Język strony

Menu top

Zeszyt 3(35)/2019

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of contents

Artykuły/Articles

O rażącej niewdzięczności obdarowanego (art. 898 k.c.). Rozważania na kanwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 grudnia 2018 r., I ACa 157/18
On the gross ingratitude of the donee (Art. 898 of the Civil Code). Reflections on the basis of the judgement of the Court of Appeals in Łódź of 13 December 2018, I ACa 157/18
Dr hab. Grzegorz Wolak, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, wiceprezes i przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ORCID: 0000-0003-3636-8440.

Tajemnica dziennikarska i jej granice
Journalistic secrets and limits thereof
Dr Piotr Kosmaty, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, główny specjalista w Biurze Dyrektora.

Zakres przedmiotowy środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w Kodeksie karnym
The subject coverage of a penal measure for a ban to enter a mass event in the Penal Code
Dr Sławomir Joachimiak, asesor Prokuratury Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Debiuty/Debuts

Wady oświadczenia woli a ważność testamentu
A defect in declaration of intent versus validity of the last will
Mgr Paweł Śmiałek, doktorant III roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ORCID: 0000-0001-6185-3451.

Glosy/Glosses

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 26 stycznia 2018 r., II Aka 194/17
Comments to the judgement of the Appeal Court in Katowice of 26 January 2018, II Aka 194/17
Dr hab. Zygmunt Kukuła, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, funkcjonariusz III Komisariatu Policji w Bielsku-Białej.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2017 r., III KK 73/17
Comments to the judgement of the Supreme Court of 11 October 2017, III KK 73/17
Dr Tomasz Kozioł, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Komparatystyka i współpraca międzynarodowa/Comparative studies and international cooperation

Psychological and legal aspects of protection against violence in the world of work. Is the special protection of certain groups of employees necessary?
Psychologiczne i prawne aspekty ochrony przed przemocą w świecie pracy. Czy konieczna jest specjalna ochrona określonych grup pracowników?
Dr Magdalena Najda, adiunkt w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, członek międzynarodowego stowarzyszenia antymobbingowego – the International Association on Workplace Bullying & Harassment (IAWBH).

Mgr Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu; odbyła delegację w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego (2014) oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka (2012-2013); uczestniczka międzynarodowych staży oraz konferencji; nagrodzona przez Międzynarodową Komisję Prawników za swoją pracę w konkursie pod tytułem „Sędzia Europejski 2010”; autorka glos oraz artykułów dotyczących problematyki poruszanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Przegląd orzecznictwa

Skarga na przewlekłość postępowania cywilnego w praktyce orzeczniczej

Complaint related to excessive duration of civil proceedings in judicature practice
Mgr Paweł Grabda, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID 0000-0001-8121-4876, adwokat.

Z życia szkoły/School life

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID 0000-0003-3834-221X, Zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, Dział Organizacyjny Biura Dyrektora – główny specjalista.

Data publikacji: 
2019-10-04 14:16
Data wytworzenia: 
2019-10-03 07:31
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-04 14:52
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński