Język strony

Menu top

Rekrutacja na międzynarodowe szkolenia e-learningowe połączone z wirtualnymi klasami dotyczące systemów sądowniczych Francji, Hiszpanii i Holandii w ramach projektu JUS LINGUA, luty-kwiecień 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na szkolenia e-learnigowe połączone z wirtualnymi klasami w ramach projektu „Jus Lingua”. Jest on koordynowany przez Francuską Krajową Szkołą Sędziowsko-Prokuratorską (École nationale de la magistrature - ENM). Jego partnerami są również Hiszpański Ośrodek Studiów Prawniczych (Centro De Estudios Jurídicos) i Holenderskie Centrum Szkolenia i Studiów Wymiaru Sprawiedliwości (Stichting Studiecentrum Rechtspleging – SSR).

W ramach projektu „Jus Lingua” zostanie zorganizowana w okresie od lutego 2019 r. do kwietnia 2019 r. seria szkoleń, które będą miały na celu podniesienie wiedzy na temat systemów sądowniczych w państwach członkowskich partnerów projektu oraz angielskiej terminologii prawniczej. Udział w szkoleniach ma służyć również przygotowaniu sędziów i prokuratorów, a także aplikantów sędziowskich i prokuratorskich do udziału w programach wymiany oraz innych międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych w państwach członkowskich partnerów projektu, tj. we Francji, Hiszpanii, Holandii i Polsce.

Każda z edycji obejmuje

 • Moduł szkoleniowy online
 • Quizy i ćwiczenia ustne
 • Glosariusz z ćwiczeniami
 • Dwie wirtualne klasy (od 60 do 90 minut). Pierwsza otwierająca szkolenie e-learningowe i druga zamykająca. Wirtualne klasy będą prowadzone przez dwóch ekspertów sędziego lub prokuratora oraz wykładowcę języka angielskiego. Grupy szkoleniowe będą składały się z 12 osób – po 3 uczestników z krajów partnerów projektu oraz po 3 z innych krajów.

Krajowa Szkoła dysponuje 36 miejscami łącznie we wszystkich szkoleniach w ramach projektu, tj. po 3 miejsca w każdej z 4 edycji szkoleń prowadzonych przez partnerów projektu, których grafik przedstawia się następująco:

HOLANDIA

Edycja I

 • 4 lutego 2019 r. (10.00-11.00)
 • 18 lutego 2019 r. (10.00-11.30)

Edycja II

 • 6 marca 2019 r. (09.00-10.00)
 • 20 marca 2019 r. ( 09.00- 10.30)

Edycja III

 • 6 marca 2019 r. (10.30- 11.30)
 • 20 marca 2019 r. (11.00-12.30)

Edycja IV

 • 6 marca 2019 r. (13.00- 14.00 )
 • 20 marca 2019 r. (13.30- 15.00)

FRANCJA

Edycja I

 • 5 lutego 2019 r. (12.00-13.00)
 • 19 lutego 2019 r. (12.00-13.00)

Edycja II

 • 5 lutego 2019 r. (13.30- 14.30)
 • 19 lutego 2019 r. (13.30- 14.30)

Edycja III

 • 22 lutego 2019 r. (12.00-13.00)
 • 11 marca 2019 r. (12.00-13.00)

Edycja IV

 • 22 lutego 2019 r. (13.30-14.30)
 • 11 marca 2019 r. (13.30-14.30)

HISZPANIA

                                                             Edycja I

 • 4 lutego 2019 r. (10.00-11.00)
 • 18 lutego 2019 r. (10.00-11.30)

                                                             Edycja II

 • 6 marca 2019 r. (09.00-10.00)
 • 20 marca 2019 r. ( 09.00- 10.30)

                                                             Edycja III

 • 6 marca 2019 r. (10.30- 11.30)
 • 20 marca 2019 r. (11.00-12.30)

                                                             Edycja IV

 • 6 marca 2019 r. (13.00- 14.00 )
 • 20 marca 2019 r. ( 13.30- 15.00)
Warunki uczestnictwa

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału, w ww. szkoleniach uprzejmie prosimy o:

1. przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO JUS LINGUA na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl w terminie do 24 grudnia 2018 r. ze wskazaniem sygnatury szkolenia M17/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację w języku roboczym szkolenia; koniecznie proszę zaznaczyć w formularzu, w której edycji chcieliby Państwo uczestniczyć. Możliwe jest uczestnictwo tej samej osoby w szkoleniach u różnych partnerów projektu.

2. dokonanie w terminie do 24 grudnia 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach są ponadto:

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP poinformuje o wynikach rekrutacji wybranych kandydatów na ww. międzynarodowe szkolenia nie później niż w styczniu 2019 r. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe
 • Koordynacja organizacyjna projektu JUS LINGUA z ramienia KSSiP:

Rafał Nozdryn-Płotnicki

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

adres e-mail: r.nozdryn-plotnicki@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2018-11-29 11:40
Data wytworzenia: 
2018-11-29 11:33
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2018-12-13 11:46
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki