Język strony

Menu top

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie i udostępnienie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (skryptu oraz testu wiedzy), które będą umożliwiać samokształcenie oraz weryfikację nabytej wiedzy przez sędziów, asesorów sądowych /.../ "

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegającym na opracowaniu i udostępnieniu Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (skryptu oraz testu wiedzy), które będą umożliwiać samokształcenie oraz weryfikację nabytej wiedzy przez sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z obszaru apelacji lubelskiej oraz rzeszowskiej z zakresu trzech obszarów tematycznych. Zamówienie składa się z trzech odrębnych zadań częściowych:

  • Elementy metodyki prowadzenia spraw z zakresu cyberprzestępczości na etapie postępowania sądowego” – zadanie częściowe nr 1
  • Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika” – zadanie częściowe nr 2
  • Prawo zamówień publicznych i umowy o roboty budowlane” – zadanie częściowe nr 3

 

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Oferty sporządzone w języku polskim należy dostarczyć w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem (nie dopuszcza się faksu lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Dział Funduszy Pomocowych

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

do dnia 28 maja 2018r.,

 

do godz. 10:00

(decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania)


 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapewniającej nienaruszalność oraz opisać:

Imię i nazwisko Wykonawcy/Firma:

Adres Wykonawcy:

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Dział Funduszy Pomocowych

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

 

Oferta – na Zapytanie ofertowe prowadzone w ramach postępowania nr OSU-VI.2610.4.1.2018

Oferta dotyczy zadania częściowego nr……

Nie otwierać przed terminem:28.05.2018 , godz. 10:00.                 (data, godzina)

Koperta oferty powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem.

 

 

Data publikacji: 
2018-05-15 11:00
Data wytworzenia: 
2018-05-15 11:00
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2018-06-19 10:16
Autor zmiany: 
Aleksandra
Pietrzak
Archiwum: