Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Informacje dla Autorów i Recenzentów wewnętrznych

Redakcja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie zaprasza przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury, aplikantów aplikacji: sędziowskiej i prokuratorskiej oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych, do publikowania opracowań na łamach Kwartalnika.

Kwartalnik publikuje materiały poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk prawnych oraz pomocniczych nauk sądowych (do których zalicza się: kryminalistykę, kryminologię, medycynę sądową i inne nauki sądowe), nauk o komunikacji i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki, psychologii oraz filozofii. Kwartalnik publikuje: studia, artykuły, glosy, analizy (omówienia) opublikowanego orzecznictwa, informacje o wydarzeniach naukowych (w tym sprawozdania z konferencji i seminariów naukowych), a także recenzje publikacji naukowych oraz informacje o działalności Krajowej Szkoły.

Podstawowe informacje dla Autorów

Objętość artykułów, przesyłanych w formie elektronicznej, w edytorze Word, nie powinna przekraczać 22 stron (1 strona – 1800 znaków). Zalecenia dotyczące innych materiałów (np. glos, debiutów, sprawozdań) znajdują się w załączonym poniżej opisie wymogów formalnych materiałów zgłoszonych do publikacji i wymogów formalnych bibliografii w Kwartalniku KSSiP.

Do materiału należy dołączyć imię i nazwisko Autora/Autorów, adres zamieszkania wraz z numerem telefonu / faksu, adres e-mail, stopień lub tytuł naukowy oraz nazwę instytucji naukowej, w której autor pracuje (afiliacja), nr ORCID, a także tytuł w języku angielskim, streszczenie w języku polskim oraz angielskim i słowa kluczowe w języku polskim oraz w języku angielskim.


Wszystkie przesłane materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu, z prawem zmiany tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych i innych poprawek redakcyjno-technicznych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Średni czas procedowania przesłanych manuskryptów (od momentu otrzymania manuskryptu do jego publikacji) to 130 dni.

Za złożenie oraz publikację manuskryptu nie są pobierane żadne opłaty.

Materiały do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Etyka publikacyjna i standardy wydawnicze
W Kwartalniku są wdrożone i stosowane procedury wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Procedura recenzowania tekstów
Materiały publikowane w Kwartalniku (z wyłączeniem informacji z działalności Krajowej Szkoły, sprawozdań i informacji o wydarzeniach naukowych, recenzji oraz analiz orzecznictwa i glos) podlegają ocenie niezależnych recenzentów powołanych spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor artykułu. Proces recenzowania nadesłanych materiałów jest anonimowy, Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.
Recenzje są sporządzane przez stałych recenzentów oraz recenzentów wybranych ad hoc.
Recenzentami mogą być nauczyciele akademiccy z uznanym dorobkiem naukowym w obszarze, którego dotyczy materiał, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a także sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, prokuratorzy lub prokuratorzy w stanie spoczynku, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie praktyczne w obszarze, którego dotyczy materiał. Redakcja Kwartalnika udostępnia na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.
Recenzja jest przedstawiana redakcji w formie pisemnej oraz elektronicznej i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia. Autorzy mają możliwość odniesienia się do recenzji. O uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń Autorów ostatecznie decyduje redaktor naczelny. Może on też zobowiązać Autora do przedłożenia ostatecznej wersji materiału z uwzględnieniem przesłanych uwag. O publikacji każdego materiału decyduje ostatecznie redaktor naczelny.


Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)
W przypadku stwierdzenia przypadku ghostwriting (występuje wówczas, gdy ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) lub guest authorship (występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora.


Wskazówki redakcyjne

W Kwartalniku przyjęto ogół zasad redakcyjnych – porządkujących i czyniących bardziej przejrzystymi teksty publikowane na łamach czasopisma, m.in.:

  • stosujemy odpowiednie skróty, np.: kodeks karny – k.k., kodeks cywilny – k.c., kodeks pracy – k.p., ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – u.KSSiP;
  • daty piszemy w następujący sposób: 07.04.2010 r., tj. bez nazw miesięcy;
  • w przypisach powołujemy wszystkie daty i pełne nazwy ustaw powołanych w tekście – jeżeli nie zostały przywołane w tekście, podajemy odwołania do tekstów jednolitych publikatorów oraz prezentujemy pełne dane cytowanych orzeczeń i miejsc ich publikacji, według następującego wzoru: rodzaj orzeczenia, nazwa organu wydającego, data jego wydania, sygnatura bez określenia „sygn. akt”, miejsce publikacji (źródło), przykład: wyrok SN z 8 grudnia 2005 r., I PKN 103/2005, OSNP 2006, nr 21-22, poz. 321.
  • Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego: Nazwisko i imię autora/autorów dzieła, tytuł dzieła, wydanie nr (jeśli wyd. I – pomijamy), miejsce wydania, wydawca, rok wydania


Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 63/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Regulamin organizacyjny Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Wymogi formalne materiałów zgłoszonych do publikacji i wymogi formalne bibliografii

Zasady wydawnicze Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zasady etyki publikacyjnej Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Wzór recenzji

Data publikacji: 
2013-08-12 11:38
Data wytworzenia: 
2013-08-12 11:38
Ostatnia zmiana: 
2023-08-10 14:47
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński