Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Informacje dla autorów i recenzentów wewnętrznych

Redakcja Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie zaprasza przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury, aplikantów aplikacji: sędziowskiej i prokuratorskiej oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych, do publikowania opracowań na łamach Kwartalnika.

Kwartalnik publikuje materiały poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk społecznych, w szczególności nauk prawnych, pomocniczych nauk sądowych, do których zalicza się: kryminalistykę, kryminologię, medycynę sądową i inne nauki sądowe, oraz nauk o komunikacji i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o bezpieczeństwie, z zakresu pedagogiki i prawa kanonicznego, a nadto z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności z zakresu filozofii. Kwartalnik publikuje również informacje z działalności Krajowej Szkoły.

Podstawowe informacje dla autorów
Objętość tekstów, przesyłanych w formie elektronicznej, w edytorze Word, nie powinna przekraczać 20 stron (1 strona – 1800 znaków) – w przypadku artykułów, materiałów szkoleniowych i debiutów oraz 10 stron w odniesieniu do pozostałych opracowań.
Do publikacji należy dołączyć dane o autorze, a w szczególności: imię i nazwisko, informacje o statusie naukowym (posiadane stopnie, tytuły naukowe, ORCID) i zawodowym (nazwa instytucji zatrudniającej oraz zajmowane stanowisko), adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, ew. nr faksu, adres e-mail oraz streszczenie obejmujące główne tezy opracowania, a także bibliografię załącznikową.

Wszystkie przesłane materiały podlegają opracowaniu redakcyjnemu, z prawem zmiany tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych i innych poprawek redakcyjno-technicznych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

Średni czas procedowania przesłanych manuskryptów (od momentu otrzymania manuskryptu do jego publikacji) to 87 dni.

Za złożenie oraz publikację manuskryptu nie są pobierane żadne opłaty.

Materiały do publikacji należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@kssip.gov.pl

Etyka publikacyjna i standardy wydawnicze
W Kwartalniku są wdrożone i stosowane procedury wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Procedura recenzowania tekstów
Wszystkie materiały publikowane w Kwartalniku podlegają ocenie niezależnych recenzentów powołanych spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor artykułu.
Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Nie są ujawniane nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji. Redakcja Kwartalnika udostępnia na stronie internetowej listę współpracujących recenzentów.
Recenzja jest przedstawiana redakcji w formie pisemnej oraz elektronicznej i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku wskazania przez recenzentów konieczności dokonania zmian, warunkiem publikacji tekstu jest ich dokonanie przez autora.

Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)
W przypadku stwierdzenia przypadku ghostwriting (występuje wówczas, gdy ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) lub guest authorship (występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora.


Wskazówki redakcyjne
W Kwartalniku przyjęto ogół zasad redakcyjnych – porządkujących i czyniących bardziej przejrzystymi teksty publikowane na łamach czasopisma. Oto one:

  • stosujemy odpowiednie skróty, np.: kodeks karny – KK, kodeks cywilny – KC, kodeks pracy – KP, ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – KSSiPU, ustawa o prokuraturze – ProkU, ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych – PrUSP;
  • daty piszemy w następujący sposób: 7.4.2010, a zatem bez zer i nazw miesięcy;
  • imiona i nazwiska (także w przypisach) piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów;
  • kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne;
  • przytaczanie podstawy prawnej: ustawa z 24.6.2001 r., Dz. U. Nr 95, poz. 1012

Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 63/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Regulamin organizacyjny Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Formularz recenzji wydawniczej tekstu w czasopiśmie Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2013-08-12 11:38
Data wytworzenia: 
2013-08-12 11:38
Ostatnia zmiana: 
2022-02-02 11:38
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński