Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Międzynarodową konferencja (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja uczestników – polskich sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami rodzinnymi - na konferencję międzynarodową z zakresu prawa rodzinnego nt. dobrych praktyk w sprawach uprowadzenia dziecka za granicę. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem organizowanym w ramach  współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia koncentrujące się na trzech głównych tematach unijnych sporów transgranicznych dotyczących prawa rodzinnego z udziałem dzieci – tj. władzy rodzicielskiej, tzw. uprowadzeń rodzicielskich oraz kwestii alimentacyjnych.Więcej informacji o projekcie znaleźć można na dedykowanej mu stronie internetowej.

Podczas wszystkich wydarzeń zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski.

UWAGA: Uprzedni udział w szkoleniu w ramach niniejszego projektu nie stanowi przeszkody podczas selekcji uczestników konferencji .

Z uwagi na czasowe wyłączenie eKSSiP nabór chętnych odbywa się drogą elektroniczną w sposób opisany poniżej.

Szkolenie

Dobre praktyki w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę – decyzje w zakresie powrotu dziecka oraz ich wykonanie w kontekście Regulacji Bruksela II (How to handle cross-border child abduction procedures? Return decisions, non-return decisions and their enforcement with a view to the Brussels II ter Regulation)

Data szkolenia:

 15 marca 2022 roku

Miejsce szkolenia:

 Szkolenie hybrydowe: możliwość udziału online na platformie ZOOM (https://us06web.zoom.us/j/83111750476?pwd=R0RjdHI2S1BPengxQk5MQTJiSkJUQT09 ) i w formule tradycyjnej (Bukareszt lub Warszawa)

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana formatu szkolenia na szkolenie online.

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy zajmujący się sprawami rodzinnym

Język roboczy:

 angielski – z tłumaczeniem na języki polski, francuski i rumuński

Sygnatura:

 M19/A/22

Liczba miejsc

 7

Informacje o szkoleniu:

  https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/conference-14-december-2021/

Zakończenie rekrutacji

 8 lutego 2022r.

UWAGA: po zakończeniu rekrutacji przez KSSiP konieczna będzie dodatkowa rejestracji poprzez stronę internetową projektu (formularz w języku polskim)

Opis szkolenia:

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom:

 • Punkty styczne spraw o uprowadzenie dziecka oraz podstawowych praw człowieka i odpowiadające im orzecznictwo ETPCz
  • Konieczność stworzenia solidnych ram prawnych w celu zapewnienia szybkiej reakcji w sprawach o uprowadzenie dziecka za granicę
  • Spójna i jednolita interpretacja Konwencji haskiej
  • Obowiązek szybkiego działania – kryteria nadzwyczajnej staranności
  • Warunki wykonania nakazu powrotu
  • Interpretacja „dobra dziecka” w świetle artykułu 13 Konwencji haskiej
  • Upływ czasu i kryteria integracji
 • Punkty styczne spraw o uprowadzenie dziecka oraz podstawowych praw człowieka i odpowiadające im orzecznictwo TSUE

Polska wersja  programu konferencji dostępna będzie w późniejszym terminie.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie w terminie rekrutacji prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres mailowy miedzynarodowy@kssip.gov.pl z wpisaniem w temacie wiadomości numeru szkolenia; formularze niekompletne albo wypełnione nieczytelnie bądź przesłane w sposób uniemożliwiający identyfikację szkolenia, którego dotyczą, nie będą brane pod uwagę

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie dwóch dni od zakończenia rekrutacji i zostaną poproszeni o dokonanie dodatkowej rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie w języku polskim formularza na stronie projektu.

W przypadku udziału w szkoleniu w formule tradycyjnej koordynator EIPA – na podstawie danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym online oraz po ewentualnych uzgodnieniach z poszczególnymi uczestnikami - zorganizuje i opłaci z budżetu projektu podróż oraz pobyt uczestników. Budżet projektu nie przewiduje wypłaty diet i wykupienia ubezpieczenia.

Prosimy w związku z tym o niedokonywanie samodzielnie żadnych rezerwacji związanych ze szkoleniem.

Data publikacji: 
2022-01-21 09:43
Data wytworzenia: 
2022-01-20 10:28
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2022-01-21 09:43
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka