Menu top

Międzynarodowe szkolenie językowe „Legal Language Training in Cooperation in Criminal Matters”, 11-15 maja 2020 r., Bordeaux (Francja)

Data szkolenia: 11-05-2020 r. - 15-05-2020 r.
Miejsce szkolenia: Bordeaux (Francja)
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci, referendarze
Forma zajęć: seminarium i warsztaty
Termin zgłoszeń: 08.03.2020
Język roboczy: angielski (B2); francuski (B2)
Sygnatura: M8/A4/20
Liczba miejsc: 2-3
Platforma szkoleniowa: https://szkolenia.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6120

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym szkoleniu językowym Legal Language Training in Criminal Matters - LI/2020/04

Szkolenie odbędzie się w Bordeaux (Francja) i będzie prowadzone w języku angielskim oraz francuskim od 11 maja 2020 r. – 15 maja 2020 r.

Zakres merytoryczny szkolenia

A three day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors dealing with cybercrime law-related cases.

It aims at developing both legal and linguistic skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

Participants are divided into three small groups to be developed in English and French.

Each group is trained for the entire duration of the seminar by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w załączniku poniżej  ‘Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN’. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie do 08 marca 2020 r. zgłoszenia na szkolenie w formie elektronicznej poprzez przesłanie FORMULARZA APLIKACYJNEGO (znajduje się pod ogłoszeniem) na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl ze wskazaniem sygnatury szkolenia M8/A4/20 w temacie wiadomości, zawierającego motywację wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

2. dokonanie w terminie 08 marca 2020 r. zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły

3. dobra znajomość języka roboczego szkolenia  - na poziomie minimum B2; do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie;

4. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Informacje dodatkowe

 

  • Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_Corporate%20Financial%20Policy%202020.pdf

  • FAQ - pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/Documents/Calendar%202020/FAQ_section%20-%20updated%20December%202018.pdf

  • Program w języku francuskim

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2020%20Agendas/LI%202020%2004%20FR%20agenda.pdf

  • Program w języku angielskim

http://www.ejtn.eu/Documents/Linguistics/2020%20Agendas/LI%202020%2004%20EN%20agenda.pdf

  • Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2020-02-24 13:04
Data wytworzenia: 
2020-02-24 11:59
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2020-02-27 16:54
Autor zmiany: 
Dariusz
Szawurski-Radetz