Język strony

Menu top

Seminarium międzynarodowe z projektu EJTN 'Rule of law' dla prezesów sądów i prokuratorów pełniących funkcje kierownicze:„Independence and Accountability of the Judiciary and Effective Judicial Protection.” 26-27 lutego 2019r., Bruksela, Belgia

Data szkolenia:

26-27 lutego 2019

Miejsce szkolenia:

Bruksela, Belgia

Termin zgłoszeń:

12 grudnia 2018 r.

Grupa docelowa:

prezesi sądów i prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych prokuratury

Forma zajęć:

seminarium

Sygnatura:

M7/H2/19

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia prezesów sądów i prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych prokuratury do udziału w seminarium międzynarodowym organizowanym z inicjatywy Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu „Rule of law”. Piąte z cyklu projektu ‘Rule of law’ seminarium odbędzie się w Brukseli pod tytułem „Independence and Accountability of the Judiciary and Effective Judicial Protection.”

Zakres merytoryczny szkolenia

One-day-and-a-half training based on a ‘learn-by-doing’ methodology. Presidents of Courts and Chiefs of Prosecution Offices from all EU member States plus Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro, Kosovo will be involved in a series of practical workshops addressing the crucial role of Judges and Prosecutors in upholding the rule of law in practice, working on case scenarios inspired by real facts. The seminar will address the UN, Council of Europe and European Union standards on the Rule of Law, the relationship between Presidents of Courts and Chiefs of Prosecution Offices in the work environment and vis-à-vis other state powers. Participants will be assisted by international and national experts, from the academia as well as practitioners.

Target audience: Presidents of Courts and Chiefs of Prosecution Offices from  all EU member States plus Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro, Kosovo.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Organizator Szkolenia zapewnia uczestnikom pośrednictwo przy rezerwacja biletów samolotowych oraz zakwaterowania. Wszelkie szczegóły organizacyjne będą przekazane do wiadomości po potwierdzeniu zakwalifikowania przez koordynatora szkolenia w EJTN.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 12 grudnia 2018 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M7/H2/19 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie do 12 grudnia 2018 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. bardzo dobra znajomość języka roboczego szkolenia (angielski) - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

  • Szczegółowe informacje organizatora o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2018/Upholding-the-rule-of-law-in-practice-The-crucial-role-of-Judges-and-Prosecutors11/

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

  • Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Anna Natorska-Michrowska
główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej
adres e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

  • NOWY FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_pl_zwykly_2.doc

Data publikacji: 
2018-11-27 12:03
Data wytworzenia: 
2018-11-27 11:03
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2018-11-27 12:29
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki