Język strony

Menu top

Zeszyt 4(36)/2019

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of contents

Artykuły/Articles

Instytucja wygaśnięcia decyzji podatkowej

Institution of tax decision expiry
Dr Wiktor Trybka – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. ORCID: 0000-0003-2903-5226.

Tajemnica zawodowa w medycynie
Medical secrecy
Mgr Agata Bronowska-Garncarz – absolwentka prawa na WPiA UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Dowodowego oraz z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki WPiA UJ, absolwentka I rocznika aplikacji ogólnej i I rocznika aplikacji prokuratorskiej prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej.
Mgr Jakub Garncarz – absolwent prawa na WPiA UJ oraz historii na WH UJ, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, absolwent I rocznika aplikacji ogólnej i I rocznika aplikacji prokuratorskiej prowadzonych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich.

Park kulturowy w systemie ochrony zabytków
Cultural park as a form of monument conservation
Mgr Janusz Tomczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ; aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zbrodnia agresji – kolejne wyzwanie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego
Crime of aggression – another challenge for the International Criminal Court
Mgr Sonia Głogowska – absolwentka prawa WPiA UJ; przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ; adwokat wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie; https://orcid.org/0000-0002-3850-3346.

Debiuty/Debuts

Wniosek o uzasadnienie wyroku w postępowaniu karnym w perspektywie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Witkowski przeciwko Polsce, skarga nr 21497/14

Application for a statement of reasons in criminal proceedings in view of the judgement of the European Court of Human Rights in the case of Witkowski vs. Poland, appeal No. 21497/14
Mgr Jan Kluza – aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, doktorant III roku w Katedrze Postępowania Karnego UJ, ORCID: 0000-0002-0929-6093.

Realizacja kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi orzeczonych w wyroku rozwodowym – wybrane zagadnienia
Execution of visitation schedule by parents with minor children, as pronounced in divorce Judgement – selected issues
Mgr Agnieszka Rogalska – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; prawnik w Kosmala, Brygoła Kancelaria Radców Prawnych sp.p. w Warszawie; ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3184-7688.

Glosy/Glosses

Podporządkowanie w stosunku pracy. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 października 2018 r., II UK 275/17

Reporting lines in employment relationship. Comments to the judgement of the Supreme Court of 3 October 2018, II UK 275/17
Dr hab. Grzegorz Wolak – prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ORCID: 0000-0003-3636-8440.

Komparatystyka i współpraca międzynarodowa/Comparative studies and international cooperation

Forfeiture of items in Austrian and Polish financial criminal law

Przepadek przedmiotów w austriackim i polskim prawie karnym skarbowym
Dr Grzegorz Bogdan – Katedra Prawa Karnego WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID 0000-0001-9847-7330.

Przegląd orzecznictwa

Skarga na przewlekłość postępowania karnego w praktyce orzeczniczej

Complaint related to sluggish penalty proceedings in judicatory practice
Mgr Paweł Grabda – adwokat, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-00018121-4876.

Z życia szkoły/School life

Konflikt na sali sądowej

Conflict in the courtroom
Joanna Sadurska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Komunikacja interpersonalna w sądzie
Interpersonal communication in court
Joanna Sadurska – prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID 0000-0003-3834-221X, Zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, Dział Organizacyjny Biura Dyrektora – główny specjalista.


 

Data publikacji: 
2019-12-20 11:34
Data wytworzenia: 
2019-12-20 11:22
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-04-03 08:09
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński