Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 2(34)/2019

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of contents

Artykuły/Articles

Ludobójstwo a immunitet państwa. Ewolucja judykatury amerykańskiej w zakresie procesów cywilnych wytaczanych obcemu państwu z tytułu zbrodni ludobójstwa

Genocide and state immunity. The evolution of American court decisions in civil cases filed against foreign states for the crime of genocide
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz - adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Pozycja ustrojowa sędziego karnego oraz zasady orzekania w systemie prawa precedensowego na przykładzie Irlandii
Constitutional status of criminal judges and adjudication rules in common law taking Ireland as an example
Dr Izabela Jankowska-Prochot - wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz pracownik Komendy Głównej Policji w Warszawie

Tłumacz w regulacjach procesowych i jego karnomaterialna ochrona
Court interpreters in procedural regulations and their material punitive protection
Mgr Marcin Jachimowicz - zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie

Debiuty/Debuts

Znamię poważnej szkody wyrządzonej przestępstwem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa z art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Significant damage as a result of trade secret violation, as outlined in Article 23 of the Act on Combating Unfair Competition
Mgr Agnieszka Poralla - doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie

Glosy/Glosses

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2018 r., I CSK 381/17
Commentary on the decision of the Supreme Court of 13 April 2018, I CSK 381/17
Dr hab. Grzegorz Wolak - starszy wykładowca w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, wiceprezes i zastępca przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r., II AKa 54/18
Commentary on the decision of the Appellate Court in Wrocław of 28 March 2018, II AKa 54/18
Mgr Sylwia Jurga - doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Komparatystyka i współpraca międzynarodowa/Comparative studies and international cooperation

Intercountry Adoption in the United States and Poland – Comparative Law Perspective
Adopcja międzynarodowa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce – perspektywa prawnoporownawcza
Mgr Paulina Moinet - doktorantka w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,


Z ŻYCIA SZKOŁY/SCHOOL LIFE

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji
i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dział Organizacyjny Biura Dyrektora – główny specjalista


 

Data publikacji: 
2019-07-03 11:59
Data wytworzenia: 
2019-06-24 14:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-10-31 08:16
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma