Język strony

Menu top

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (3(35)/2019) w wersji elektronicznej (link).

W części pierwszej polecamy tekst Dr. hab. Grzegorza Wolaka O rażącej niewdzięczności obdarowanego (art. 898 k.c.). Rozważania na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 grudnia 2018 r., I ACa 157/18 poświęcony problematyce „rażącej niewdzięczności” obdarowanego o której mowa w art. 898 § 1 k.c.. stanowiącej niewątpliwie zwrot niedookreślony. Kanwą rozważań artykułu jest niedawny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 r. I ACa 157/18.

Kolejny tekst dr Piotra Kosmatego zatytułowany Tajemnica dziennikarska i jej granice poświęcony jest zagadnieniom tajemnicy dziennikarskiej, jej granic oraz przesłanek i zakresu zwolnienia dziennikarza z obowiązku zachowania poufności informacji powziętych w związku z wykonywanym przez niego zawodem. Autor analizuje przepisy ustawy karnoprocesowej oraz Prawa prasowego, przywołując również regulacje wiążących aktów prawa międzynarodowego. Zastanawia się m.in. nad funkcją i potrzebą obowiązywania w przestrzeni prawnej art. 180 § 5 k.p.k.

Pierwszą część zamyka tekst Dr. Sławomira Joachimiaka Zakres przedmiotowy środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w Kodeksie karnym. Autor analizuje warunki orzeczenia tego środka, a także problematyczne zagadnienia sposobu jego orzekania. Autor przedstawia również własne stanowisko dotyczące sposobu określania rodzaju imprez masowych objętych zakazem, ich zasięgu terytorialnego, z wyszczególnieniem prostego zakazu wstępu na imprezę masową oraz złożonego zakazu wstępu na imprezę masową.

W części II (Debiuty) proponujemy tekst Mgr. Pawła Śmiałka zatytułowany Wady oświadczenia woli a ważność testamentu. W tekście Autor skupia się na wykładni i znaczeniu normatywnym art. 945 k.c. regulującym przesłanki uznania testamentu za nieważny. Szczególną uwagę poświęca Autor wątkom procesowym i dowodowym związanym z prowadzeniem postępowań sądowych, zwracając uwagę na hipotetyczne sytuacje i trudności mogące wystąpić w toku postępowania.

Część III zeszytu zawiera dwie interesujące, a zarazem niezwykle aktualne w zakresie problematyki, glosy. I tak pierwsza glosa autorstwa Dr. hab. Zygmunta Kukuły dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 stycznia 2018 r., II Aka 194/17 i nawiązuje do problematyki ochrony dokumentów przez pryzmat wymagań stawianych przez art. 271 k.k., kryminalizujący poświadczanie nieprawdy, zwane potocznie fałszerstwem intelektualnym. Druga glosa autorstwa Dr. Tomasza Kozioła dotyczy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017 r., III KK 73/17 i odnosi się do kryteriów oceny danej ilości narkotyków jako ilości znacznej w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Glosa daje wyraz stanowisku, zgodnie z którym typy przestępstw narkotykowych kwalifikowane poprzez znamię znacznej ilości, skonstruowane zostały wyłącznie w oparciu o kryterium ilościowe, a kwestie związane z ich rodzajem, stopniem uzależnienia sprawcy przestępstwa od nich oraz celem ich posiadania są indyferentne z punktu widzenia ustaleń co do ziszczenia się tego znamienia kwalifikującego, mogą mieć natomiast znaczenie dla oceny danego czynu jako wypadku mniejszej wagi.

W kolejnym dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa proponujemy bardzo interesujące opracowanie Mgr Aleksandry Rutkowskiej i Dr Magdaleny Najdy pt Psychological and legal aspects of protection against violence in the world of work. Is the special protection of certain groups of employees necessary? poświęcone problematyce skutecznej ochrony pracowników przed mobbingiem.

W bieżącym zeszycie proponujemy również nowy dział obejmujący przegląd orzecznictwa. Cykl ten rozpoczyna tekst Mgr. Pawła Grabdy Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego w praktyce orzeczniczej poświęcony przedstawieniu wyników analizy zastosowania ustawy z dnia 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w najczęściej spotykanych sytuacjach procesowych.

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły zawierający cykliczne opracowanie dr Renaty Pawlik pt. Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obejmujące przegląd mających miejsce w ostatnim kwartale, najistotniejszych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (link).

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
środa, Październik 16, 2019
Data publikacji: 
2019-10-16 14:47
Data wytworzenia: 
2019-10-16 14:45
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-10-16 14:55
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński