Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 3(43)/2021

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of Contents

ARTYKUŁY / ARTICLES

Toga sędziowska jako element symboliki sądowej
Judge’s robe as an element of judicial symbolism
Docent dr hab. Ołeksij Krawczuk, sędzia Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (Ukraina, Kijów); profesor Katedry Prawa Informacyjnego, Gospodarczego i Administracyjnego, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny im. Igora Sikorskiego” (Ukraina, Kijów)
Prof. dr hab. Iwan Ostaszczuk, Katedra Teologii i Religioznawstwa, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa (Ukraina, Kijów)

Z problematyki przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy oraz roszczenia komandytariusza o wypłatę zysku w spółce komandytowej
On the issue of prescription of a claim for dividend payment and a claim of a limited partner for profit distribution in a limited partnership
Dr hab. Grzegorz Wolak, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Przegląd współczesnych sposobów przesłuchania podejrzanego
A review of contemporary ways of interrogating a suspect
Dr Maciej Bożek, biegły sądowy psycholog przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dr Przemysław Piątek, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym
The crime of money laundering in Polish criminal law
Mgr Andrzej Lebiedowicz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Lublinie

DEBIUTY / DEBUTS

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezwrócenie się przez polski sąd z pytaniem prejudycjalnym do TSUE lub niewstrzymanie się z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu rozpoznania takiego pytania zadanego przez inny sąd – na przykładzie sprawy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu (C-383/18)
State Treasury’s liability for a Polish court’s failure to refer a question to the CJEU for a preliminary ruling or to withhold its decision until such a question, filed by another court, has been determined – on the example of the case concerning the proportional refund of commission on early repayment of credit (C-383/18)
Mgr Mateusz Półtorak, absolwent KSSiP – V rocznika aplikacji sędziowskiej, asesor sądowy w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Historyczno-dogmatyczna analiza norm zawartych w art. 446 i art. 448 k.c. jako rudyment eksplikacji współczesnej drogi dochodzenia roszczeń za szkody niemajątkowe osób bliskich poszkodowanego
Historical-dogmatic analysis of the norms contained in Article 446 of the Civil Code and Article 448 of the Civil Code as a rudimentary explication of the contemporary way of claiming non-material damage to the relatives of the injured party
Mgr Karol Tokarz, aplikant aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – XII rocznik

KOMPARATYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA / COMPARATIVE STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION

Interpretation of the jurisdictional prerequisites in EU civil and commercial matters in the process of practical application of the Brussels I Regulation in the light of the CJEU jurisprudence
Wykładnia przesłanek jurysdykcyjnych w unijnych sprawach cywilnych i handlowych w procesie praktycznego stosowania rozporządzenia Bruksela I bis w świetle orzecznictwa TSUE
Dr Sylwia Jastrzemska, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

GLOSY / GLOSSES

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2020 r., IV KK 600/19
A gloss to the judgement of the Supreme Court of 3 June 2020, case no. IV KK 600/19
Dr hab. Czesław P. Kłak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 lutego 2021 r., II AKzw 32/21
Gloss to the judgment of the Court of Appeal in Katowice of 23 February 2021, case no. II AKzw 32/21
Mgr Robert Pelewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu delegowany do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Pełnomocnik Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury do spraw programowych i działalności szkoleniowej.

Data publikacji: 
2021-10-09 10:26
Data wytworzenia: 
2021-10-09 10:26
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-10-09 13:21
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma