Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 1(41)/2021

Strona tytułowa oraz spis treści/ Table of Contents

Słowo wstępne
Dr hab. Czesław P. Kłak - REDAKTOR NACZELNY, Profesor Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ARTYKUŁY/ARTICLES

Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia na przykładach polskim i litewskim
Jurisdiction in matters relating to insurance in the Polish and Lithuanian examples
Dr Paweł Dzienis - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, wykładowca KSSiP

Tajemnica dziennikarska – wybrane zagadnienia z perspektywy redaktora naczelnego
The journalistic secret – selected issues from the editor-in-chief’s perspective
Dr Piotr Kosmaty - prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Wykorzystanie ,,białego wywiadu” w działalności Policji i prokuratury
The use of “white intelligence” in the activities of the Police and the prosecutor’s office
Mgr Andrzej Lebiedowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Naczelnik Wydziału III ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Lublinie

DEBIUTY/DEBUTS

Problematyka przejęcia do wykonania kary pozbawienia wolności na terytorium RP - zagadnienia wybrane
The issue of taking over the imprisonment sentence on the territory of the Republic of Poland – selected issues
Mgr Łukasz Marek Kaczor - egzaminowany aplikant sądowy, starszy asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, II Wydział Karny

KOMPARATYSTYKA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/COMPARATIVE STUDIES AND INTERNATIONAL COOPERATION

The legal position of a pedestrian under the provisions of Polish law and the law of the Islamic Republic of Iran
Pozycja prawna pieszego na podstawie przepisów prawa polskiego i prawa Islamskiej Republiki Iranu
Dr Małgorzata Maria Żołna - adiunkt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Kielcach, Łodzi i Warszawie z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych

GLOSY/GLOSSES

O accessio possessionis z art.176 § 2 k.c.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2019 r., III CSK 126/17
About accessio possessionis from Art. 176 § 2 of the Civil Code Gloss to the decision of the Supreme Court of June 14, 2019, III CSK 126/17
Dr hab. Grzegorz Wolak - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny, wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

Dobro dziecka versus prawo oskarżonego do obrony. Imperatyw ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w trybie art.185a k.p.k.Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2018 r., III KK 362/17
The best interest of the child versus the defendant’s right to defence. The imperative of re-interviewing the aggrieved party under Art. 185a of the Code of Criminal Procedure. Gloss to the decision of the Supreme Court of April 4, 2018, III KK 362/17
Dr Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Data publikacji: 
2021-03-31 14:49
Data wytworzenia: 
2021-03-31 07:43
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2021-09-03 11:40
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma