Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zeszyt 3(39)/2020

Strona tytułowa oraz spis treści / Table of contents

ARTYKUŁY

Z problematyki postępowania o rozgraniczenie
Issues regarding proceedings for delimitation
Dr hab. Grzegorz Wolak - prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli, ORCID: 0000-0003-3636-8440

Kilka uwag o wyłączeniu sędziego przez pryzmat zasadności stosowania art. 43 Kodeksu postępowania karnego
A few comments on disqualification of a judge in the light of the soundness of application of Article 43 of the Polish Code of Criminal Procedure
Dr Michał Błoński - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki UŁ, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ORCID: 0000-0001-8549-3657

Prawo międzynarodowe w przepisach wykonawczych do prawa o ustroju sądów powszechnych
International law in implementing provisions for the Polish Law on the common courts system
Dr Przemysław Domagała - ORCID: 0000-0002-3091-2786 współpracownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
Mgr Arkadiusz Semeniuk – ORCID: 0000-0002-8383-6406, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

DEBIUTY

Wybrane problemy nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w praktyce sądu opiekuńczego
Selected issues regarding the amendment introduced by the Act Amending the Act on the Polish Code of Civil Procedure and Certain Other Acts of 4 July 2019 in the practice of the guardianship court
Mgr Paweł Kartasiński - starszy asystent sędziego, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu

Reguły ne peius a postępowanie odwoławcze w kształcie nadanym nowelizacją Kodeksu postępowania karnego z 19 lipca 2019 r.
Ne peius rules versus appeal proceedings as provided for in the amendment of the Polish Code of Criminal Procedure of 19 July 2019
Mgr Jan Kluza - aplikant sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, doktorant IV roku w Katedrze Postępowania Karnego UJ. ORCID: 0000-0002-0929-6093

GLOSY/GLOSSES

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2019 r. II Aka 407/18
Comments to the judgement of the Appeal Court in Wrocław of 17 April 2019, II Aka 407/18
Dr hab. Zygmunt Kukuła - funkcjonariusz III Komisariatu Policji w Bielsku-Białej, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Z ŻYCIA SZKOŁY

Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych sędziów i asesorów sądowych
Obligation for judges and judge’s assessors to improve their professional qualifications
Dr Janusz Konecki - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ORCID: 0000-0002-3226-6650

Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
National School of Judiciary and Public Prosecution – School Life
Dr Renata Pawlik - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ORCID: 0000-0003-3834-221X, zastępca Redaktora Naczelnego „Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

 

Data publikacji: 
2020-10-07 13:49
Data wytworzenia: 
2020-10-05 13:37
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-10-07 14:05
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński