Menu top

Seminarium międzynarodowe z Katalogu EJTN nt. 'EU Public Procurements" 30-31 marca 2020r., Trewir, Niemcy

Termin seminarium:

30-31 marca 2020 r.

Miejsce seminarium:

Trewir, Niemcy

Termin zgłoszeń:

20 stycznia  2020 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura

M7/D4/20

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu nt. ‘EU Public Procurements”. Szkolenie odbędzie się w Trewirze będzie prowadzone w języku angielskim i czeskim. Krajowa Szkoła dysponuje 1 miejscem na szkoleniu.

Zakres merytoryczny szkolenia

The EJTN Seminar on EU Public Procurement Law is aimed at providing national judges with good understanding of the key concepts, principles and themes of the EU Public Procurement Law and an update on the case law of the EU Courts. Special attention will be paid to remedies and enforcement and on divergences between rules and procedures at national level.
Participants will be able to deepen their knowledge on EU Public Procurement Law, identify the main legal themes to be considered when deciding a case in this field of law, enabling them to gain an understanding of the complex challenges related to deciding cross-border cases and means of redress at national level.
The seminar will focus on EU public contracts of works, supplies or services Directive 2014/24/EU, Concessions contracts Directive 2014/23/EU, the Utilities Procurement Directive 2014/25/EU and Remedies Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC (amended by Directive 2007/66/EC). 
The event will provide a forum for the interactive discussion of practical questions and challenges faced by the judges in their day-to-day application of EU Public Procurement rules during the case study workshops and face-to-face presentations implemented by a number of experienced and highly-qualified speakers with diversified profiles. 
Target audience: 
Primarily- Intermediate Level – although not exclusively – for Administrative Judges/Prosecutors  

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

Warunki uczestnictwa

 

  1. dokonanie w terminie do 20 stycznia 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/D4/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;
  2. dokonanie w terminie 20 stycznia 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły
  1. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;
  2. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Informacje dodatkowe

 

  • Informacje szczegółowe o szkoleniu oraz materiały merytoryczne

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/EU-Public-Procurements-AD202002/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_...

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

  • FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2019-12-19 15:25
Data wytworzenia: 
2019-12-19 13:25
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2019-12-19 15:25
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński