Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  2(42)/2021 w wersji elektronicznej (link).

Zeszyt otwiera tekst autorstwa SSO dr hab. Grzegorza Wolaka Umowny podział rzeczy wspólnej do korzystania (quoad usum). Artykuł dotyczy problematyki umowy quoad usum zawieranej przez współwłaścicieli w celu określenia sposobu korzystania z rzeczy wspólnej. Poruszono w nim m.in. problem charakteru prawnego takiej umowy oraz dopuszczalności jej wypowiedzenia w oparciu o na art. 3651 k.c. Autor stoi na stanowisku, że choć umowie tej bliżej do czynności prawnej zobowiązującej, niż rozporządzającej, to jednak nie ma do niej zastosowania art. 3651 k.c.

Kolejny tekst to opracowanie autorstwa dr. Jakuba Szremskiego Prawo do postępowania administracyjnego i jego elementy jako wartości wynikające z uregulowań konstytucyjnych, międzynarodowych oraz europejskich. Opracowanie odnosi się do problematyki prawa jednostki do rozstrzygania jej sprawy w ramach prawnie uregulowanej procedury, stanowiącej fundament demokratycznego państwa prawnego. Autor podkreśla, że obecna regulacja konstytucyjna wprost gwarantuje jednostce prawo do sądu – czyli uprawnienie uruchomienia drogi postępowania sądowego dającej możliwość rozpoznania sprawy zgodnie z wypracowanymi w doktrynie i orzecznictwie standardami proceduralnymi. Taki sam bądź podobny model procesowy powinien obowiązywać w ramach prawa jednostki do postępowania administracyjnego.

Interesujący z punktu widzenia praktyki wymiaru sprawiedliwości jak i teorii problem został omówiony w opracowaniu dr. Pawła Sucha Powierzenie kierowania działaniami ratowniczymi na lotnisku osobom spoza Państwowej Straży Pożarnej w ramach systemu ochrony przeciwpożarowej lotniska. Powierzenie kierowania działaniami ratowniczymi na lotnisku strażakom z Lotniskowej Straży Pożarnej wiąże się z konkretnymi konsekwencjami. Dowódcy akcji będą przysługiwały szerokie kompetencje, np. do wstrzymania ruchu, żądania pomocy od różnych osób itd. Będzie także dowodzić jednostkami PSP, a za niewykonanie jego rozkazów funkcjonariusz może ponieść odpowiedzialność zarówno dyscyplinarną jak i karną. Zdaniem Autora trzeba wprowadzić jasne przepisy dotyczące charakteru poleceń kierującego działaniami ratowniczymi i odpowiedzialności funkcjonariuszy za brak wykonania rozkazu w celu rozwiania wszystkich pojawiających się wątpliwości.

Kolejnym ciekawym, a zarazem godnym polecenia opracowaniem jest tekst autorstwa prokuratora Andrzeja Lebiedowicza Profilowanie nieznanych sprawców zabójstw. Autor podkreśla, że co prawda profilowanie kryminalne, kryminalistyczne, psychologiczne, nieznanych sprawców zabójstw pełni funkcję służebną wobec zasadniczego celu śledztwa, jakim jest konieczność ujęcia i postawienia w stan oskarżenia osoby odpowiedzialnej za atak na najcenniejsze dobro prawne, niemniej jednak pomimo niewielkiej wartości dowodowej jako dowód ścisły, może się znacząco przyczynić do wytypowania tego właściwego naruszyciela normy prawnej zakazującej zabijania innego człowieka. Publikowany artykuł odnosi się do ustalenia przyczyn i motywów działania zabójców, zawiera także omówienie takich zagadnień jak historia profilowania, zróżnicowanie terminologicznego w tej materii, a także kwestia budowania profilu sprawcy według standardów światowych i krajowych oraz zagadnienia profilu terrorysty jako masowego zabójcy, profilowania geograficznego, i lingwistyki kryminalistycznej.

W dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa warto zwrócić uwagę na interesujący, publikowany w języku angielskim tekst autorstwa prokuratora dr. Piotra Kosmatego Criminal proceedings and intercultural competences. W artykule poruszono kwestie związane ze specyfiką sytuacji w których toczą się czynności procesowe w postępowaniu karnym z udziałem cudzoziemców – osób z innych środowisk kulturowych. Autor omawia kolejno zagadnienia związane z takimi czynnościami jak poszukiwania, przesłuchania, konfrontacje itp. Autor podkreśla konieczność odpowiedniego zachowania funkcjonariuszy w sytuacjach powodujących konflikt wartości osób reprezentujących inne kultury. Ponadto artykuł zwraca uwagę na inny problem który może wystąpić podczas czynności procesowych z udziałem cudzoziemców, a mianowicie problem na poziomie werbalnej i niewerbalnej komunikacji interpersonalnej.

W dziale Glosy publikujemy glosę do wyroku Sądu Najwyższego z 22 maja 2019 r., V KK 130/19 autorstwa dr hab. Zygmunta Kukuły. Komentowany wyrok odnosi się do strony przedmiotowej przestępstwa korupcji czynnej. Zwraca uwagę na istnienie związku pomiędzy wręczaną lub obiecywaną korzyścią, a zakresem kompetencji osoby obdarowanej. Prowadzone rozważania sugerują przyjęcie wykładni, w myśl której nie jest istotne szczegółowe powiązanie kompetencji służbowych, z oczekiwanym przez wręczającego zachowaniem osoby pełniącej funkcję publiczną. Już samo zaproponowanie takiej korzyści wypowiedziane wobec adresata oferty, jest przestępstwem dokonanym.

Zeszyt zamyka prezentacja projektu szkoleniowego realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych autorstwa mgr. Michała Maleszyka i mgr Moniki Ćwiklińskiej – Gorczycy z Działu Funduszy Pomocowych Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (Link).

Sędzia dr Renata Pawlik

Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2021-07-07 09:53
Data wytworzenia: 
2021-07-07 09:30
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2021-07-07 11:24
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski