Menu top

Szkolenie międzynarodowe z Katalogu EJTN nt."Protection of consumers in the light of the EU Law", 13-14 maja 2020r., Barcelona, Hiszpania

Termin seminarium:

13 - 14 maja 2020 r.

Miejsce seminarium:

Barcelona

Termin zgłoszeń:

24 lutego 2020 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura

M7/C3/20

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w szkoleniu międzynarodowym  pt. „Protection of consumers in the light of the EU Law”. Konferencja odbędzie się w Barcelonie ibędzie prowadzone w języku angielskim. Krajowa Szkoła dysponuje 1 miejscem na tym szkoleniu. Krajowa Szkoła dysponuje od 1 do 3 miejsc na szkoleniu w zależności od decyzji organizatorów.

 

Zakres merytoryczny szkolenia

The added value of the two day-long seminar consist of delivering in-depth insights on highly specialized topics pertaining to diversified aspects of Consumer Protection.

This conference will

 • raise awareness of the application of the EU principles of effectiveness, proportionality and dissuasiveness in the area of consumer protection;
 • explain the role of the Court of Justice of the European Union in the interpretation and application of consumer law;
 • present and analyse the tasks and ex officio powers of national courts;
 • discuss possible models of cooperation between judicial and administrative enforcing authorities;
 • promote contacts between national judges from different Member States.

The conference will be designed to be practice-oriented and focused on peer and expert training. Whenever deemed appropriate, workshops will be implemented in order to encourage active participation of the attendees.

 The training will be carried out by leading academics and practitioners, expert speakers will be called to expand upon such aspects as jurisdiction, applicable law, EU instruments, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to the subjects of the training.

This training will combine theoretical lectures with practical workshops based on specialised case-studies and will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between judges from across the EU. Target audience: Judges and prosecutors from all EU Member States 

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

 1. dokonanie w terminie do 24 lutego 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/C3/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
 2. dokonanie w terminie 24 lutego 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
 1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
 2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

 • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/Protection-of-consumers-in-the-light-of-the-EU-Law-CI202004/

 • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_...

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

 • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

 • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-02-07 15:09
Data wytworzenia: 
2020-02-07 13:50
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2020-02-07 15:09
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński