Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Rekrutacja na długoterminowe staże w TSUE, w ETPCz, w Eurojust realizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2022 - termin rekrutacji upływa w dniu 22 grudnia 2022 godzina 18.00

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2022 roku oferuje:

 • 1 miejsce na 12-miesięcznym stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu – sygn. M4/B/22;

Staż może się odbyć w:

 • polskiej Sekcji Kancelarii ETPCz (ECHR Registry);
 • Dziale Badań ETPCz (Court’s Research Division);
 • opcjonalnie kandydat może być zaproszony do odbycia stażu w Departamencie Europejskiej Karty Społecznej i Sekretariacie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Department of the European Social Charter and Secretariat of the European Committee of Social Rights);

Wymagania:                                                                        

 1. Staż adresowany jest do sędziego lub prokuratora ze stażem pracy w zawodzie sędziego lub prokuratora nie krótszym jak 5 lat i nie dłuższym niż 10 lat (zgodnie z zaleceniami EJTN widocznymi na etapie elektronicznej rejestracji zgłoszenia na platformie)
 2. Bardzo dobra znajomość jednego z języków urzędowych, tj. języka angielskiego lub francuskiego co najmniej na poziomie C1, wymagana do aktywnej współpracy i zaangażowania stażysty w gromadzenie dokumentacji procesowej oraz pracy przy sporządzaniu decyzji prawnych – poświadczona certyfikatem. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. 
 3. Znajomość Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz orzecznictwa ETPCz.
 4. Znajomość drugiego języka urzędowego jest również pożądana (język angielski/język francuski).
 5. Termin stażu: staż odbywa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
 6. Kandydaci ubiegający się o udział w długoterminowym stażu zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora właściwej jednostki organizacyjnej ) na udział w stażu realizowanym we wskazanym terminie 2022 i 2023 roku – skan elektroniczny dołączony do zgłoszenia.
 7. CV w języku polskim i w języku angielskim i/lub francuskim – skany lub pliki Word dołączone do dokumentacji podczas rejestracji

Kandydaci, którzy spełnią ww. warunki formalne będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w trybie wideokonferencji w dniach 3-4 stycznia 2022 roku. O szczegółach organizacyjnych DWM powiadomi w dniu 23 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku ETPCz dedykuje 15 miejsc na staż długoterminowy dla sędziów i prokuratorów z wszystkich państw członkowskich UE. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji kandydata podejmuje instytucja goszcząca staż.

 

 • 1 miejsce na 10-miesięcznym stażu w języku francuskim w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w terminie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.– sygn. M4/A/22;

Staż może się odbyć w:

-      polskiej sekcji TSUE (Court of Justice, Chambers of a Member of the Court);

-      polskiej sekcji CURIA (General Court, Chambers of a Member of the General Court);

-      Dziale Badań i Dokumentacji TSUE (Research and Documentation Directoriate);

Wymagania:                                                                        

 1. Staż adresowany jest do sędziego lub prokuratora z co najmniej 1-rocznym stażem pracy w zawodzie sędziego lub prokuratora.
 2. Bardzo dobra znajomość języka francuskiego na poziomie  co najmniej C1, wymagana do aktywnej współpracy i zaangażowania stażysty w gromadzenie dokumentacji procesowej oraz pracy przy sporządzaniu decyzji prawnych – poświadczona certyfikatem. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. 
 3. Znajomość prawa UE
 4. Znajomość innego języka z państw członkowskich Unii Europejskiej jest również pożądana.
 5. Termin stażu: staż odbywa się w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
 6. Kandydaci ubiegający się o udział w długoterminowym stażu zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora właściwej jednostki organizacyjnej) na udział w stażu realizowanym we wskazanym terminie 2022 i 2023 roku – skan elektroniczny dołączony do zgłoszenia.
 7. CV w języku polskim i w języku francuskim – skany lub pliki Word dołączone do dokumentacji podczas rejestracji.

Kandydaci, którzy spełnią ww. warunki formalne będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w trybie wideokonferencji w dniach 3-4 stycznia 2021 roku. O szczegółach organizacyjnych DWM powiadomi w dniu 23 grudnia 2021 roku.

W 2022 roku TSUE dedykuje 15 miejsc na staż długoterminowy dla sędziów i prokuratorów z wszystkich państw członkowskich UE. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji kandydata podejmuje instytucja goszcząca staż.

Pierwszy etap rekrutacji na staż długoterminowy jest otwarty do 22 grudnia 2020 roku do godz.18.00 i jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły. 

Drugi etap rekrutacji – Wyboru kandydata na staż długoterminowy, a następnie jego rekomendacji dokona Komisja do przeprowadzenia naboru i przyznania rekomendacji, powołana na podstawie Zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury. W przypadku spełnienia kryteriów naboru na międzynarodowy staż długoterminowy do Trybunału Sprawiedliwości UE przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc, Komisja przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną w formie wideokonferencji w wyznaczonym terminie 3 lub 4 stycznia 2022 roku.

 • 2 miejsca na 3-miesięcznym stażu w języku angielskim w siedzibie EUROJUST w Hadze – sygn. M4/C/22;

Wymagania:

 1. Staż adresowany jest do prokuratora lub sędziego z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w sporządzaniu
  i realizacji wniosków o pomoc prawną.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF.
  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 3. Termin stażu: staż trwa 3 miesiące i jest realizowany w terminie między kwietniem a grudniem 2022 roku według ustaleń między zakwalifikowanym kandydatem a polskim biurem EUROJUST w Hadze. Nie ma możliwości przedłużenia stażu.
 4. Kandydaci zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora właściwej jednostki organizacyjnej) na udział w długoterminowym stażu realizowanym we wskazanym terminie 2022 roku – skan elektroniczny należy dołączyć do zgłoszenia.
 5. CV w języku polskim i języku angielskim – skany lub pliki Word należy dołączyć do dokumentacji podczas rejestracji.

W 2022 roku Eurojust dedykuje 20 miejsc na staż długoterminowy dla sędziów i prokuratorów z wszystkich państw członkowskich UE. Decyzję o ostatecznej kwalifikacji kandydata podejmuje instytucja goszcząca staż.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu długoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2021 roku do godz.18.00 postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

 1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://exp-platform.ejtn.eu/). Wpis na ta platformę jest bezwzględnie wymagany i konieczny do dalszego procedowania.
 2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż pod adresem:

Staż w ETPCz https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8351

Staż w TSUE https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8350

Staż w Eurojust https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=8352

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i po rozmowach rekrutacyjnych rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 31 stycznia 2022 roku. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w stażu długoterminowym zostanie podjęta przez instytucję przyjmującą stażystów w porozumieniu z Sekretariatem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

 

Zasady organizacyjne


 

 

Staż długoterminowy z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Udział w wymianach długoterminowych jest formą kształcenia ustawicznego i odbywa się w ramach delegacji, podczas której uczestnik zachowuje prawo do wynagrodzenia z jednostki macierzystej. Jednostka macierzysta uczestnika stażu nie ponosi natomiast dodatkowych kosztów udziału w programie szkolenia, albowiem są one pokrywane przez EJTN.

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na staż wskazanie rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet z EJTN.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Zasady finansowania


 

 

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych nie krótszych niż 3 miesiące (punkt 14 Polityki finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN)

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punkcie 14 (poniżej wersja anglojęzyczna i polskojęzyczna)

 

Informacje szczegółowe dot. organizacji stażu długoterminowego:
wersja anglojęzyczna

https://www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=7346

wersja francuskojęzyczna
https://www.ejtn.eu/fr/Nouvelles/Exchange-Programme-2022-call-fr/


Broszura informacyjna o Programie Wymiany EJTN
http://www.ejtn.eu/PageFiles/17597/2018-088-EJTN-ExP-99x210mm-PL.pdf

Zasady finansowania stażu „Corporate Financial Policy
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pdf

Polityka finansowania działań szkoleniowych EJTN (Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN_PL)
https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/corporate_financial_policy_pl.docx

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _EN
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

FAQ istotne informacje organizacyjne – odpowiedzi na częste pytania _FR
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

Instrukcja – jak zarejestrować swoją kandydaturę na platformie elektronicznej EJTN?
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Calls-for-participation/

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
tel.81 440 87 26
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2021-11-25 13:44
Data wytworzenia: 
2021-11-25 13:12
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-11-25 13:44
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka