Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

      Pierwsza połowa października to czas, w którym do rąk Czytelników trafi kolejny, trzeci w tym roku numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ambicją Redakcji jest, jak zawsze, zapewnienie Adresatom ciekawej i aktualnej lektury. Żywimy nadzieję, że nowy numer Kwartalnika zaspokoi oczekiwania. (link)

      Lekturę rozpoczyna tekst dr. hab. Grzegorza Wolaka Z problematyki postępowania o rozgraniczenie. Artykuł odnosi się do problematyki obecnego modelu i charakteru postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Autor wskazuje i omawia niektóre problemy jakie rodzą się w praktyce na styku postępowania administracyjnego i sądowego, odnosząc się również do problematyki kognicji sądu w tego rodzaju sprawach.

      Autorem kolejnego tekstu, noszącego tytuł Kilka uwag o wyłączeniu sędziego przez pryzmat zasadności stosowania art. 43 kodeksu postępowania karnego jest dr Michał Błoński. Wspomniany przepis stanowi jeden z czterech wyjątków od właściwości miejscowej sądu na rzecz tzw. właściwości nadzwyczajnej, która powstaje wskutek decyzji sądu wyższego rzędu co determinowane jest przesłankami określonymi w ustawie. Jego wykładnia nie jest oczywista i może budzić uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę kontekst funkcjonalny, co z kolei oddziałuje na sferę uprawnień stron toczącego się postępowania karnego.

      Artykuł Prawo międzynarodowe w przepisach wykonawczych do prawa do ustroju sądów powszechnych, autorstwa dr. Przemysława Domagały i mgr. Arkadiusza Semeniuka poświęcony jest z kolei ubiegłorocznemu rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. Wprowadza ono kilka zmian, istotnych dla osób zajmujących się współpracą międzynarodową w sprawach cywilnych i karnych. To właśnie omówienie owych zmian jest przedmiotem wywodów obu Autorów.

      W dziale Debiuty Czytelnik znajdzie tym razem dwa artykuły. Pierwszy z nich, autorstwa mgr. Pawła Kartasińskiego, nosi tytuł Wybrane problemy nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - w praktyce sądu opiekuńczego. Autor koncentruje swoją uwagę na trzech istotnych zmianach dokonanych w ramach wspomnianej nowelizacji, a zatem na kwestii zażalenia na zarządzenie o zwrocie wniosku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, ustaleniu sądu właściwego do rozpoznania środków odwoławczych od orzeczeń dotyczących pierwszego etapu tzw. wykonania kontaktów oraz zagadnieniu opłat od wniosków o sporządzenie uzasadnienia w sytuacji, gdy wniosek dotyczy orzeczeń zawierających kilka rozstrzygnięć merytorycznych.

      Drugi artykuł, Reguły ne peius a postępowanie odwoławcze w kształcie nadanym nowelizacją kodeksu postępowania karnego z 19.7.2019 r. autorstwa mgr. Jana Kluzy, porusza problematykę związaną z obszerną nowelizacją kodeksu postępowania karnego, na mocy której rozszerzono możliwość merytorycznego orzekania przez sąd odwoławczy. Na jej podstawie sąd drugiej instancji będzie mógł skazać sprawcę, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie, a także podwyższyć karę przez wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.

      W dziale Glosy zamieszczono tekst dr. hab. Zygmunta Kukuły, odnoszący się do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17.04.2019 r. II Aka 407/18, poświęcony osobie prokurenta jako podmiotu zdatnego do poniesienia odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania, albowiem jego prerogatywy w pełni odpowiadają ustawowemu zakresowi zarządcy cudzym majątkiem.

      W dziale Z życia Szkoły Czytelnik odnajdzie tekst dr. Janusza Koneckiego Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych sędziów i asesorów sądowych, poświęcony analizie unormowań dotyczących obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez sędziów i asesorów sądowych oraz zakresu tego obowiązku, realizowanego w postaci udziału w szkoleniu ustawicznym prowadzonym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub w innych formach, a także konsekwencji jego niedopełnienia.

      Nowy numer tradycyjnie zamyka tekst Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury autorstwa dr Renaty Pawlik, zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Opisuje on wydarzenia, które były udziałem pracowników, wykładowców i aplikantów Szkoły w niosącym nowe wyzwania drugim kwartale bieżącego roku.

      Tradycyjnie już Czytelnikom życzymy przyjemnej lektury!


 

Data publikacji: 
2020-10-07 13:22
Data wytworzenia: 
2020-10-07 13:20
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-10-07 13:55
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński