przechowywane przez okres lat 50.
 6. Dane osobowe dot. szczepienia przeciwko COViD-19 uzyskane w celu, o którym mowa w ust. 3 lit. g) są przechowywane do zakończenia szkolenia, na potrzeby którego zostały zebrane.
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP oraz w ramach organizacji międzynarodowych wydarzeń szkoleniowych oraz programów wymian są̨ podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w tym zapewniające bezpieczeństwo danych, dostęp do zasobów, utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Platformy Szkoleniowej e-KSSiP, np. wykonawca Platformy Szkoleniowej e-KSSiP w ramach obsługi gwarancyjnej, firma informatyczna zapewniająca wsparcie techniczne, w tym serwisująca poszczególne elementy infrastruktury informatycznej i oprogramowanie, firma hostingowa udostepniająca swoje zasoby na potrzeby Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Dane osobowe mogą̨ być́ także udostępniane podmiotom organizującym i przeprowadzającym poszczególne szkolenia w imieniu administratora lub we współpracy z nim, oferującym swoje szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP lub w ramach międzynarodowych wydarzeń szkoleniowych. Ponadto administrator może udostępniać́ dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, jak np. sądom, jednostkom organizacyjnym prokuratury, Ministrowi Sprawiedliwości.

W przypadku wydarzeń opartych na współpracy międzynarodowej, służących realizowaniu celów ustawowych administratora, organizowanych w szczególności w formie seminariów, staży, szkoleń i wymian wspólnie lub przez instytucje państw trzecich lub organizacje międzynarodowe, dane osobowe użytkowników Platformy Szkoleniowej e-KSSiP deklarujących chęć udziału w takich wydarzeniach będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spełniających warunki określone w przepisach RODO.

 1. Prawa osób, których dane są̨ przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3.

 1. Profilowanie

W celu, o którym mowa w ust. 3, dane osobowe gromadzone w ramach Platformy Szkoleniowej e-KSSiP będą wykorzystywane do profilowania, w sposób nieskutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Zasady takiego przetwarzania oparte są na wykorzystaniu zgodności kryteriów: zawód, miejsce pracy, deklarowana specjalizacja, deklarowana znajomość języków obcych, aktywność w szkoleniach organizowanych przez KSSiP.

W związku z takim przetwarzaniem danych osobowych możliwe jest samodzielne zapisywanie się przez użytkowników na poszczególne szkolenia - jako uczestnik lub wpisywanie się na listę rezerwową, a także otrzymywanie powiadomień o szkoleniach adresowanych do osób, których dane zawarte w profilu są zgodne z założeniami szkoleń.

Data publikacji: 
2021-10-14 12:57
Data wytworzenia: 
2021-10-14 12:36
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-10-14 15:41
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski