Język strony

Menu top

Informacje dla autorów i recenzentów wewnętrznych

Redakcja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie zaprasza przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury, aplikantów aplikacji: sędziowskiej i prokuratorskiej oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych, do publikowania opracowań na łamach Kwartalnika.

Podstawowe informacje dla autorów
Objętość tekstów, przesyłanych w formie elektronicznej, w edytorze Word, nie powinna przekraczać 20 stron (1 strona – 1800 znaków) – w przypadku artykułów, materiałów szkoleniowych i debiutów oraz 10 stron w odniesieniu do pozostałych opracowań.
Do publikacji należy dołączyć dane o autorze, a w szczególności: imię i nazwisko, informacje o statusie naukowym (posiadane stopnie, tytuły naukowe, ORCID) i zawodowym (nazwa instytucji zatrudniającej oraz zajmowane stanowisko), adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, ew. nr faksu, adres e-mail oraz streszczenie obejmujące główne tezy opracowania, a także bibliografię załącznikową.

Wszystkie przesłane materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu, z prawem zmiany tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych i innych poprawek redakcyjno-technicznych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Materiały do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@kssip.gov.pl

Etyka publikacyjna i standardy wydawnicze
W Kwartalniku są wdrożone i stosowane procedury wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Procedura recenzowania tekstów
Wszystkie materiały publikowane w Kwartalniku podlegają ocenie niezależnych recenzentów powołanych spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor artykułu.
Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Nie są ujawniane nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji. Redakcja Kwartalnika udostępnia na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.
Recenzja jest przedstawiana redakcji w formie pisemnej oraz elektronicznej i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku wskazania przez recenzentów konieczności dokonania zmian, warunkiem publikacji tekstu jest ich dokonanie przez autora.

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)
W przypadku stwierdzenia przypadku ghostwriting (występuje wówczas, gdy ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) lub guest authorship (występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora.


Wskazówki redakcyjne
W Kwartalniku przyjęto ogół zasad redakcyjnych – porządkujących i czyniących bardziej przejrzystymi teksty publikowane na łamach czasopisma. Oto one:

  • stosujemy odpowiednie skróty, np.: kodeks karny – KK, kodeks cywilny – KC, kodeks pracy – KP, ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – KSSiPU, ustawa o prokuraturze – ProkU, ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych – PrUSP;
  • daty piszemy w następujący sposób: 7.4.2010, a zatem bez zer i nazw miesięcy;
  • imiona i nazwiska (także w przypisach) piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów;
  • kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne;
  • przytaczanie podstawy prawnej: ustawa z 24.6.2001 r., Dz. U. Nr 95, poz. 1012

Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

 

Data publikacji: 
2013-08-12 11:38
Data wytworzenia: 
2013-08-12 11:38
Ostatnia zmiana: 
2019-04-25 09:11
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński