Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 4(40)/2020

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of Contents

ARTYKUŁY/ARTICLES


Fundusz sądowy w polskim prawie karnym. Postulat de lege ferenda
Court fund in Polish criminal law. Postulate of de lege ferenda
Dr Izabela Jankowska-Prochot - adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz pracownik Wydziału Legislacji Komendy Głównej Policji

Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie – akcesoryjność i sposób zaspokojenia się wierzyciela
Agreement on transfer of title to a property as security – accessory nature and ways to satisfy the creditor
Dr Paweł Such - asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Krośnie

Otwarty katalog przesłanek procesowych a prawo do sądu
An open catalogue of procedural conditions vs. the right to a fair trial
Mgr Piotr Rybicki - doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant VIII rocznika aplikacji sędziowskiej, absolwent programu LL.M na The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.)

DEBIUTY/DEBUTS

Nadzór procesowy prokuratora nad dochodzeniem – niektóre zagadnienia problemowe
Prosecutor’s procedural supervision over investigation – certain issues
Mgr Grzegorz Surma - aplikant aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

GLOSY/GLOSSES

Rodzic jako reprezentant małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym o przestępstwo niealimentacji. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2020 r., I KZP 4/20
A parent as a representative of a harmed minor in a criminal proceeding related to failure to provide alimony. Comments to the judgement of the Supreme Court of 25 June 2020, I KZP 4/20
Dr hab. Grzegorz Wolak - prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 r., II Aka 20/19
Comments to the judgement of the Appeal Court in Poznań of 26 March 2019, II Aka 20/19
Dr hab. Zygmunt Kukuła - funkcjonariusz III Komisariatu Policji w Bielsku-Białej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Z ŻYCIA SZKOŁY/SCHOOL LIFE

Efektywność kształcenia aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Effectiveness of judicial training in the National School of Judiciary and Public Prosecution
Dr Paweł Zdanikowski - kierownik Działu Badań i Analiz KSSiP, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Mgr Aleksandra Pietrzak - główny specjalista w Dziale Badań i Analiz KSSiP

Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości – projekt szkoleniowy realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
Implementation of modern survey methods of training needs and of training as a key to an effective judiciary system – a training project carried out by the National School of Judiciary and Public Prosecution
Mgr Katarzyna Lenczowska-Soboń - prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rzecznik Prasowy Krajowej Szkoły

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

Data publikacji: 
2020-12-31 12:06
Data wytworzenia: 
2020-12-31 12:06
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-09-25 10:18
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma