Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  3(43)/2021 w wersji elektronicznej.

Zeszyt otwiera interesujący, a zarazem unikalny wśród aktualnie ukazujących się publikacji i opracowań tekst Toga sędziowska jako element symboliki sądowej współautorstwa Docenta dr. hab. Ołeksija Krawczuka i Prof. dr. hab. Iwana Ostaszczuka. W artykule omówiona została rzadko postrzegana jako problem badawczy zarówno w polskim jak i obcym piśmiennictwie, semantyka togi sędziowskiej w kontekście symboliki sądowej i stroju urzędowego sędziów. Przedstawiono historię togi sędziowskiej w symbolice judeochrześcijańskiej i tradycjach starożytnego Rzymu, zwrócono także uwagę na rolę togi sędziowskiej jako stroju urzędowego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, a także przeanalizowano symbolikę kolorów tóg sędziowskich.

Kolejny tekst to interesujące opracowanie autorstwa SSO dr. hab. Grzegorza Wolaka Z problematyki przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy oraz roszczenia komandytariusza o wypłatę zysku w spółce komandytowej w którym Autor podejmuje się omówienia kwestii - wywołującej wątpliwości w nauce i orzecznictwie sądowym -  czy roszczenie wspólnika (akcjonariusza) niebędącego przedsiębiorcą o wypłatę udziału w zysku rocznym spółki (dywidendy) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjnej oraz roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej są roszczeniami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź roszczeniami okresowymi w rozumieniu art. 118 k.c. i jako takie przedawniają się w terminie trzyletnim.

Następnym ciekawym, a zarazem godnym polecenia opracowaniem jest tekst współautorstwa  Dr. Macieja Bożka i Dr. Przemysława Piątka Przegląd współczesnych sposobów przesłuchania podejrzanego. W artykule podjęto próbę ogólnej prezentacji współczesnych metod i technik przesłuchania podejrzanych, jakie są wykorzystywane w praktyce i opracowywane naukowo w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Tekst ma charakter przeglądowy, a zamysłem autorów jest zainspirowanie środowisk naukowych i dydaktyczno - zawodowych do podjęcia stosownych działań mających na celu rozwój wiedzy w omawianym zakresie i jej aplikację stosownie do potrzeb zawodowych podmiotów posiadających uprawnienia organów postępowania przygotowawczego w Polsce.

Ostatnim tekstem w tej części jest opracowanie Prokuratora Andrzeja Lebiedowicza pt. Przestępstwo prania pieniędzy w polskim prawie karnym, którego celem w pierwszej kolejności zgodnie z założeniem Autora jest m.in. ukazanie mechanizmów stosowanych  w trakcie prania pieniędzy, omówienie aspektów prawnych tej aktywności przestępczej, zasygnalizowanie kwestii wykorzystania walut wirtualnych (kryptowalut) w procesie ,,oczyszczania” pieniędzy.

W dziale Debiuty proponujemy dwa teksty, pierwszy autorstwa Mgr. Mateusza Półtoraka, asesora sądowego w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niezwrócenie się przez polski sąd z pytaniem prejudycjalnym do TSUE lub niewstrzymaniem się z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu rozpoznania takiego pytania zadanego przez inny sąd- na przykładzie sprawy dotyczącej proporcjonalnego zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu (C-383/18). Przedmiotem analizy jest praktyczne omówienie podstaw prawnych odpowiedzialności Skarbu Państwa za działalność sądów polegającą na niewstrzymaniu się z rozpoznaniem sprawy do momentu wydania wyroku przez TSUE w sytuacji gdy inny sąd skierował pytanie prejudycjalne związane z przedmiotem rozpoznawanej sprawy (na konkretnym przykładzie zaistniałym w orzecznictwie sądów powszechnych), w tym przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących zadanego pytania prejudycjalnego i towarzyszącej temu sytuacji orzeczniczej w Polsce, omówienie orzecznictwa europejskiego i krajowego dotyczącego poruszanej tematyki, w szczególności relacji przepisów krajowych do norm prawa wtórnego UE, wykluczenie możliwości zastosowania art. 4171 § 2 zdanie pierwsze KC, omówienie przesłanek z art. 417 § 1 KC, dokonanie subsumcji okoliczności dotyczących działalności sądów w sprawach zwrotu prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu pod konkretne przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa.

Drugi z proponowanych w tym dziale tekstów to opracowanie autorstwa Mgr. Karola Tokarza, aplikanta aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury – XII rocznik Historyczno-dogmatyczna analiza norm zawartych w art. 446 KC i art. 448 KC jako rudyment eksplikacji współczesnej drogi dochodzenia roszczeń za szkody niemajątkowe osób bliskich poszkodowanego. Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie na normatywne źródła, które umożliwiają osobom bliskim poszkodowanego deliktem zadośćuczynienie za krzywdę wynikającą z naruszenia ich dóbr osobistych. Prowadzone przez Autora rozważania, w głównej mierze koncentrują się na porównaniu rozwiązań przedmiotowego problemu na tle prawodawstw europejskich oraz osadzeniu rodzimej regulacji w historyczno-dogmatycznym kontekście.

W dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa proponujemy bardzo interesujące, niezwykle aktualne i praktyczne opracowanie SSO dr Sylwii Jastrzemskiej Interpretation of the jurisdictional prerequisites in EU civil and commercial matters in the process of practical application of the Brussels I Regulation in the light of the CJEU jurisprudence (Wykładnia przesłanek jurysdykcyjnych w unijnych sprawach cywilnych i handlowych w procesie praktycznego stosowania rozporządzenia Bruksela I bis w świetle orzecznictwa TSUE). Posiadanie przez sąd jurysdykcji krajowej jest warunkiem sine qua non możliwości rozstrzygnięcia sprawy. Jej brak skutkuje nieważnością postępowania zgodnie z dyspozycją art. 1099 §  2 KPC. Po zmianach w 1997 r. i przyjęciu w doktrynie podziału jurysdykcji krajowej na jurysdykcję w znaczeniu prawnomiędzynarodowym i właściwość międzynarodową, instytucje te nie są już włączane w zakres pojęcia drogi sądowej. Czy sprawy unijne różnią się w tym zakresie od spraw pozbawionych elementu transgranicznego? Czy sposób wykładni przepisów prawa unijnego różni się od tradycyjnej wykładni w sprawach krajowych ? Czy dominująca powinna być wykładnia celowościowa? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć Autorka w niniejszym opracowaniu.

Bieżący zeszyt zamykają dwie glosy, pierwsza: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2020 r., IV KK 600/19 autorstwa Dr. hab. Czesława P. Kłaka dotyczy zagadnienia orzekania środków karnych (a także przepadku lub środków kompensacyjnych) w postępowaniu nakazowym. Autor podziela pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku, że orzeczenie środka karnego (a także przepadku lub środka kompensacyjnego) jest obligatoryjne, gdy ustawa tak stanowi. Zdaniem Autora wynika to jednak nie z orzecznictwa Sądu Najwyższego, lecz z ustawy, gdyż art. 502 § 2 k.p.k. ma charakter procesowy, nie jest to zatem przepis prawa materialnego i nie modyfikuje on zasad orzekania środków karnych.

Druga to Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 lutego 2021 r., II AKzw 32/21 autorstwa sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu delegowanego do Sądu Apelacyjnego w Krakowie Roberta Pelewicza dotycząca bardzo interesującego a także aktualnego z perspektywy praktyki wymiaru sprawiedliwości zagadnienia skazanego, któremu wymierzono więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, przekraczających w sumie jeden rok i 6 miesięcy. W ocenie Autora glosowane orzeczenie zdaje się wskazywać w tym zakresie na rozmiar orzeczonej kary pozbawienia wolności, jako przesłanki udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, co w rezultacie rzutuje na zakres stosowania przez sądy penitencjarne systemu dozoru elektronicznego w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Wszystkim Autorom serdecznie dziękujemy za przesłane teksty i wkład pracy włożony w ich przygotowanie. Zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów.

Sędzia dr Renata Pawlik

Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2021-10-11 12:29
Data wytworzenia: 
2021-10-11 12:25
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-10-11 12:40
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma