Język strony

Menu top

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (4(36)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Zeszyt otwiera tekst dr. Wiktora Trybki Instytucja wygaśnięcia decyzji podatkowej który przedstawia podstawy prawne stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w postępowaniu podatkowym. W artykule poruszono również kwestię skutków prawnych wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji administracyjnej w skutek stwierdzenia jej wygaśnięcia na płaszczyźnie materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Drugi z prezentowanych tekstów pt. Tajemnica zawodów medycznych autorstwa prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Agaty Bronowskiej Garncarz i prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich Jakuba Garncarza przedstawia problematykę związaną z tajemnicą zawodową zawodów związanych z ochroną zdrowia wskazując w pierwszej kolejności regulacje konstytucyjne i ustawowe stanowiące prawne podstawy obowiązywania przedmiotowej tajemnicy, a dalej zakres przedmiotowy, podmiotowy i temporalny tajemnicy zawodowej zawodów medycznych oraz problematykę granic i sposobów ochrony tajemnicy.

Kolejnym ciekawym, a zarazem godnym polecenia opracowaniem jest tekst autorstwa mgr. Janusza Tomczaka Park kulturowy jako forma ochrony zabytków przedstawiający  obowiązujące przepisu prawa odnoszące się do funkcjonowania parków kulturowych. Jest to jedna z form ochrony zabytków przewidziana w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i jedyna która chroni zabytki w sposób obszarowy, a nie punktowy. Park kulturowy jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie i został do niego wprowadzony de facto wraz z wejściem w życie ww. ustawy. Obecnie ta forma ochrony zabytków nie jest często wykorzystywana w praktyce.

Pierwszą część zamyka tekst mgr Soni Głogowskiej Zbrodnia agresji – kolejne wyzwanie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Założeniem tego opracowania jest ukazanie najważniejszych zagadnień wiążących się ze zbrodnią agresji, w kształcie w jakim została wprowadzona do Statutu. Publikacja rezultaty prac i negocjacji podczas konferencji w Kampali, w tym złożoność definicji zbrodni agresji, warunki wejścia w życie przedmiotowej regulacji oraz odmienności w zakresie sposobu wykonywania jurysdykcji przez Trybunał.

W dziale Debiuty polecamy dwa teksty: Wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym w perspektywie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Witkowski przeciwko Polsce, skarga nr 21497/14 autorstwa mgr Jana Kluzy, aplikant sędziowskiego, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego UJ oraz Realizacja kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi orzeczonych w wyroku rozwodowym – wybrane zagadnienia mgr Agnieszki Rogalskiej – doktorantki Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

W zeszycie publikujemy także opracowanie dr hab. Grzegorza Wolaka Podporządkowanie w stosunku pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2018 r., II UK 275/17 Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy istotnej, także z praktycznego punktu widzenia, problematyki podlegania ubezpieczeniom społecznym w oparciu o tytuł z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jakim jest stosunek pracy.

W kolejnym dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa polecamy opracowanie dr. Grzegorza Bogdana Forfeiture of items in Austrian and Polish financial criminal law w którym autor porównuje przepisy austriackiej ustawy karnej finansowej i polskiego kodeksu karnego skarbowego dotyczące przepadku przedmiotów, wskazując na ich charakterystyczną zbieżność i podkreślając znaczne niekiedy różnice.

W części Przegląd orzecznictwa polecamy tekst mgr. Pawła Grabdy Skarga na przewlekłość postępowania karnego w praktyce orzeczniczej, który stanowi kontynuację analizy przedstawionej w pracy pod tytułem: Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego w praktyce orzeczniczej (publikacja w zeszycie 3 (35)/2019).

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły zawierający cykliczne opracowanie dr Renaty Pawlik pt. Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obejmujące przegląd mających miejsce w ostatnim kwartale, najistotniejszych wydarzeń oraz projektów realizowanych przez Krajową Szkołę: Konflikt na Sali sądowej i Komunikacja interpersonalna w sądzie (opracowania przygotowane przez prokurator Joannę Sadurską z Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej).

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (Link).

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2020-01-17 09:16
Data wytworzenia: 
2020-01-16 10:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-01-17 10:30
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk