Menu top

Szkolenie międzynarodowe z Katalogu EJTN " Antisemitism and hate crimes", 21-22 maja 2020 r., Oświęcim, Kraków

Termin seminarium:

21-22 maja 2020 r.

Miejsce seminarium:

Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim, Kraków

Termin zgłoszeń:

16 marca 2020 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura

M7/D7/20

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w szkoleniu międzynarodowym  na temat antysemityzmu i przestępstw na tle nienawiści pt. „Antisemitism and Hate Crimes”. Szkolenie odbędzie się na w Krakowie oraz w Oświęcimiu w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,będzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 3 miejsc na szkoleniu w zależności od decyzji organizatorów.

Zakres merytoryczny szkolenia

The main aim of the seminar is to promote awareness of the phenomena of antisemitism and the hate crime and its impact on the victims, let prosecutors and judges be more sensitive to this issue and teach skills required to recognize, investigate and held this kind of cases. On the other hand the aim of the seminar is to focus on the rights of victims of the antisemitic behaviors and to protect them against facing repeat discrimination during the legal procedures.

Objectives :

-        understanding of the relevant concept as antisemitism, hate crime, hate speech, bias motives, discrimination targeting a group hence not only an individual

-        ensuring that the members of the judiciary recognize the bias motives of the crimes and pay attention whether there are any indications that offenders were motivated by discriminatory attitudes

-         raising awareness among judges and prosecutors of the role of the judiciary in the protection of human rights in the cases based on bias motivation

-        raising awareness among professionals of the necessity to acknowledge victims of  hate crime as victims of severe discrimination and teach them how to held cases without facing victims repeat discrimination

Target audience: Judges and Prosecutors from all EU Member states

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Organizator Szkolenia zapewnia uczestnikom zwrot kosztów podróży do Krakowa. Wszelkie szczegóły organizacyjne i program wydarzenia będą przekazane do wiadomości po potwierdzeniu zakwalifikowania przez koordynatora szkolenia w EJTN.

 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 16 marca 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/D7/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 16 marca 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Freedom-of-Speech-HFR2020061/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_...

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-03-06 16:37
Data wytworzenia: 
2020-03-06 12:44
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-03-06 16:37
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński